Study Material

शरीराच्या अवयवांवर असलेल्या म्हणी.

१. एका हाताने टाळी वाजत नसते.

२. अंथरून पाहून पाय पसरावे

३. नाकापेक्षा मोती जड

४. काखेत कळस, गावाला वळसा

५. हाताचे पाचही बोटं सारखे नसतात.

६. आधी पोटोबा मग विठोबा

७. आपलेच दात, आपलेच ओठ.

८. उचलली जीभ, लावली टाळायला.

९. उतावळा नवरा गुढग्याला बाशिंग

१०. गोगलगाय आणि पोटात पाय

११.असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ

१२. अंगाले सुटली खाज, हाताला नाही लाज

१३.आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन डोळे.

१४.आपण हसे लोळायला, शेंबूड आपल्या नाकाला

१५.आपला हात जगन्नाथ

Read more on Brainly.in – https://brainly.in/question/4654968#readmore

असंच काही वाचण्यासारख

केमिकल लोचा जो असतो तोच ठरवतो की कुणाशी कस वागावं …

मित्रांनो, मला माहिती आहे की हा ग्रुप व्यवसायास उत्तेजना देण्यासाठी आहे, नोकरी असो, व्यवसाय असो अथवा समाज
आपण एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून ” माईंड कंट्रोल ” हे किती
महत्वाचं आहे ह्या विषयावर हा लेख मी लीहण्याचा छोटासा प्रयत्न केलाय, आवडल्यास प्रतिसाद द्या ….

केमिकल लोचा … हा शब्द आपण कुठल्यातरी हिंदी चित्रपटात एकला असेलच ! हा केमिकल लोचा सर्वांच्या डोक्यात असतो, तुम्ही आम्ही आपण सगळे, कुणीही त्याला अपवाद नाही. हा केमिकल लोचा जो असतो तोच ठरवतो की कुणाशी कस वागावं … कुणाला कसा प्रतिसाद दयावा, कस रिऍक्ट करावं, कसे निर्णय घ्यावेत, कुणावर रागवाव, कुणावर प्रेम करावं … आता जरा सुज्ञ पद्धतीने समजून घेऊ या की हा केमिकल लोचा म्हणजे काय ? Qualified भाषेत सांगायचे झाल्यास त्याला आपण म्हणतो Mind Management … Brain Power ! मानवीय मेंदूत दडलेली असते ती प्रचंड बुद्धिमत्ता व त्याची विचार करण्याची अफाट कार्यक्षमता … पण मनुष्य आपल्या मेंदूचा वापर त्याच्या एकूण कार्यक्षमतेच्या फक्त ५ % एवढाच करतो अस अनेकदा वाचण्यात आलं, जर हे खरं असेल तर प्रश्न क्रमांक एक असा की फक्त ५ % मेंदूची कार्य क्षमता वापरून मनुष्य प्राणी जगात एवढे प्रॉब्लेम निर्माण करू शकतो किंवा एवढे प्रॉब्लेम Solve करू शकतो तर जेव्हा पूर्ण १०० % मेंदूचा वापर करणार तेव्हा काय होणार … कल्पनाच न केलेली बरी, प्रश्न क्रमांक दोन असा की मनुष्य फक्त ५ % एवढीच मेंदूची कार्य क्षमता का वापरतो, बाकीची ९५ % का वापरत नाही ? कुणी अडवलं ही क्षमता वापरण्या पासून ? नाही कुणाकडे ह्याच उत्तर … ह्या विषयावर वर मी जरा खोलात जाऊन विचार केला तेव्हा मला ह्याच गूढ उकलल … जगात अनेक स्वभावाची माणसे असतात, त्यांच्या स्वभावानुसार त्यांचे व्यक्तिमत्व Personality असते, एक व्यक्ती म्हणतो ” माझा स्वभाव खूप कडक आहे, मला असं तस बोललेलं चालत नाही ” दुसरा म्हणतो ” आपल्याला खोटं अजिबात चालत नाही, आपण जागच्या जागीच थोबाडीत लावतो ” तिसरा म्हणतो ” त्याला काय करायचं कर म्हणावं ” चौथा म्हणतो ” बर काय म्हणणं आहे आपलं, थोडं थांबा बघतो ” पाचवा म्हणतो ” थोडं धीर धरा साहेब सगळं नीट होईल ” सहावा म्हणतो ” आपलं म्हणणं मी शांतपणे एकल आता आपण मला जरा समजून घ्या ” आता येथे Problem एकच पण त्याला मिळणारे प्रतिसाद वेगवेगळे, प्रतिसाद देणारे व्यक्ती वेगवेगळे … हे सर्वजण आपल्या केमिकल लोच्या नुसार तो प्रश्न हँडल करीत असतात ! ह्या पैकी कोण बरोबर व कोण चूक हे मी सांगू शकत नाही ते काळच ठरवतो … आता ह्याची कारणमीमांसा शोधू यात ! प्रत्येक माणसाला दोन मन असतात, एक अंतर्मन व दुसरं बाह्यमन. बाह्यमन हे अंतर्मना पेक्षा Strong असतं, परंतु खरं हे आहे की अंतर्मन हेच जास्त Strong असत बाह्य मना पेक्षा. खरी गंमत अशी आहे की आपल्या पुढील प्रश्न हे बाह्यमन आंतर्मना पर्यन्त जाऊच देत नाही, प्रत्येक गोष्टीचा प्रतिसाद हे बाह्यमन देऊन मोकळं होत, बाह्यमन खूप चंचल असतं, ते विचारांवर चालत नाही तर अवतीभोवती च्या वातावरणावर चालतं, त्याला आपण म्हणू या Practically … त्या कारणास्तव जी व्यक्ती बाह्य मनाने विचार करते ती व्यक्ती आपल्या मेंदूचा फक्त ५ % इव्हढाच भाग वापरते आणि उदभवलेले प्रश्न नीट सोडवू शकत नाही, या उलट अंतर्मन हे कृती करण्या अगोदर कुठल्याही गोष्टीचा सारासार विचार करण्यास भाग पाडते, परिणामाची जाणीव करून देते मग ते Negative असो वा Positive … बाह्यमनाचे निर्णय बरेचदा चुकीचे ठरू शकतात, परंतु अंतर्मनाचे निर्णय सहसा चुकत नाहीत … त्या मुळे अंतर्मनाच्या आदेशा नुसार काम करणारे व्यक्ती आपल्या मेंदूचा वापर ५ % पेक्षा जास्त करतात, ते कसे बघू यात ! एखादा उच्च शिक्षण घेत असलेला विद्यार्थी, तो नेहमी आंतर्मनाची हाक ऐकत असतो, कुणी कितीही त्याला अपयशाची भीती दाखवली तरीही तो आपले प्रयत्न सुरू ठेवतो, एखादा साधू असतो, ज्ञानी असतो तो शांत जागी जाऊन तपश्चर्या का करतो कारण शांतता जेथे असेल तेथच त्याला आपल्या आंतर्मनाची हाक एकता येते व त्याची साधना पूर्ण होते, बरेचदा दोन व्यक्तीचं जोरदार भांडण होत असत, भांडण करणारी व्यक्ती ही बाह्य मनाच्या आदेशानुसार भांडत असतात, परंतु भांडण सोडवणारा तिसरा व्यक्ती हा सल्ला देतो की तुम्ही दोघही आता घरी जावा आणि शांतपणे विचार करा, मगच ठरवा कोण चुकीचं आहे आणि कोण बरोबर ? मग दोघेही घरी जातात व शांतपणे विचार करतात आणि मग भांडण मिटत, नेमका हाच अनुभव जेव्हा बायको सोबत भांडण किंवा मतभेद होतात तेव्हा सुद्धा येतो, जरा भांडण करायचं सोडून शांत जागी निघून गेल्यावर खरी चूक कुणाची आहे हे कळत, अर्थात Ego पोटी तो बरेचजण मान्य करीत नाही हा भाग वेगळा …. बरेचदा समयसूचकता ज्याला कळते तो व्यक्ती त्याच खरं असतांना सुध्दा माघार घेते त्यात त्याला कमीपणा वाटत नाही, काही लोक तर खूप Sensitive असतात ” तो मला असं बोलला तर आता मी अस करणार वगैरे ” काहीजण शाब्दिक चकमकीने सुध्दा वाद वाढवतात, आपण बरेचदा अस ऐकतो की अमुक व्यक्ती ” पागल आहे यार, वेडी आहे, काय करणार काही नेम नाही ह्याचा, अमुक व्यक्ती खूप डॅशिंग आहे म्हणजे भीती वाटण साहजिकच, अमुक व्यक्ती खूप समजदार आहे, अमुक व्यक्ती खूप सहनशील आहे वगैरे, सर्वात महत्वाचं अस की कुठल्याही प्रॉब्लेम वर Solution काढताना आपल्या आंतर्मनाची हाक ऐका व त्या प्रमाणे निर्णय घ्या ! समाजदारी घेणार असाल तर उत्तम, आक्रमक होणार असाल तर डाव तुमच्या बाजूने आहे किंवा नाही हे प्रथम खात्री करा … तर असा असतो केमिकल लोचा … उर्फ Mind Management . जस व्यवसायाचं management असत, जस नोकरीत व्यवस्थापन असत, तस मेंदूचं पण व्यवस्थापन असत, जर आपल्याला सुखी राहावयाचे असेल तर आपला केमिकल लोचा नियंत्रित करा, बोलताना तारतम्य बाळगा, लगेच तावतावत प्रतिक्रिया देऊ नका, कुठल्याही गोष्टींचा दूरगामी काय परिणाम होतील ह्याचा विचार करूनच निर्णय घ्या, जर खर Mind Management शिकायचं असेल तर अतिशय नम्र व संयमशील आदरणीय ” अमिताभ बच्चन ” ह्यांचे कडून शिकाव ! प्रत्येक शब्द तोलून मापून, नेहमी सावध प्रतिक्रिया … स्वतः कडे कमीपणा, हिमालया एवढ कर्तृत्व पण कुठेही मोठेपणा न मिरवणारा अभिनेता, मला खरच कौतुक वाटत ! लेख आवडल्यास प्रतिक्रिया द्या : आनंद ठाकरे, पुणे

Uncategorized

GUIDELINES FOR ADMISSION OF SELECTED CANDIDATES IN JNVST-2020

Dear parent/guardian,
The guidelines given as below may be followed for completing the
admission process at JNV where your ward is provisionally selected for
admission to class VI/IX.

 1. It is not necessary to visit JNV for confirmation of the result or for
  obtaining formats (which are already available on NVS website:
  http://www.navodaya.gov.in) or for submission of filled formats/documents.
 2. In view of difficulties due to COVID-19 it is decided by NVS to carry out
  the verification of documents through online mode. The JNV will
  communicate the email address to which the copies of documents
  should be sent. In case of any difficulty, the copies of documents also
  can be submitted through speed post to the JNV concerned.
 3. If you have any queries regarding the process of admission in JNV you
  may contact the Principal on mobile phone or post a message on the
  whatsapp group which will be specially created by JNV for this purpose
  in which your registered mobile no. will also be added. If you have
  changed the mobile no. it is required that the new mobile no. is given to
  JNV for the purpose.
 4. In case of any difficulty in obtaining the mandatory
  documents/certificates from the concerned offices the same may be
  brought to the notice of the principal for getting his support and advice.
 5. On seeing the documents uploaded/submitted the principal shall send
  instructions to you by email followed by telephonic call and SMS. After
  receiving instruction from JNV regarding the approval of all the
  documents, only the parent/guardian will visit the JNV along with the
  TC of the candidate from the previous school for finalisation of
  admission and receiving text books/stationeries and further guidance
  for the child to attend online classes from home. The instructions of the
  principal conforming to the COVID-19 guidelines of Govt. Of
  India/State and District Administrations should be strictly adhered to
  by all concerned.
 6. Time line for admission process.
 1. Now the process of admission in JNVs is highly transparent and
  activities are visible to all. Accordingly parents are advised to directly
  interact with JNV principal only. In case of any difficulty an email may
  be sent to respective Regional Office addressed to the Deputy
  Commissioner.
Uncategorized

Recognised Universities in India

Sr.No.University NameState Name
1The Institution Of Engineers(INDIA)ANDAMAN & NIKOBAR ISLANDS
2Acharya N.G.Ranga Agricultural University, Rajendranagar, HyderabadANDHRA PRADESH
3Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar-522510, Dt. Guntur, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
4Adikavi Nannaya University, 25-7-9/1, Jayakrishnapuram, Rajahmundry – 533 105, East Godavari District, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
5Andhra Pradesh University of Health Sciences,VijaywadaANDHRA PRADESH
6Andhra University, Waltair VisakhapatnamANDHRA PRADESH
7Central Institute of English and Foreign Languages, O.U. Campus, HyderabadANDHRA PRADESH
8Damodaram Sanjivayya National Law University, Plot No. 116, Sector 11 MVP Colony, Visakhapatnam – 530 017, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
9Dr. B.R. Ambedkar Open University, Jubilee Hills, HyderabadANDHRA PRADESH
10Dr. N.T.R. University of Health Sciences (Formerly Andhra Pradesh University of Health Sciences), Vijayawada-520 008, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
11Dr. Y.S.R. Horticultural University, PO Box No. 7, Venkataramannagudem, West Godavari District – 536 101, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
12Dravidian University, KuppamANDHRA PRADESH
13Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Gandhi Nagar Campus, Rushikonda, Visakhapatman – 530 045, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
14ICSEANDHRA PRADESH
15International Institute of Information Technology, Gachibowli, HyderabadANDHRA PRADESH
16Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, HyderabadANDHRA PRADESH
17Jawaharlal Nehru Technological University, Pithapuram Road, Kakinada-533003, East Godvari District, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
18Kakatiya University, WarangalANDHRA PRADESH
19Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Greenfields, Kunchanapalli Post, Vaddeswaram, Guntur District-522002, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
20Krishna University, Andhra Jateeya Kalasala, Campus, Rajupeta, Machllipatanam – 521 001, Krishna District, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
21Maulana Azad National Urdu University, Gochibowli, HyderabadANDHRA PRADESH
22Nagarjuna University, Nagarjuna NagarANDHRA PRADESH
23National Academy of Legal Studies and Research University, HyderabadANDHRA PRADESH
24National Institute of Technology, WarangalANDHRA PRADESH
25Nizam’s Institute of Medical Sciences, Punjagutta, HyderabadANDHRA PRADESH
26Osmania University, HyderabadANDHRA PRADESH
27Potti Sreeramulu Telugu University, HyderabadANDHRA PRADESH
28Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, TirupatiANDHRA PRADESH
29Rayalaseema University, Pasupula Village, Nandyal Road, Kurnool – 518 002, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
30School of Planning and Architecture, VijayawadaANDHRA PRADESH
31Shri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prasanthi Nilayam, AnantapurANDHRA PRADESH
32Sri Krishnadevaraya University, AnantapurANDHRA PRADESH
33Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam, TirupatiANDHRA PRADESH
34Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prasanthinilayam, Anantapur-515 134, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
35Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, TirupatiANDHRA PRADESH
36Sri Venkateswara University, TirupatiANDHRA PRADESH
37Sri Venkateswara Vedic University, Alipiri-Chandragiri Bypass Road, Tirupati-517502, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
38SRI VENKATESWARA VETERINARY UNIVERSITY TIRUPATIANDHRA PRADESH
39The Institution Of Engineers(INDIA)ANDHRA PRADESH
40University of Hyderabad, HyderabadANDHRA PRADESH
41Vignans Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur District – 522213,, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
42Vikram Simhapuri University, Dargamitta, Nellore – 524 003, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
43Yogi Vemana University, Vemanapuram, Kadapa – 516 003, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
44Apex Professional University, Pasighat, District East Siang, Arunachal Pradesh – 791102ARUNACHAL PRADESH
45Arunachal University of Studies, NH-52, Namsai, District Lohit, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
46Arunachal University, Rono Hills, ItanagarARUNACHAL PRADESH
47Arunodaya University, E-Sector, Nirjuli, Itanagar, Distt. Papum Pare, Arunachal Pradesh-791109.ARUNACHAL PRADESH
48Himalayan University, 401, Takar Complex, Naharlagun, Itanagar, Distt – Papumpare – 791110, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
49ICSEARUNACHAL PRADESH
50North East Frontier Technical University, Sibu-Puyi,  Aalo (PO), West Siang (Distt.), ArunachalARUNACHAL PRADESH
51North Eastern Regional Institute of Science & Technology, Nirjuli, ItanagarARUNACHAL PRADESH
52Rajiv Gandhi University, Rono Hills, PO Doimukh, Itanagar-791 112, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
53The Indira Gandhi Technological & Medical Sciences University, Ziro, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
54The Institution Of Engineers(INDIA)ARUNACHAL PRADESH
55Venkateshwara Open University, Itanagar, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
56Assam Agricultural University, JorhatASSAM
57Assam Don Bosco University, Azara, Guwahati-781017, AssamASSAM
58Assam Down Town University, Sankar Madhab Path, Gandhi Nagar, Panikhaiti, Guwahati – 781 036ASSAM
59Assam Rajiv Gandhi University of Co-operative Management, 2nd Floor, Baruah Complex, Above SBI, Sivasagar-785040, AssamASSAM
60Assam Science & Technology University, Kahilipara, Guwahati – 19, AssamASSAM
61Assam University, SilcharASSAM
62Assam Women’s University, Jorhat-785004, AssamASSAM
63Bodoland University, Debragaon, PO Rangalikhata, kokrajhar – 783 370, BTC, AssamASSAM
64Cotton College State University, Panbazar, Guwahati, AssamASSAM
65Dibrugarh University, DibrugarhASSAM
66Gauhati University, GuwahatiASSAM
67ICSEASSAM
68Indian Institute of Technology Guwahati, North Guwahati, GuwahatiASSAM
69Krishna Kanta Handique State Open University, Housefed Complex, Last Gate, Dispur, Guwahati – 781 006, AssamASSAM
70Kumar Bhaskar Varma Sanskrit & Ancient Studies University, Village – Namati, PO – Hati Namati, Dist. – Nalbari – 781 337, AssamASSAM
71Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya, Srimanta Sankaradeva Sangha Complex, Haladhar Bhuyan Path, Kalongpar, Nagaon-782001, AssamASSAM
72National Institute of Technoloty, SilcharASSAM
73National Law University and Judicial Academy, NEJOTI Building, B.K. Kakati Road, Bholanath Mandir Path, Ulubari, Guwahati – 781 007, AssamASSAM
74NIPER Guwahati,AssamASSAM
75Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences, Narakasur Hilltop, Bhangagarh, Guwahati, AssamASSAM
76Tezpur University, Napaam, TezpurASSAM
77The Assam Kaziranga University, Jorhat, AssamASSAM
78The Institution Of Engineers(INDIA)ASSAM
79Aryabhatta knowledge University, 8, Off Polo Road, Patna – 800 001, BiharBIHAR
80Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, MuzaffarpurBIHAR
81Bhupendra Narayan Mandal University, MadhepuraBIHAR
82Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur – 813210, BiharBIHAR
83Bihar Yoga Bharati, Munger, BiharBIHAR
84Central University of South Bihar, BIT Campus, PO-B.V. College, Patna-800014BIHAR
85Chanakya National Law University, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna-800 001, BiharBIHAR
86ICSEBIHAR
87Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, PatnaBIHAR
88Jai Prakash Vishwavidyalaya, ChapraBIHAR
89Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, DarbhangaBIHAR
90Lalit Narayan Mithila University, DarbhangaBIHAR
91Magadh University, Bodh GayaBIHAR
92Mahatma Gandhi Central University, BIT Campus, PO-B.V. College, Patna-800014BIHAR
93Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, 34, Ali Imam Path (Harding Road), Near Raj Bhawan, Patna-800 001, BiharBIHAR
94Nalanda Open University, Kidwaipuri, PatnaBIHAR
95Nalanda University, Rajgir, Dt. Nalanda, Bihar-803116BIHAR
96Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda – 803 111. (Bihar)BIHAR
97NIPER Hajipur,BiharBIHAR
98Patna University, PatnaBIHAR
99Rajendra Agricultural University, SamastipurBIHAR
100The Institution Of Engineers(INDIA)BIHAR
101Tilka Manjhi Bhagalpur University, BhagalpurBIHAR
102Veer Kunwar Singh University, ArrahBIHAR
103Vinoba Bhave University, HazaribaghBIHAR
104Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh, G.E. Road, Raipur-492 001, Chhattisgarh.CHANDIGARH
105ICSECHANDIGARH
106Panjab University, ChandigarhCHANDIGARH
107Postgraduate Insittute of Medical Education and Research, ChandigarhCHANDIGARH
108Punjab Engineering College, ChandigarhCHANDIGARH
109The Institution Of Engineers(INDIA)CHANDIGARH
110Amity University, Village-Manth, Tehsil-Tilda, Distt-Raipur, ChhattisgarhCHHATTISGARH
111Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur (Dharampura), Distt. – Bastar-494005, ChhattisgarhCHHATTISGARH
112Bilaspur Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Gandhi Chowk, Bilaspur – 495 001, ChhattisgarhCHHATTISGARH
113Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Raipur College of Dairy Technology Campus, G.E. Road, Raipur, ChhattisgarhCHHATTISGARH
114Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector-8, Bhilai.CHHATTISGARH
115Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, BilaspurCHHATTISGARH
116Guru Ghasidas University, BilaspurCHHATTISGARH
117Hidayatullah National Law University, RaipurCHHATTISGARH
118ICFAI University, NH-6, Raipur-Bhilai Road (Km Stone 20), Gram-Chorha, PO Kumhari, District Durg, Chhatttisgarh-490032CHHATTISGARH
119ICSECHHATTISGARH
120IIM RaipurCHHATTISGARH
121Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, RaipurCHHATTISGARH
122Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh, Dt. Rajnandgaon- 491 881, ChhattisgarhCHHATTISGARH
123ITM University, PH No. 137, Uparwara, Naya Raipur, Dt. Raipur – 493661, ChhattisgarhCHHATTISGARH
124Kalinga University, Raipur, ChhattisgarhCHHATTISGARH
125Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya, Raipur (Chhattisgarh)CHHATTISGARH
126Maharishi University of Management and Technology, Post: Mangla, Bilaspur – 495 001, ChhattisgarhCHHATTISGARH
127MATS UNIVERSITY ,ChattisgarhCHHATTISGARH
128National Institute of Technology, RaipurCHHATTISGARH
129ndira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Dist. Rajanandgaon, KhairagarhCHHATTISGARH
130O.P. Jindal University, Knowledge Park, Gharghoda Road, Punjipathra, Raigarh-496001, ChhattisgarhCHHATTISGARH
131Pandit Ravishankar Shukla University, RaipurCHHATTISGARH
132Pandit Sundarlal Sharma (Open) University, Bilaspur, ChhatisgarhCHHATTISGARH
133Sarguja University, Darripara, Ambikapur, Sarguja-497001, ChhattisgarhCHHATTISGARH
134The Institution Of Engineers(INDIA)CHHATTISGARH
135The Institution Of Engineers(INDIA)DADRA & NAGAR HAVELI
136The Institution Of Engineers(INDIA)DAMAN & DIU
137Goa University, Galeigao Plateau, GoaGOA
138ICSEGOA
139The Institution Of Engineers(INDIA)GOA
140Ahmadabad University, AES Bungalow # 2, Near Commerce Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009, GujaratGUJARAT
141Anand Agricultural University AnandGUJARAT
142AURO University of Hospitality and Management, Surat, GujaratGUJARAT
143Bhavnagar University, BhavnagarGUJARAT
144C.U. Shah University, Surendranagar-Ahmedabad State Highway, Near Kothariya Village, Wadhwan City – 363030, Dt. Surendranagar, GujaratGUJARAT
145Calorx Teachers University,GujratGUJARAT
146Central University of Gujarat, Sector-30, Gandhinagar-382030, GujaratGUJARAT
147Centre for Environmental Planning and Technology University AhemdabadGUJARAT
148Charotar University of Science & Technology, Akshar Dham, 12, Surya Valley, Bakrol Lambhavel Road, Bakrol, Anand – 388315, GujaratGUJARAT
149Children’s University, Subhash Chandra Bose Shikshan Sankul, Sector-20, Gandhinagar -382020, GujaratGUJARAT
150Dharmsinh Desai University, College Road, Nadiad(Gujarat)GUJARAT
151Dhirubhai Ambani Institute of Information & Communication Technology, Gandhinagar -382 007.GUJARAT
152Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, AhmedabadGUJARAT
153G.L.S. University, Gujarat Law Society Campus, Opp. Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad380006, GujaratGUJARAT
154Ganpat University, Ganpat Vidyanagar, Mehsana, Goazaria Highway, Tal & District Mehsana – 384012, GujaratGUJARAT
155GSFC University, Vigyan Bhavan, PO Fertilizernagar – 391750, Dist. Vadodara, GujaratGUJARAT
156Gujarat Agricultural University, Sardar Krushinagar, Dantiwada Campus, BanuskanthaGUJARAT
157Gujarat Ayurved University, JamnagarGUJARAT
158Gujarat Forensic Sciences UniversityGUJARAT
159Gujarat National Law University GandhinagarGUJARAT
160Gujarat Technological University AhmedabadGUJARAT
161Gujarat University of Transplantation Sciences, IKDRC-ITS Premises, Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad – 380016, GujaratGUJARAT
162Gujarat University, Navarangpura, AhmedabadGUJARAT
163Gujarat Vidyapeeth, P.O.Navjivan, Ashram Road, AhmedabadGUJARAT
164Hemchandracharya North Gujarat University, University Road, PatanGUJARAT
165ICSEGUJARAT
166Indian Institute of Public Health-Gandhinagar, Sardar Patel Institute of Economics and Social Research Campus, Drive-in-Road, Thaltej, Ahmedabad – 380054, Gujarat. GUJARAT
167Indian Institute of Teacher Education, Government College Campus, Near Mahatma Mandir, G-4, Sector-15, Gandhinagar – 382 016, GujaratGUJARAT
168Indus University, Indus Campus, Rancharda, Via-Thaltej, Ahmedabad – 382115, GujaratGUJARAT
169Institute of Advanced Research, Institutional Area, Koba, Gandhinagar – 382007, GujaratGUJARAT
170Institute of Infrastructure Technology Research and Management, Near Khokhra Circle, Maninagar (East), Ahmedabad-380026, GujaratGUJARAT
171ITM-Vocational University, Plot 6512, Ajwa Nimeta Road, Ravaal Taluka, Waghodia, Vadodara, GujaratGUJARAT
172Junagarh Agricultural University,University Bhavan,Motibaug,JunagarhGUJARAT
173Kadi Sarva Vishwavidyalaya, Sector-15, Gandhinagar-382015, Gujarat. GUJARAT
174Kamdhenu University, “Krushibhavan”, Sector 10 A, Block B, Podium Level, Gandhinagar – 382010, GujaratGUJARAT
175Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University BhujGUJARAT
176Lakulish Yoga University, “Lotus View” Opp. Nirma University, S.G. Highway, Chharodi, Ahmedabad-382481, GujaratGUJARAT
177Maharaja Krishnakumarsinji Bhavnagar University, S.V. Patel Campus, Gaurishanker Lake Road, Bhavnagar- 364 001, GujaratGUJARAT
178Maharaja Sayajirao University of Baroda, Fatehganj, VadodaraGUJARAT
179Navrachana University, Vasna-Bhayli Road, Vadodara – 391410, GujaratGUJARAT
180NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITYGUJARAT
181NIPER Ahmedabad, GujratGUJARAT
182Nirma University, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Village-Chharodi, Ahmedabad-382481, GujaratGUJARAT
183Pandit Deendayal Petroleum University, Knowledge Corridor, Raisan, Dist. Gandhinagar – 382007, GujaratGUJARAT
184Parul University, PO Limda, Tal – Waghodia, Dist. Vadodara-391760, GujaratGUJARAT
185R.K. University, Rajkot-Bhavnagar Highway, Kasturbadham, Rajkot, GujaratGUJARAT
186Rai University, Ahmedabad, GujaratGUJARAT
187Raksha Shakti University, New Mental Corner, Meghaninagar, Ahmedabad – 380 016, GujaratGUJARAT
188Sardar Patel University, Vallabh VidyanagarGUJARAT
189Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, SuratGUJARAT
190Saurashtra University, University Road, RajkotGUJARAT
191Shree Somnath Sanskrit University JunagarhGUJARAT
192South Gujarat University, SuratGUJARAT
193Sumandeep VidyapeethGUJARAT
194Swarnim Gujarat Sports University, PTC Building, Near Inquiry Office, Sector-19, Punit Van Road, Near – Suvidha Kendra, PTC Building Campus, Gandhinagar – 382 019, GujaratGUJARAT
195Team Lease Skills University, Tarsali-Vadodara Road, Tarsali Bypass, Vadodara – 390009, GujaratGUJARAT
196The Institution Of Engineers(INDIA)GUJARAT
197UKA Tarsadia University, Maliba Campus, Gopal vidyanagar, Baroli-Mahuva Road, Tal. Mahuva, Dist. Surat-394350, GujaratGUJARAT
198Veer Narmad South Gujarat University, University Campus, Udhna-Magdalla Road, Surat395007, GujaratGUJARAT
199Al-Falah University, Faridabad, HaryanaHARYANA
200Amity University, Amity Education Valley, Panchgaon, Manesar, Distt. – Gurgaon-122 413, HaryanaHARYANA
201Ansal University, Guraon, HaryanaHARYANA
202Apeejay Stya University, Sohna-Palwal Road, Sohna, Gurgaon – 122 103, HaryanaHARYANA
203Ashoka University, Plot No. 2, Rajiv Gandhi Education City, Kundli, NCR, Sonepat, HaryanaHARYANA
204Baba Mast Nath University, Rohtak, HaryanaHARYANA
205Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat-1313-5, Haryana. (StateHARYANA
206BML Munjal University, 67th KM Stone, NH-8, Sidhrawali, Dist. Gurgaon – 123 413, Haryana. HARYANA
207Central University of Haryana, Jant-Pali Villages, Mahendergarh, Haryana-123029HARYANA
208Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani – 127021, HaryanaHARYANA
209Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Haryana.HARYANA
210Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, HaryanaHARYANA
211Choudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, HisarHARYANA
212Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal, Sonepat-131039, HaryanaHARYANA
213G.D. Goenka University, G.D. Goenka Education City, Gurgaon sohna Road, Gurgaon, Haryana – 122 103HARYANA
214Guru Jambeshwar University, HisarHARYANA
215ICSEHARYANA
216Indira Gandhi University, Meerpur, Rewari – 122502, HaryanaHARYANA
217Jagan Nath University, State Highway 22, Bahadurgarh-Jhajjar Road,Jhajjar – 124 507, HaryanaHARYANA
218K.R. Mangalam University, Sohna Road, Gurgaon, Haryana – 122 103. HARYANA
219Kurukshetra University, KurukshetraHARYANA
220Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Sciences, Premises of CCS HAU, Hisar – 125 004 HaryanaHARYANA
221Lingaya’s University, Nachaull, Old Faridabad, Jasana Road, Faridabad – 121 002, HaryanaHARYANA
222M.V.N. University, Palwal, HaryanaHARYANA
223Maharishi Markandeshwar Education Trust, Mullana, Ambala – 133003, HaryanaHARYANA
224Maharishi Markandeshwar University, Sadopur-Ambala, VPO Sadopur, Chandigarh Road, Ambala-134007, HaryanaHARYANA
225Maharshi Dayanand University, RohtakHARYANA
226Manav Rachna International University, MRIU Aravali Campus, Sector 43, Surajkund-Delhi Road, Faridabad-121001, HaryanaHARYANA
227Manav Rachna University, Sector – 43, Delhi-Surajkund Road, Faridabad, HaryanaHARYANA
228National Brain Research Centre, GurgaonHARYANA
229National Dairy Research Institute, KarnalHARYANA
230National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM), HaryanaHARYANA
231National Institute of Technology, KurukshetraHARYANA
232NIILM University, 9 KM Milestone, NH-65, Kaithal – 136 027, HaryanaHARYANA
233O.P. Jindal Global University, Sonepat-Narela Road, Near Jagdishpur Village, Sonipat-131001, HaryanaHARYANA
234Pt. Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak, HaryanaHARYANA
235Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University, Farukh Nagar Road, Budhera, Distt. Gurgaon, HaryanaHARYANA
236SRM University, Plot No. 39, Rajiv Gandhi Education City, Delhi-NCR, Sonepat-Kundli Urban Complex, Haryana – 131 029. HARYANA
237State University of Performing and Visual Arts, Integrated Campus, Sector-6, Rohtak, HaryanaHARYANA
238The Institution Of Engineers(INDIA)HARYANA
239The Northcap University, HUDA Sector 23 A, Gurgoan-122107, HaryanaHARYANA
240YMCA University of Science & Technology, Delhi-Mathura Road, Sector 6, Faridabad – 121 006, HaryanaHARYANA
241A.P.G.(Alakh Prakash Goyal) University, Village – Pujarli, Shohgi Mehli Bypass Road, Near Panthaghati, Shimla-171009, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
242Abhilashi University, Chailchowk (Chachiot), Distt. Mandi, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
243Arni University, Kathgarh, Tehsil Indora, Distt. Kangra-176401, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
244Baddi University of Emerging Sciences & Technology, Makhnumajra, BADDI, District – Solan,HIMACHAL PRADESH
245Bahra University, VPO – Waknaghat, Tehsil – Kandaghat, Distt.- Solan, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
246Career Point University, Bhoranj (Tikker-Kharwarian), Hamirpur – 176 041, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
247Central University of Himachal Pradesh, PO Box No. 21, Dharamshala, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176215HIMACHAL PRADESH
248Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalaya, PalampurHIMACHAL PRADESH
249Chitkara University, HIMUDA Education Hub, Kallujhanda (Barotiwala), Distt. Solan – 174 103, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
250Dr. Y.S.Parmar University of Horticulture & Forestry, NauniHIMACHAL PRADESH
251Eternal University, Baru Sahib, Distt – Sirmour, Pin – 173101 HimachalHIMACHAL PRADESH
252Himachal Pradesh Technical University, Gandhi Chowk, Hamirpur – 177001, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
253Himachal Pradesh University, Summer Hills, ShimlaHIMACHAL PRADESH
254I.E.C. (India Education Centre) University, Plot No. 7 & 10, Atal Shiksha Kunj, Baddi, Dt. Solan, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
255ICFAI University, HIMUDA Education Hub, Kalujhinda, PO Mandhala, Via Barotiwala, Baddi, Solan Distt., Himachal Pradesh – 174 103HIMACHAL PRADESH
256ICSEHIMACHAL PRADESH
257Indus International University, V.P.O. Bathu, Tehsil Haroli, Distt. – Una, Himachal Pradesh – 174 301HIMACHAL PRADESH
258Jaypee University of Information Technology, Waknaghat, Dist – SolanHIMACHAL PRADESH
259Maharaja Agrasen University, Atal Shiksha Kunj, Distt – Solan – 174 103, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
260Maharishi Markandeshwar University, Sultanpur Road, Kumarhatti, Solan – 173 229, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
261Manav Bharti University, Solan. Himachal pradeshHIMACHAL PRADESH
262National Institute of Technology, HamirpurHIMACHAL PRADESH
263Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences, Solan. H.PHIMACHAL PRADESH
264Sri Sai University, Palampur, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
265The Institution Of Engineers(INDIA)HIMACHAL PRADESH
266Baba Ghulam Shah Badshah University, Dhanour, Rajouri-185131, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
267Central University of Jammu, 8/8, Trikuta Nagar, Jammu-180012, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
268Central University of Kashmir, Transit Campus – Sonwar, Near GB Pant Hospital, Srinagar-190005, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
269ICSEJAMMU & KASHMIR
270Islamic University of Science & Technology University, 1, University Avenue, Awantipora, Pulwama – 192 122, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
271Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Shalimar Campus, SrinagarJAMMU & KASHMIR
272Shri Mata Vaishno Devi University, Sub-Post Office, Katra-182320, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
273The Institution Of Engineers(INDIA)JAMMU & KASHMIR
274University of Jammu, JammuJAMMU & KASHMIR
275University of Kashmir, Hazbartbal, SrinagarJAMMU & KASHMIR
276Birla Institute of Technology, Mesra, RanchiJHARKHAND
277Birsa Agricultural University, Kanka, RanchiJHARKHAND
278Central University of Jharkhand, Ratu-Lohardaga Road, Brambe, Ranchi-835205, JharkhandJHARKHAND
279ICSEJHARKHAND
280Indian School of Mines, DhanbadJHARKHAND
281Jharkhand Rai University, Kamre, Ratu Road, Ranchi- 835222, Jharkhand. JHARKHAND
282Kolhan University, Chaibasa, West Singhbhum, Jharkhand – 833 201JHARKHAND
283National Institute of Technology, JamshedpurJHARKHAND
284National University of Study & Research in Law, Polytechnic campus, BIT Mesra, Ranchi – 835 217 JharkhandJHARKHAND
285Nilamber-Pitamber University, Administrative Block, Nawatoli, Madininagar, Palamu – 822 101, JharkhandJHARKHAND
286Ranchi University, RanchiJHARKHAND
287Sai Nath University, Ranchi, Jharkhand. JHARKHAND
288Siddu Kanhu University, DumkaJHARKHAND
289The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Ashok Nagar, Between Road No. 1 & 2, Ranchi-834002, JharkhandJHARKHAND
290The Institution Of Engineers(INDIA)JHARKHAND
291 BLDE University BijapurKARNATAKA
292Alliance University, Bangalore (Karnataka)KARNATAKA
293Azim Premji University, 134, Doddakanneli, Next to Wipro Corporate Office, Sarjapur Road, Bangalore, KarnatakaKARNATAKA
294Bangalore University, BangaloreKARNATAKA
295Central University of Karnataka, Kadaganchi, Aland Road, Aland Taluk, Gulbarga-585311, KarnatakaKARNATAKA
296Christ College, Hosur Road, Bangalore – 560 029, KarnatakaKARNATAKA
297CMR University, 2,3rd, ‘C’, 6th Main Road, 2nd Block, BRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore – 560 043, KarnatakaKARNATAKA
298Davangere University, Shivagangothri, Davangere – 577 002, KarnatakaKARNATAKA
299Dayanand Sagar University, Devarakaggalahalli Village, Harohalli Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagara District, KarnatakaKARNATAKA
300Gulbarga University, GulbargaKARNATAKA
301ICSEKARNATAKA
302IIM, BangaloreKARNATAKA
303Indian Institute of Science, BangaloreKARNATAKA
304Institute of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology, 74/2, Jarakabande Kaval, Yelahanka, Via Attur Post, Bangalore-560064, Karnataka. KARNATAKA
305International Institute of Information Technology, Bangalore, KarnatakaKARNATAKA
306Jagadguru Sri Shivarathreeswara University, Sri Shivarathreeshwara Nagar, Mysore-570015, KarnatakaKARNATAKA
307Jain University, Jain Global Campus, 45th Km, NH-209, Jakkasandra Post, Kanakapura Taluk, Ramanagara District-562112, KarnatakaKARNATAKA
308Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Jakkur Campus, BangaloreKARNATAKA
309Kannada University, Hampi, Bellary District, KamalapuraKARNATAKA
310Karnataka Folklore University, 2/106, KASSIA Building, 3rd Floor, 17th Cross, Magadi Chord Road, Vijayanagar, Bangalore – 460 040, KarnatakaKARNATAKA
311Karnataka Sanskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarijpet, Bangalore-560018, KarnatakaKARNATAKA
312Karnataka State Law University, Navanagar, Hubli – 580 025, KarnatakaKARNATAKA
313Karnataka State Law University,Navanagar,Hubli–580 025,Karnataka.(State University)KARNATAKA
314Karnataka State Open University, Manasagangotri, MysoreKARNATAKA
315Karnataka State Women University, BijapurKARNATAKA
316Karnataka University, Pavat Nagar, DharwadKARNATAKA
317Karnataka Veterinary,Animal and Fisheries Science University BidarKARNATAKA
318KLE Technological University, B.V. Bhoomaraddi College Campus, Vidyanagar, Hubballi – 580031, KarnatakaKARNATAKA
319KLE University BelgaumKARNATAKA
320KSGH Music and Performing Arts University, LJB Road, Near Ashoka Circle, Lakshmipuram, Mysore – 570 004, KarnatakaKARNATAKA
321Kuvempu University, ShankaraghattaKARNATAKA
322M.S. Ramaiah University of Applied Sciences, Administrative Block, New BEL Road, MSRIT Post, Bangalore – 560 054, KarnatakaKARNATAKA
323Mangalore University, Mangalagangothri, MangaloreKARNATAKA
324Manipal Academy of Higher Education, ManipalKARNATAKA
325National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, BangaloreKARNATAKA
326National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, SrinivasnagarKARNATAKA
327National law School of India University, Nagarbhavi, BangaloreKARNATAKA
328NITTE University, University Enclave, Medical Sciences Complex, Deralkatte, Mangalore 575018, KarnatakaKARNATAKA
329PES University, 100 Feet Ring Road , BSK III Stage, Bangalore – 560 085 (Karnataka)KARNATAKA
330Presidency University (Karnataka), Dibbur & Igalpur Village, Hesaraghatta Hobli, Bangalore (Karnataka)KARNATAKA
331Rai Technology University, Doddaballapur Nelmangala Road, SH-74, Off Highway 207, Doddaballapur Taluk, Bangalore-561204 (Karnataka)KARNATAKA
332Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Jayanagar, BangaloreKARNATAKA
333Rani Channama University.Belgaum KarnatakaKARNATAKA
334Reva University, Kattigenhalli, Yelhanka, Bangalore – 560 064. KARNATAKA
335Sri Devraj Urs Academy of Higher Education and Research, Tamaka, Kolar, KarnatakaKARNATAKA
336Sri Siddhartha Academy of Higher Education, Tumkur district – 572 102, KarnatakaKARNATAKA
337Srinivas University, Srinivas Group of Colleges Campus, Srinivas Nagar, Mukka, Surathkal, Mangalore-574146, KarnatakaKARNATAKA
338Swami Vivekananda Yog Anusandhana Samsthana, BangaloreKARNATAKA
339The Institution Of Engineers(INDIA)KARNATAKA
340Tumkur University, M.G. Road, TumkurKARNATAKA
341University of Agricultural Sciences, BangaloreKARNATAKA
342University of Agricultural Sciences, DharwadKARNATAKA
343University of Horticultural Sciences, Bagalkot, Udayanagiri, Near Seemikeri Cross, Bagalkot-587104, KarnatakaKARNATAKA
344University of Maysore, Crawfird Hall, MysoreKARNATAKA
345Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Jnana Sagara Campus, Vinayaka Nagar, Contonment, Bellary – 583 104 KarnatakaKARNATAKA
346Visvesvaraya Technological University, Nehru Nagar, BelgaumKARNATAKA
347Visveswaraiah Technological University, “Jnana Sangama”, Belgaum-590 018, KarnatakaKARNATAKA
348Yenepoya University, Deralkatte, Mangalore-575018, KarnatakaKARNATAKA
349A.P.J. Abdul Kalam Technological University, CET Campus, Thiruvananthapuram – 695016, KeralaKERALA
350Central University of Kerala, BKM Towers, Nayanmar Moola, Vidyanagar PO, Kasargod-671123, KeralaKERALA
351Cochin University of Science & Technology, KochiKERALA
352ICSEKERALA
353Indian Institute of Space Science and Technology, Valiamala PO, Thiruvananthapuram – 695547, KeralaKERALA
354Kannur University, P.O. Kalliasseri, KannurKERALA
355Kerala Agricultural University, ThrissurKERALA
356Kerala Kalamandalam, Vallathol Nagar, Cheruthuruthy, ThrissurKERALA
357Kerala University of Fisheries & Ocean Studies, Panagad PO, Kochi-682506, KeralaKERALA
358Kerala University of Health Sciences, Medical College PO, M.G. Kavu, Thrissur-680 596, KeralaKERALA
359Kerala Veterinary & Animal Sciences University, Lakkidi Post, Pookode, Wayanad-673576, KeralaKERALA
360Mahatma Gandhi University, KottayamKERALA
361NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY CALICUT (NIT CALICUT)KERALA
362National University of Advanced Legal Studies (NUALS) NUALS Campus, HMT Colony, PO Kalamassery, Ernakulam-683503, KeralaKERALA
363Shree Sankaracharya University of Sanskrit, KaladyKERALA
364Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, ThiruvananathapuramKERALA
365The Institution Of Engineers(INDIA)KERALA
366Thunchath Ezhuthachan Malayalam University, Mohan Vilas, Pukayil PO, Tirur, Malappuram Distt., Kerala – 676 107KERALA
367University of Calicut, Malapuram District, KozhikodeKERALA
368University of Kerala, ThiruvananthapuramKERALA
369The Institution Of Engineers(INDIA)LAKSHADWEEP
370A.K.S. University, Satna, Madhya Pradesh. MADHYA PRADESH
371AISECT UniversityMADHYA PRADESH
372Amity University, Maharajpura Dang, Gwalior-474005, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
373Atal Bihari Vajpai Hindi Vishwavidyalaya, M.P. Bhoj (Open) University Campus, Kolar Road, Bhopal – 462016, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
374Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology & Management, NH 92, Morena Link Road, Gwalior-474015, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
375Awadesh Pratap Singh University, RewaMADHYA PRADESH
376Barkatullah Vishwavidyalaya, BhopalMADHYA PRADESH
377Devi Ahilya Vishwavidyalaya, IndoreMADHYA PRADESH
378Dr Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar-470 003, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
379Dr.Harishingh Gour Vishwavidyalaya, SagarMADHYA PRADESH
380ICSEMADHYA PRADESH
381Indian Institute of Information Technology and Management, GwaliorMADHYA PRADESH
382Indian Institute of Technology, IndoreMADHYA PRADESH
383ITM University, ITM Campus, Opp. Sithouli Rly. Station, NH – 75, Jhansi Road, Gwalior-475 001, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
384Jagran Lakecity University, Gram Panchayat Mugaliya Chhap, Tehsil Huzur, Bhopal – 462 044, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
385Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, JabalpurMADHYA PRADESH
386Jaypee University of Engineering & Technology, AB Road, Raghogarh, Distt. Guna – 473226 (M.P.)MADHYA PRADESH
387Jiwaji University, GwaliorMADHYA PRADESH
388Lakshmibai National Institute of Physical Education, GwaliorMADHYA PRADESH
389LNCT University, JK Town, Sarvadharam C Sector, Kolar Road, Bhopal – 462042, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
390Madhya Pradesh Bhoj Open University, BhopalMADHYA PRADESH
391Madhya Pradesh Medical Science University, NSCB Medical College Campus, Bhedaghat Road, Jabalpur, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
392Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya, Chhatarpur, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
393Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, JabalpurMADHYA PRADESH
394Maharishi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya, B.M. Birla Shodha Sansthan Parisar, Dewas Road, Ujjain-456010, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
395Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, ChitrakootMADHYA PRADESH
396Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya, BhopalMADHYA PRADESH
397Maulana Azad National Institute of Technology, BhopalMADHYA PRADESH
398Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Civil Lines, Jabalpur – 482 001 Madhya PradeshMADHYA PRADESH
399National Law Institute University, BhopalMADHYA PRADESH
400Oriental University, Opp. Rewati Range Gate No. 1, Sanwer Road, PO Box No. 311, Vijay Nagar Post Office, Indore – 452 010, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
401Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing, Dumna airport Road, PO Khamaria, Jabalpur-482005, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
402People’s University, Bhanpur, Bhopal – 462 037, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
403Raja Mansingh Tomar Music & Arts University, Needam Road, Chandravadni Naka Chouraha, Gwalior – 474 009, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
404Rajiv Gandhi Proudoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalMADHYA PRADESH
405Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Opp. Mela Ground, Race Cource Road, Gwalior – 474 002, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
406Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Saraswati Vihar, JabalpurMADHYA PRADESH
407RKDF University, By-Pass Road, Near RGPC Campus, Bhopal, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
408Sanchi University of Buddhist-Indic Studies, 2nd Floor, Institute of Good Governance & Poicy Analysys, Bhadbhada Square, Bhopal-462003, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
409Sarvepalli Radhakrishnan University, NH-12, Hoshangabad Road, Jatkhedi, Bhopal, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
410School of Planning and Architecture, BhopalMADHYA PRADESH
411Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences, Bhopal-Indore Road, Opposite Pachama Oil Fed Plant, Pachama, Sehore – 466001, Madhya Pradesh. MADHYA PRADESH
412Swami Vivekananda University, Sagar, Madhya Pradesh. MADHYA PRADESH
413Techno Global University, Lateri Road, Sironj (Near Gosala), Dist – Vidisha, Madhya Pradesh – 464 228MADHYA PRADESH
414The Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak – 484886, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
415The Institution Of Engineers(INDIA)MADHYA PRADESH
416Vikram University, University Road, UjjainMADHYA PRADESH
417Ajeenkya D.Y. Patil University, Charholi Badruk, Via Lohegaon, Pune-412105, MaharashtraMAHARASHTRA
418AMAESIMAHARASHTRA
419AMIEMAHARASHTRA
420Amity University, Mumbai – Pune Expressway, Bhatan, Post – Somathne, Panvel, Mumbai. Maharashtra – 410206. MAHARASHTRA
421Amravati University /  Sant Gadge Baba Amravati University AmravatiMAHARASHTRA
422Bharati Vidyapeeth, PuneMAHARASHTRA
423Central Institute of Fisheries Education, Varsova, MumbaiMAHARASHTRA
424Cusrow Wadia Institue of Technology, PuneMAHARASHTRA
425D.Y.Patil Education Society, KolhapurMAHARASHTRA
426Datta Meghe Institute of Medical Sciences, NagpurMAHARASHTRA
427Deccan College Post Graduate and Research Institute, PuneMAHARASHTRA
428Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, AurangabadMAHARASHTRA
429Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, RaigadMAHARASHTRA
430Konkan Krishi Vidyapeeth / Dr.Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, DapoliMAHARASHTRA
431Dr. D.Y.Patil Vidyapeeth, Pimpri, PuneMAHARASHTRA
432Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Krishi Nagar, AkolaMAHARASHTRA
433Fellowship of College of Physicians and Surgeons MumbaiMAHARASHTRA
434Flame University, GAT No. 1270, Village Lavale, Taluka Mulshi, Pune-411042, MaharashtraMAHARASHTRA
435Gokhale Institute of Politics & Economics, Shivajinagar, PuneMAHARASHTRA
436Gondwana UniversityMAHARASHTRA
437Homi Bhabha National Institute, Bhabha Atomic Research Centre, MumbaiMAHARASHTRA
438ICSEMAHARASHTRA
439ICWAIMAHARASHTRA
440IIT ChennaiMAHARASHTRA
441IMEMAHARASHTRA
442Indian Institute of Industrial Engineering, Navi MumbaiMAHARASHTRA
443Indian Institute of Technology Mumbai, Powai, MumbaiMAHARASHTRA
444Indian Institution of industrial Engineering (IIIE), Mumbai MAHARASHTRA
445Indira Gandhi Institute of Development Research, MumbaiMAHARASHTRA
446Institute of Armament Technology, Girinagar, PuneMAHARASHTRA
447Institute of Chemical Technology, Nathalal Parekh Marg, Matunga, MumbaiMAHARASHTRA
448Institution of Mechanical Engineers (India)MAHARASHTRA
449International Institute for Population Sciences, Govandi Station Road, Deonar, MumbaiMAHARASHTRA
450North Maharashtra University / Kavayitri Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University, JalgaonMAHARASHTRA
451Kavikulguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya, Ramtek, NagpurMAHARASHTRA
452Krishna Institute of Medical Sciences, Karad, Satara.MAHARASHTRA
453Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, Seminary Hills, NagpurMAHARASHTRA
454Maharashtra State Board of Technical EducationMAHARASHTRA
455Maharashtra University of Health Sciences, Gangapur Road, Anandvali, NasikMAHARASHTRA
456Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, WardhaMAHARASHTRA
457Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri, AhmednagarMAHARASHTRA
458MGM INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES, NAVI MUMBAIMAHARASHTRA
459Narsee Monjee Institute of Management Studies, MumbaiMAHARASHTRA
460Padmashree Dr. D.Y.Patil Vidyapeeth, Navi MumbaiMAHARASHTRA
461Pravara Institute of Medical Sciences, AhmednagarMAHARASHTRA
462Nagpur University / Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University,NagpurMAHARASHTRA
463S.N.D.T. Womens University, MumbaiMAHARASHTRA
464Pune University / Savitribai Phule Pune University,Ganeshkhind,Pune, MaharashtraMAHARASHTRA
465Shivaji University, Vidyanagar, KolhapurMAHARASHTRA
466Solapur UniversityMAHARASHTRA
467Spicer Adventist University, Aundh Road, Gandshkhind Post, Pune-411004, MaharashtraMAHARASHTRA
468Swami Ramanand Teerth Marathwada University, NandedMAHARASHTRA
469Symbiosis International Education Centre, PuneMAHARASHTRA
470Tata Institute of Fundamental Research, Homi Bhabha Road, MumbaiMAHARASHTRA
471Tata Institute of Social Sciences, MumbaiMAHARASHTRA
472The Institution Of Engineers(INDIA)MAHARASHTRA
473Tilak Maharashtra Vidyapeeth, PuneMAHARASHTRA
474Town Planning Institute, LondonMAHARASHTRA
475UGCMAHARASHTRA
476University of Mumbai, MumbaiMAHARASHTRA
477University of Pune/Savitribai Phule Pune UniversityMAHARASHTRA
478VAMNICOMMAHARASHTRA
479Marathwada Krishi Vidyapeeth /Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth,ParbhaniMAHARASHTRA
480Visvesvaraya National Institute of Technology, NagpurMAHARASHTRA
481VJTIMAHARASHTRA
482Yashwant Rao Chavan Maharashtra Open University, Dyangangotri,NashikMAHARASHTRA
483Central Agricultural University, Iroisemba, ImphalMANIPUR
484ICSEMANIPUR
485Manipur University, Canchipur,ImphalMANIPUR
486Sangai International University, Churachandpur, ManipurMANIPUR
487The Institution Of Engineers(INDIA)MANIPUR
488CMJ University Shillong, MeghalayaMEGHALAYA
489ICSEMEGHALAYA
490Mahatma Gandhi University ( MGU )MEGHALAYA
491Martin Luther Christian University, KIPA Conference Centre, Central Ward, Shillong – 793 001MEGHALAYA
492Mizoram University, AizwalMEGHALAYA
493Nagaland University, NagalandMEGHALAYA
494North Eastern Hill University, ShillongMEGHALAYA
495Techno Global UniversityMEGHALAYA
496The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Dankagre (Near BSF Camp), PO araimile, Tura, West Garo Hills – 794101, MeghalayaMEGHALAYA
497The Institution Of Engineers(INDIA)MEGHALAYA
498University of Science & Technology, MeghalayaMEGHALAYA
499University of Technology & Management, Shillong, MeghalayaMEGHALAYA
500William Carey University, Zoram Villa, Bomfylde Road, Shillong – 793 001, MeghalayaMEGHALAYA
501The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Durtlong North, Aizawal – 796025, MizoramMIZORAM
502The Institution Of Engineers(INDIA)MIZORAM
503The Global Open University ( TGOU )NAGALAND
504The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, 6th Mile, Sovima Village, Kohima Road, Dimapur-797112, NagalandNAGALAND
505The Institution Of Engineers(INDIA)NAGALAND
506A.I.I.M.S.NCT OF DELHI
507All India Institute of Medical Sciences, New DelhiNCT OF DELHI
508AMIETE, Lodhi RoadNCT OF DELHI
509Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar University, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi – 110 006NCT OF DELHI
510Delhi Pharmaceutical Sciences & Research University, DIPSAR Campus, Sector-III, Pushp Vihar, New DelhiNCT OF DELHI
511Delhi Technological University, Shahbad Daultapur, Bawana Road, Delhi -110042NCT OF DELHI
512Guru Gobind Singh Indraprastha Vishwavidyalaya, Sector 16 C, Dwarka, Delhi-110 078NCT OF DELHI
513Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi-110 012NCT OF DELHI
514Indian Council of Agricultural ResearchNCT OF DELHI
515Indian Institute of Foreign Trade, IIFT Bhawan, Qutab Industrial Area, New Delhi-110 016NCT OF DELHI
516Indian Institute of TechnologyNCT OF DELHI
517Indian Law Institute, Bhagwandas Road, New Delhi-110 001NCT OF DELHI
518Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Kashmere Gate, Delhi – 110 006NCT OF DELHI
519Indira Gandhi National Open University( IGNOU )NCT OF DELHI
520Indraprastha Institute of Information Technology,  Near Govindpuri Metro Station, Okhla Industrial Estate, Phase –III, New Delhi-110020NCT OF DELHI
521Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS), D-1 Vasant Kunj, New Delhi-110 070. (Deemed NCT OF DELHI
522Jamia Hamdard, Hamdard Nagar, New Delhi-110 062NCT OF DELHI
523Jamia Millia IslamiaNCT OF DELHI
524Jawaharlal Nehru UniversityNCT OF DELHI
525National Institute of Educational Planning and Administration, 17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110 016NCT OF DELHI
526National Law University, Sector, 14, Dwarka, New Delhi-110078NCT OF DELHI
527National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, Janpath, New Delhi110 011NCT OF DELHI
528Rashtriya Sanskrit Sansthana, 56-57, Institutional Area, Janak Puri, New Delhi-110 058NCT OF DELHI
529School of Planning and Architecture, New Delhi.NCT OF DELHI
530Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapith, B-4, Qutub Institutiona Area, Katwaria Sarai, New Mehrauli Road, New Delhi-110 016NCT OF DELHI
531South Asian University, Akbar Bhawan Campus, Chanakyapuri, New Delhi – 110 021NCT OF DELHI
532TERI School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070NCT OF DELHI
533The Aeronautical Society of India, New DelhiNCT OF DELHI
534The Institution Of Engineers(INDIA)NCT OF DELHI
535The National Institute of Open Schooling (NIOS)NCT OF DELHI
536University of DelhiNCT OF DELHI
537University of WolverhamptonNCT OF DELHI
538Berhampur University, BerhampurORISSA
539Biju Patnaik University of Technology, RourkelaORISSA
540Central University of Orissa, Central Silk Board Building, Landiguda, Koraput-764020, OdishaORISSA
541Centurion University of Technology and Management, Village Alluri Nagar, PO R. Sitapur, Via-Uppalada, Paralakhemundi – 761 211, Dt. Gajapati, OdishaORISSA
542Fakir Mohan University, Vyas Vihar, BalasoreORISSA
543ICSEORISSA
544Kalinga Institute of Industrial Technology, BhubaneshwarORISSA
545National Institute of Technology, RourkelaORISSA
546National law University, P.O. Box-28, Cuttack – 753 001, OrissaORISSA
547North Orissa University, Baripada, MayurbhanjORISSA
548Orissa University of Agriculture & Technology, BhubaneswarORISSA
549Ravenshaw University, College Square, Cuttak – 753 003, OdishaORISSA
550Sambalpur University, Jyoti Vihar, SambalpurORISSA
551Shiksha ‘O’ Anusandhan, J-15, Khandagiri Square, Bhubaneswar-751030, OdishaORISSA
552Shiksha ‘O’ Anusandhan DharmaviharORISSA
553Shri Jagannath Sanskrit Vishvavidyalaya, PuriORISSA
554Sri Sri University, Bhubaneswar, Orissa. ORISSA
555The Institution Of Engineers(INDIA)ORISSA
556Utkal University of Culture, BhubaneswarORISSA
557Utkal University, Vani Vihar, BhubaneswarORISSA
558Veer Surendra Sai University of Technology, Burla-768018, Distt. Sambalpur, OdishaORISSA
559Xavier University, Xavier Square, Bhubaneswar, OdishaORISSA
560ICSEPUDUCHERRY
561Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry.PUDUCHERRY
562Pondicherry University, PondicherryPUDUCHERRY
563Sri Balaji Vidyapeeth, Mahatma Gandhi Medical College Campus, Pondy-Cuddalore Main Road, Pillaiyarkuppam, Pondicherry – 607 402PUDUCHERRY
564The Institution Of Engineers(INDIA)PUDUCHERRY
565Adesh University, NH-7, Barnala Road, Bathinda, PunjabPUNJAB
566Akal University, Talwandi Sabo – 151302, District Bathinda, PunjabPUNJAB
567Baba Farid University of Health Sciences, Kotakpura Road, FaridkotPUNJAB
568Central University of Punjab, City Campus, Mansa Road, Bathinda-151001, PunjabPUNJAB
569Chandigarh University, Gharuan, The.-Kharar, Dt. Mohali – 140301, PunjabPUNJAB
570Chitkara University, Chandigarh-Patiala National Highway (NH-64), Village Jhansla, Tehsil Rajpura,Distt – Patiala, Panjab – 140 401PUNJAB
571D.A.V. University, Jalandhar-Pathankot National Highway-44, Village-Sarmastpur, Jalandhar, PunjabPUNJAB
572Desh Bhagat University, Amloh Road, Mandi Gobindgarh, Punjab. PUNJAB
573Dr.B.R.Ambedkar National Institute of Technology, G.T.Road By Pass, JalandharPUNJAB
574GNA University, Village-Sri Hargobindgrh, Phagwara, Distt Kapurthala-144401, PunjabPUNJAB
575Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University LudhianaPUNJAB
576Guru Kashi University, Talwandi Sabo, Dt. Bhatinda, Punjab. PUNJAB
577Guru Nanak Dev University, Amritsar .PUNJAB
578Guru Ravidas Ayurved University, Jodhamal Road, Hoshiarpur-146001, PunjabPUNJAB
579ICSEPUNJAB
580Lovely Professional University ( LPU )PUNJAB
581Maharaja Ranjit Singh State Technical University, Dabwali Road, Bathinda-151001, PunjabPUNJAB
582National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Sector 67, SAS Nagar, MohaliPUNJAB
583Punjab Agricultural University, LudhianaPUNJAB
584Punjab Technical University, JalandharPUNJAB
585Punjabi University, PatialaPUNJAB
586Rayat Bahra University, VPO – Sahauran, Tehsil – Kharar, Distt. – Mohali, Punjab – 140105PUNJAB
587Sant Baba Bhag Singh University, Village-Khiala, PO-Padhiana, Dist-Jalandhar-144030, PunjabPUNJAB
588Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET), Village Longowal, District Sangrur-148106, PunjabPUNJAB
589Sri Guru Granth Sahib World University, Sri Lalgidhar Niwas, Plot No. 6, Madhya Marg, Sector – 27-B, Fatehgarh Sahib, ChandigarhPUNJAB
590Thapar Institute of Engineering and Technology, PatialaPUNJAB
591The Institution Of Engineers(INDIA)PUNJAB
592The Rajiv Gandhi National University of Law, Sidhuwal, Bhadson Road, Patiala – 147 001, PunjabPUNJAB
593Amity University, Rajasthan NH-11C, Kant Kalwar, Jaipur – 303 002, RajasthanRAJASTHAN
594Banasthali Vidyapith, BanasthaliRAJASTHAN
595Bhagwant University, Post Box No. 87, Sikar Road, Ajmer – 305 004, RajasthanRAJASTHAN
596Birla Institute of Technology & Science, Vidya Vihar, Pilani-333 031, RajasthanRAJASTHAN
597Birla Institute of Technology and Science, Vidya Vihar PilaniRAJASTHAN
598Career Point University, Kota, RajasthanRAJASTHAN
599Central University of Rajasthan, NH-8, Bandar Sindri, Dist – Ajmer-305801, RajasthanRAJASTHAN
600Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, 89, Royal House, Khwasji Ka Bagh, Durgapura, Tonk Road, Jaipur – 302018, RajasthanRAJASTHAN
601Dr. K.N. Modi University, INS-1, RIICO Industrial Area Ph-II, PO Newai, Distt. Tonk , Rajasthan – 304 021RAJASTHAN
602Geetanjali University, Udaipur, RajasthanRAJASTHAN
603Haridev Joshi University of Journalism & Mass Communication, Information Centre Complex, Sawai Ram Singh Road, Jaipur – 302 004, RajasthanRAJASTHAN
604Homoeopathy University, Saipura, Sanganer, Jaipur – 302 029, RajasthanRAJASTHAN
605ICFAI University, Khasra No. 505/1, Village-Jamdoli, Agra Road, Jaipur – 302 031, RajasthanRAJASTHAN
606ICSERAJASTHAN
607IIHMR University, 1, Prabhu Dayal Marg, Near Sanganer Airport, Jaipur -302 029, Rajasthan. RAJASTHAN
608IIS University, Gurukul Marg, SFS, Mansarovar, Jaipur-302020, RajasthanRAJASTHAN
609Institute of Advanced Studies in Education, Gandhi Vidya Mandir,sardarshahr, RajasthanRAJASTHAN
610J.E.C.R.C. University, Jaipur, RajasthanRAJASTHAN
611J.K. Lakshmipat University, Laliya Ka Vas, PO Mahapura, Ajmer Road, Jaipur – 302 026, RajasthanRAJASTHAN
612Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University, Village – Madau, Post – Bhankrota, Jaipur – 302026, RajasthanRAJASTHAN
613Jagan Nath University, NH-12, Chaksu Bypass, Tonk Road, Jaipur-303901,  RajasthanRAJASTHAN
614Jai Narain Vyas University, JodhpurRAJASTHAN
615Jain Vishva Bharati Institute, LadnunRAJASTHAN
616Jaipur National University, Jagatpura, Jaipur, RajasthanRAJASTHAN
617Janardan Rai Nagar Rajashthan Vidyapeeth, UdaipurRAJASTHAN
618Jayoti Vidyapeeth Women’s University, Vedant Gyan Valley,  Village- Jharna, Mahala- Jabner, Link Road, Jaipur-Ajmer Expressway (NH-8), Jaipur-303007, RajasthanRAJASTHAN
619Jodhpur National UniversityRAJASTHAN
620Kota Open University, Akhelgarh, KotaRAJASTHAN
621LNM Institute of Information Technology, LNM Institute of Information Technology, Gram – Rupa ki Nagal, Post – Sumel, Via Kanata, Dist. – Jaipur – 303 012 (Rajasthan)RAJASTHAN
622Madhav University, Madhav University, “Madhav Hills”, Opp. Banas Bridge Toll, NH-14, Village-Wada/Bhujela, Panchayat Samiti – Bharja, Tehsil – Pindwara, Abu Road, District-Sirohi, Rajasthan – 307026. RAJASTHAN
623Maharaj Vinayak Global University, Jaipur, Rajasthan. RAJASTHAN
624Maharaja Ganga Singh University, National Highway No. – 15, Jaisalmer Road, Bikaner- 334003, RajasthanRAJASTHAN
625Maharaja Surajmal Brij University, M.S.J. College Premises, Bharatpur-321001 (Rajasthan)RAJASTHAN
626Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, UdaipurRAJASTHAN
627Maharishi Arvind University, Mundiaramsar, Near Bindayaka Industrial Area, Jaipur-302012, RajasthanRAJASTHAN
628Maharshi Dayanand Saraswati University, AjmerRAJASTHAN
629Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology, RIICO Institutional Area, Sitapur, Tonk Road, Jaipur – 302 022,RAJASTHAN
630Mahatma Jyoti Rao Phule University, SP-2 &3, Kant Kalwar, RIICO Industrial Area, Tala Mod, NH-I, Achrol, JaipurRAJASTHAN
631Malviya National Institute of Technology, JaipurRAJASTHAN
632Manipal University, Vatika Infotech City, Near GVK Toll Plaza, Jaipur ajmer Experss Way, Post – Thikaria, Jaipur – 302 026, RajasthanRAJASTHAN
633Maulana Azad University, Village-Buzawad, Tehsil – Luni, Jodhpur – 342802, RajasthanRAJASTHAN
634Mewar University, NH 79, Gangrar, Chittorgarh-312901, RajasthanRAJASTHAN
635Mody Institute of Technology and Science, Lakshmangarh, SikarRAJASTHAN
636Mohan Lal Sukhadia University, Pratap Nagar, UdaipurRAJASTHAN
637National Law University, JodhpurRAJASTHAN
638NIIT University, Neemrana, RajasthanRAJASTHAN
639NIMS UNIVERSITYRAJASTHAN
640OPJS University, Rawatsar, Kunjila, Tehsil-Rajgarh, Distt. – Churu, RajasthanRAJASTHAN
641Pacific Academic of Higher Education & Research University, (PAHER), Pacific Hills, Airport Road, Pratap Nagar Extension, Debari, Udaipur – 313 024, RajasthanRAJASTHAN
642Pacific Medical University, Bhilo Ka Bedla, Bye Pass, National Highway 27, Udaipur, RajasthanRAJASTHAN
643Pacific University UdaipurRAJASTHAN
644Poornima University, Ramchandrapura, Sitapura Extension, Jaipur, RajasthanRAJASTHAN
645Pratap University, Sunderpura (Chandwaji), Amer, Delhi-Mumbai Highway, Jaipur, RajasthanRAJASTHAN
646R.N.B. Global University, RNB Global City, Ganganagar Road, Bikaner-334601, RajasthanRAJASTHAN
647Raffles University, Japanese Zone, National Highway 8, Neemrana-201 705, RajasthanRAJASTHAN
648Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Girls Hostel Building, Babu Shobharam Government Arts College Campus, Alwar, RajasthanRAJASTHAN
649Rajasthan Agricultural University, BikanerRAJASTHAN
650Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur.RAJASTHAN
651Rajasthan Sanskrit University, JaipurRAJASTHAN
652Rajasthan Technical University, Akelgarh, Rawat bhata Road, Kota – 324 010, RajasthanRAJASTHAN
653Rajasthan University of Health Sciences, B – 1, Swai Man Singh Road (Opp SMS Hospital), JaipurRAJASTHAN
654Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner, RajasthanRAJASTHAN
655Sangam University, Bhilwara, Rajasthan. RAJASTHAN
656Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Jodhpur, RajasthanRAJASTHAN
657Shekhawati University, Girls Hostel Building, Behind Shri Kalyan Government College, Sikar – 332001, RajasthanRAJASTHAN
658Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Chudela, District – Jhunjhunu,Rajasthan (Private University)RAJASTHAN
659Shridhar University, RajasthanRAJASTHAN
660Singhania UniversityRAJASTHAN
661Sir Padmapat Singhania University, Bhatewar Udaipur– 313 601, RajasthanRAJASTHAN
662Sunrise University , Alwar , RajsthanRAJASTHAN
663Suresh Gyan Vihar University Mahal,Jagatpura,JaipurRAJASTHAN
664Tantia University, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar – 335 002, RajasthanRAJASTHAN
665The Institution Of Engineers(INDIA)RAJASTHAN
666University of Bikaner, Bikaner.RAJASTHAN
667University of Engineering & Management, Jaipur, Rajasthan. RAJASTHAN
668University of Kota, Kota (Rajasthan)RAJASTHAN
669University of Rajasthan, JaipurRAJASTHAN
670Vardhman Mahaveer Open University, Rawat Bhata Road, Kota-324 010, RajasthanRAJASTHAN
671Vivekananda Global University, Sector-36, NRI Road, Sisyawas, Jagatpura, Jaipur – 303012, RajasthanRAJASTHAN
672EASTERN INSTITUTE FOR INTEGRATED LEARNING IN MANAGEMENT UNIVERSITY JORETHANGSIKKIM
673ICSESIKKIM
674Shri Ramasamy Memorial University, 5th Mile, Tadong, Ranipool PO, Gangtok, Sikkim – 737 102SIKKIM
675Sikkim Manipal UniversitySIKKIM
676Sikkim Manipal University of Health Medical and Technological Sciences, 5th Mile, TadongSIKKIM
677Sikkim University, 6th Mile, Samdur, PO Tadong, Gangtok, Sikkim – 737102SIKKIM
678test_unimcSIKKIM
679The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, (ICFAI) Ranka Road, Lower Sichey, Gangtok-737101, SikkimSIKKIM
680The Institution Of Engineers(INDIA)SIKKIM
681Vinayaka Missions Sikkim University, Plot No. 438, N-312 Sang Phatak Road, Middle Tadong, PO Daragaorn, Tadong, East Sikkim – 237 102SIKKIM
682Academy of Maritime Education and Training, 135, East Coast Road, Kanathur, Chennai-603112, Tamil NaduTAMIL NADU
683Algappa University, KaraikudiTAMIL NADU
684Amrita Vishwa Vidyapeetham, CoimbatoreTAMIL NADU
685Anna University, Sardar Patel Road, ChennaiTAMIL NADU
686Annamalai University, AnnamalainagarTAMIL NADU
687Avinashlingam Institute for Home Science & Higher Education for Women, CoimbatoreTAMIL NADU
688B.S. Abdur Rahman Institute of Science and Technology, Seethakathi Estate, GST Road, Vandalur, Chennai – 600 048, Tamil NaduTAMIL NADU
689Bharath Institute of Higher Education & Research, Selaiyur, ChennaiTAMIL NADU
690Bharathiar University, CoimbatoreTAMIL NADU
691Bharathidasan University, TiruchirappalliTAMIL NADU
692Central University of Tamil Nadu, C/o Collectorate Annexe, Tiruvarur – 610 001, Tamil NaduTAMIL NADU
693Chennai Mathematical Institute, Plot Nos. D-19 & D-20, SIPCOT IT Park, Padur Post, Siruseri – 603 103, Tamil NaduTAMIL NADU
694Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Rajiv Gandhi Salai, Padur, Kelambakkam, Kancheepuram District, Tamil NaduTAMIL NADU
695Dakshina Bharti Hindi Prachar Sabha, Thyagaraya Nagar, ChennaiTAMIL NADU
696Gandhigram Rural Institute, GandhigramTAMIL NADU
697Hindustan Institute of Technology and Science (HITS), No. 1, Gandhi Salai (Old Mahabalipuram Road), Padur, Kelamballam, Chennai-603103, Tamil NaduTAMIL NADU
698ICSETAMIL NADU
699Indian Maritime University, East Coast Road, Uthandi, Chennai – 600 119, Tamil NaduTAMIL NADU
700Kalasalingam Academy of Research and Higher Education, Anand Nagar, Krishnankoil, Virudhunagar – 626 190, via Srivilliputhrur, TamilnaduTAMIL NADU
701Karpagam Academy of Higher Education, Pollachi Main Road, CoimbatoreTAMIL NADU
702Karunya Institute of Technology and Sciences, Karunya Nagar, CoimbatoreTAMIL NADU
703Madurai Kamraj University, MaduraiTAMIL NADU
704Manonmaniam Sundarnar University, Abhiskekpatti, ThirunelveliTAMIL NADU
705Meenakshi Academy of Higher Education and Research, ChennaiTAMIL NADU
706MGR Educational and Research Institute, ChennaiTAMIL NADU
707Mother Teresa Women’s University, KodaikanalTAMIL NADU
708National Institute of Technology, TiruchirapalliTAMIL NADU
709ndian Institute of Technology Madras, ChennaiTAMIL NADU
710Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Thuckalay, Kanyakumari District, Tamil Nadu – 629 175TAMIL NADU
711Periyar Maniammai Institute of Science & Technology (PMIST), Periyar Nagar, Vallam, Thanjavur -613 403, Tamil NaduTAMIL NADU
712Periyar University, SalemTAMIL NADU
713Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Yagappa Chavadi, Thanjavur – 614 904, TamilnaduTAMIL NADU
714S.R.M. Institute of Sciences and Technology, ChennaiTAMIL NADU
715Satyabhama Institute of Science and Technology, ChennaiTAMIL NADU
716Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Velappanchavadi, ChennaiTAMIL NADU
717Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy, Tirumalaisamudram, ThanjavurTAMIL NADU
718Shri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya, Enathur, KanchipuramTAMIL NADU
719Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Ramchandra Nagar, Porur ChennaiTAMIL NADU
720St. Peter’s Institute of Higher Education and Research, ChennaiTAMIL NADU
721Tamil Nadu Teacher Education University, Lady Willingdon College Campus, Kamarajar Salai, Chennai – 600 005, Tamil NaduTAMIL NADU
722Tamil University, ThanjavurTAMIL NADU
723Tamilnadu Agricultural University, CoimbatoreTAMIL NADU
724Tamilnadu Dr. Ambedkar Law University, ChennaiTAMIL NADU
725Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Anna Salai, Guindy, ChennaiTAMIL NADU
726Tamilnadu Fisheries University, First Linebeach Road, Nagapattinam – 611001, TamilnaduTAMIL NADU
727Tamilnadu Music and Fine Arts University, Dr. D.G.S. Dinakaran Salai, Chennai – 600028TAMIL NADU
728Tamilnadu National Law School, Navalur Kuttapattu, Srirangam Taluk, Tiruchirapalli – 620 009, TamilnaduTAMIL NADU
729Tamilnadu Open University, No. 577, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600 015, Tamil NaduTAMIL NADU
730Tamilnadu Physical Education and Sports University, 8th Floor, EVA Sampat Maaligai, College Road, Chennai, Tamil NaduTAMIL NADU
731Tamilnadu Veterinary and Animal Sciences University, ChennaiTAMIL NADU
732The Institution Of Engineers(INDIA)TAMIL NADU
733Thiruvalluvar University, Fort,VelloreTAMIL NADU
734University of Madras, Chepauk, ChennaiTAMIL NADU
735Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, 42, Avade-Vel Tech Road, Avadi, Chennai-600062, TamilnaduTAMIL NADU
736Vel’s Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS), Velan Nagar, P.V. Vaithiyalingam Road, Pallavaram, Chennai-600117, TamilnaduTAMIL NADU
737Vellor Institute of Technology, VellorTAMIL NADU
738Vinayaka Missions Research Foundation, SalemTAMIL NADU
739ICFAI Foundation for Higher Education, Dontanapalli, Shankarapally Road, Hyderabad-501203, TelanganaTelangana
740Indian Institute of Technology, Yeddumailaram, HyderbadTelangana
741Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, Mahaveer Marg, Masab Tank, Hyderabad – 500 028, TelanganaTelangana
742Mahatma Gandhi University, Yellareddyugudem, Nalgonda – 508254, Andhra PradeshTelangana
743NALSAR University of Law, ‘Justice’, Shameerpet, R.R. Dist., Hyderabad-500101, TelanganaTelangana
744Palamuru University, Ayyappa Complex, Opp. Police Head Quarters, Mahabubnagar – 509 001 Andhra PradeshTelangana
745Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University, Rajendranagar, Hyderabad – 500030, TelanganaTelangana
746Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, HyderabadTelangana
747Satavahana University, Malkapur X Road, Chinthakunta, Karimnagar – 505 001, TelanganaTelangana
748Shipwright School VisakhapatnamTelangana
749Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University, Rajendranagar, Hyderabad-500030, TelanganaTelangana
750Telangana University, Dichpally, Nizamabad – 503 322, TelanganaTelangana
751The English and Foreign Languages University, Osmania University Campus, Hyderabad500007Telangana
752ICFAI TripuraTRIPURA
753ICSETRIPURA
754Institute of Chartered Financial Analysts of India, (ICFAI), PO Kamalghat, Agartala-Simna Road, Mohanpur-799210, TripuraTRIPURA
755The Institution Of Engineers(INDIA)TRIPURA
756Tripura University, Suryamaninagar, Tripura WestTRIPURA
757Aligarh Muslim University, AligarhUTTAR PRADESH
758Allahabad Agricultural Institute, AllahabadUTTAR PRADESH
759Amity University, Noida, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
760Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, LucknowUTTAR PRADESH
761Babu Banarasi Das University, 55, Babu Banarasi Das Nagar, Lucknow, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
762Banaras Hindu University, VaranasiUTTAR PRADESH
763Bhatkhande Music Institute, Kalserbag, LucknowUTTAR PRADESH
764Bundelkhand University, Kanpur Road, JhansiUTTAR PRADESH
765Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, VaranasiUTTAR PRADESH
766Ch. Charan Singh University, MeerutUTTAR PRADESH
767Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, KanpurUTTAR PRADESH
768Chatrapati Shahu Ji Maharaj University, KanpurUTTAR PRADESH
769Choudhary Charan Singh University, Meerut-250 004, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
770Dayalbagh Educational Institute, Dayalbagh, AgraUTTAR PRADESH
771Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, GorakhpurUTTAR PRADESH
772Dr. B.R. Ambedkar University, Paliwal Park, Agra-282 002, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
773Dr. Bhim Rao Ambedkar University, AgraUTTAR PRADESH
774Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, FaizabadUTTAR PRADESH
775Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Sector –D-1, L.D.’A’, Kanpur Road Scheme, Lucknow-226012, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
776G.L.A. University, 17 Km Stone, NH-2, Delhi-Mathura Road, PO Chaumuhan, Mathura-281406, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
777Galgotias University, Plot No. 2, Sector 17 A, Yamuna Expressway, Greater Noida-201203, Dt. Gautam Budh Nagar, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
778Gautam Buddha University, Greater Noida, District-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh – 201 308UTTAR PRADESH
779ICSEUTTAR PRADESH
780IFTM University, Lodhipur Rajput, Delhi Road, Moradabad – 244 102, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
781Indian Institute of Information Technology, AllahabadUTTAR PRADESH
782Indian Institute of Management (IIM), LucknowUTTAR PRADESH
783Indian Institute of Technology, KanpurUTTAR PRADESH
784Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, BareillyUTTAR PRADESH
785Integral University, LucknowUTTAR PRADESH
786Invertis University, Invertis Village, Bareilly-Lucknow National Highway-24, Bareilly-243123, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
787J.S. University, Shikohabad, Firozabad, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
788Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University, Chitrakoot DhamUTTAR PRADESH
789Jaypee Institute of Information Technology, Sector 62, Noida -201 307.UTTAR PRADESH
790Jaypee University, Aligarh Road, Anoopshahar, Dist. Bulandshahar – 203 390, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
791Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabihttps://www.mpsc.gov.in:443Farsi University,  619, Indira Bhavan, Lucknow, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
792King George’s Medical University, LucknowUTTAR PRADESH
793M.J.P.Rohilkhand University, BareillyUTTAR PRADESH
794Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur – 273010, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
795Maharishi University of Information Technology, Maharishi Bal Vidya Mandir & University Campus, Sitapur Road, Post-Diburia, Lucknow – 226 020, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
796Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, VaranasiUTTAR PRADESH
797Mangalayatan University, 33rd Milestone, Aligarh-Mathura Highway, PO Beaswan, Aligarh-202145, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
798Mohammad Ali Jauhar University, Rampur, UPUTTAR PRADESH
799Monad University, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
800Motilal Nehru National Institute of Technology, AllahabadUTTAR PRADESH
801Narendra Deo University of Agriculture & Technology, Narendra Nagar, Faizabad-224 229, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
802Narendra Deva University of Agriculture & Technology, FaizabadUTTAR PRADESH
803Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya, Kotwa – Jamunipur, Dubwali Distt., Allahabad – 221505,, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
804NIPER Raebareli,Uttar PradeshUTTAR PRADESH
805Noida International University, Plot No.1, Sector 17-A, Yamuna Expressway, Gautam Budh Nagar-201301, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
806Rajiv Gandhi National Aviation University, Fursatganj, Dt. Raebareli, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
807Rama University, Rama City, G.T. Road, Mandhana, Kanpur – 209217, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
808Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences (Formerly Allahabad Agricultural Institute), P.O. Agricultural Institute, Rewa Road, Allahabad – 211 007, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
809Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, VaranasiUTTAR PRADESH
810Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Raebareli, LucknowUTTAR PRADESH
811Santosh University, Santosh Nagar, Ghaziabad, U.PUTTAR PRADESH
812Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, MeerutUTTAR PRADESH
813Sharda University, Plot No. 32-34, Knowledge Park 3, Greater Noida-201306, Gautam Budh Nagar, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
814Shiv Nadar University, Dadri, Gautham Budh Nagar, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
815Shobhit University, Adarsh Institutional Area, Babu Vijendra Marg, Gangoh, Distt. – Saharanpur – 247 341, (Uttar Pradesh)UTTAR PRADESH
816Shobit Institute of Engineering & Technology,Roorkee Road,Meerut(U.P.)UTTAR PRADESH
817Shri Ramswaroop Memorial University, Hadauri, Deva-Lucknow Road, Dt. Barabanki, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
818Shri Venkateshwara University, NH-24, Rajabpur, Gajraula, J.P. Nagar, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
819Swami Vivekanand Subharti University, Subharti Puram, Delhi-Hridwar By Pass Road MeerutUTTAR PRADESH
820Teerthanker Mahaveer University, NH-24, Delhi Road, Moradabad-244001, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
821The Glocal University, Delhi-Yamunautri Marg, Akbarpur, Mizapur Pole, Tehsil – Behat, Saharanpur – 247001, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
822The Institution Of Engineers(INDIA)UTTAR PRADESH
823U.P. King George’s University of Dental Science, Lucknow-226 003, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
824U.P. Rajarshi Tandon Open University, 17, Maharshi Dayanand Marg, AllahabadUTTAR PRADESH
825University of Allahabad, Senate Hall, AllahabadUTTAR PRADESH
826University of Lucknow, LucknowUTTAR PRADESH
827uttar PradeshUTTAR PRADESH
828Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan, Mathura, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
829Uttar Pradesh Technical University, Sitapur Road, LucknowUTTAR PRADESH
830Uttar Pradesh Viklang Uddhar Dr. Shakuntala Misra University, Mohan Road, Lucknow-226017, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
831V.B.S. Purvanchal University, JaunpurUTTAR PRADESH
832Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Gayatrikunj, Shantikunj, HardwarUTTARAKHAND
833DIT University, Mussoorie Diversion Road, Dehradun – 248 009, UttarakhandUTTARAKHAND
834Doon University, Mothrowala Road, Kedarpur, PO Ajabpur, Dehradun – 248001UTTARAKHAND
835Forest Research Institute, P.O.I.P.E. Kaulegarh Road, DehradunUTTARAKHAND
836Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, PantnagarUTTARAKHAND
837Graphic Era Parvatiya Vishwavidyalaya, 600, Bell Road, Clement Town, Dehradun – 248 002, UttarakhandUTTARAKHAND
838Graphic Era University, 566/6 Bell Road, Clement Town, Dehradun-248 002, UttarakhandUTTARAKHAND
839Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, HardwarUTTARAKHAND
840Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, SrinagarUTTARAKHAND
841Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University, 124, Ganga Vihar, OppositeUTTARAKHAND
842Himgiri Zee University, Sheeshambada, PO-Sherpur, Chakrata Road, Via-Sahaspur, Dehradun-248197, UttarakhandUTTARAKHAND
843ICSEUTTARAKHAND
844IMS Unison University, Makkawala Greens, Mussoorie Diversion Road, Dehradun – 248 009, UttarakhandUTTARAKHAND
845Indian Institute of Technology, RoorkeeUTTARAKHAND
846Kumaun University, NainitalUTTARAKHAND
847Motherhood University, Village – Karondi, Post – Bhagwanpur, Roorkee, Distt. Hardwar, UttarakhandUTTARAKHAND
848Roadways Workshop, Haridwar Road, Dehradun – 248 001, UttarakhandUTTARAKHAND
849Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidyalay, Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand249199UTTARAKHAND
850Swami Rama Himalayan University, Swami Ram Nagar, Jolly Grant, PO – Doiwala, Dehradun, UttarakhandUTTARAKHAND
851The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, India Nagar, DehradunUTTARAKHAND
852The Institution Of Engineers(INDIA)UTTARAKHAND
853University of Patanjali, Patanjali Yogpeeth, HaridwarUTTARAKHAND
854University of Petroleum and Energy Studies, Vasant Vihar Enclave, DehradunUTTARAKHAND
855Uttarakhand Ayurved University, Railway Station Road, Harrawala, Dehradun – 248 009, UttarakhandUTTARAKHAND
856Uttarakhand Open University, Teenpani Bypass Road, Behind Transport Nagar, PO Industrial Estate, Haldwani, District Nainital-263139, UttarakhandUTTARAKHAND
857Uttarakhand Sanskrit University, Delhi-Haridwar National Highway, PO Bahadrabad, Haridwar249 402, UttrakhandUTTARAKHAND
858Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar, Dt. Pauri Garhwal-246123, UttarakhandUTTARAKHAND
859Uttaranchal University, Arcadia Grant, PO Chandanwari, Premnagar, Dehradun – 248 007, UttarakhandUTTARAKHAND
860Uttrakhand Technical University, Post Office Chandavari, Suddhowala, Dehradun-248007, UttrakhandUTTARAKHAND
861Adamas University, Barasat, Barrackpore Road, Barberia, PO Jagannathpur, PS Barasat, Kolkata – 700126,  West BengalWEST BENGAL
862Aliah University, Salt Lake Campus, DN-41, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091, West BengalWEST BENGAL
863AMIEWEST BENGAL
864Amity University, Rajarhat, New Town, Dist. North 24 Parganas, West BengalWEST BENGAL
865Bankura University, Puabagan Camp Office, PO Bhagabandh, Dist. Bankura-722146, West BengalWEST BENGAL
866Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpur, NadiaWEST BENGAL
867Cooch Behar Panchanan Barma University, Vibekananda Road, Cooch Behar – 736101, West BengalWEST BENGAL
868Diamond Harbour Women’s University, c/o Fakir Chand College, Diamond Harbour, South 24 Parganas, West Bengal – 743331WEST BENGAL
869Gaur Banga University, Rabindra Avenue, Malda College Campus, P.O. & Dist- Malda – 732 101,WEST BENGAL
870ICSEWEST BENGAL
871Indian Institute of Technology Kharagpur, KharagpurWEST BENGAL
872Indian Statistical instituteWEST BENGAL
873Indian Statistical Institute, 203- Barrackpore Trunk Road, CalcuttaWEST BENGAL
874Jadavpur University, CalcuttaWEST BENGAL
875JIS University, Agarpara, District North 24 Parganas, West Bengal. WEST BENGAL
876Kazi Nazrul University, Old ADDA Office Building (behind Asansol Girls College), PO – Asansol713304, Dist – Burdwan, West BengalWEST BENGAL
877National Institute of Technology, Mahatma Gandhi Avenue, DurgapurWEST BENGAL
878Netaji Subhash Open University, KolkataWEST BENGAL
879NIPER Kolkata,West BengalWEST BENGAL
880Presidency University, 86/1 College Street, Kolkata – 700 073, West BengalWEST BENGAL
881Rabindra Bharati University, KolkataWEST BENGAL
882Raiganj University, PO-Raiganj, Dist. Uttar Dinajpur-733134, West BengalWEST BENGAL
883Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math, Howrah, West BengalWEST BENGAL
884Seacom Skills University, Village – Kendradanga, PO – Sattore, PS – Panrui, Dist. – Birbhum-731236, West BengalWEST BENGAL
885Sidho-Kanho-Birsha University, Administrative Building, Purulia Zilla Parishad, Jubilee Compound, Purulia – 723101, West BengalWEST BENGAL
886Techno India University, EM – 4, Sector-V, Salt Lake, Kolkata – 700 091, West BengalWEST BENGAL
887The Bengal Engineering & Science University, PO Botanic Garden, Shibpur, HowrahWEST BENGAL
888The Institution Of Engineers(INDIA)WEST BENGAL
889The Neotia University, Jhinga, Sarisa, D.H. Road, 24 Parganas (S), West Bengal-743368WEST BENGAL
890The University of Burdwan, Rajbati BurdwanWEST BENGAL
891The West Bengal National University of Juridical Science, NUJS Bhava, 12 LB Block, Sector-III, Salt Lake City, KolkataWEST BENGAL
892The West Bengal University of Health Sciences, DD-36, Secotor-1, Salt Lake, Kolkata-700 064WEST BENGAL
893The West Bengal University of Teachers’ Training, Education Planning and Administration, 25/2 & 25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata – 700019, West BengalWEST BENGAL
894University of Calcutta, KolkataWEST BENGAL
895University of Engineering and Management, University Area, Plot No. III-B/5, Main Arterial Road (East-West), New Town, Action Area-III, Kolkata-700156, West BengalWEST BENGAL
896University of Kalyani, KalyaniWEST BENGAL
897University of North Bengal, Raja RammohanpurWEST BENGAL
898Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya, PO Pundibari, Cooch BeharWEST BENGAL
899Vidyasagar University, MidnaporeWEST BENGAL
900Visva Bharati, SantiniketanWEST BENGAL
901West Bengal State University, Berunanpukuria, Malikapur Barasat, 24 Parganas (North), Kolkata – 700126, West BengalWEST BENGAL
902West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, Belgachia, KolkataWEST BENGAL
903West Bengal University of Technology, KolkataWEST BENGAL
Sr.No.University NameState Name
1The Institution Of Engineers(INDIA)ANDAMAN & NIKOBAR ISLANDS
2Acharya N.G.Ranga Agricultural University, Rajendranagar, HyderabadANDHRA PRADESH
3Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar-522510, Dt. Guntur, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
4Adikavi Nannaya University, 25-7-9/1, Jayakrishnapuram, Rajahmundry – 533 105, East Godavari District, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
5Andhra Pradesh University of Health Sciences,VijaywadaANDHRA PRADESH
6Andhra University, Waltair VisakhapatnamANDHRA PRADESH
7Central Institute of English and Foreign Languages, O.U. Campus, HyderabadANDHRA PRADESH
8Damodaram Sanjivayya National Law University, Plot No. 116, Sector 11 MVP Colony, Visakhapatnam – 530 017, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
9Dr. B.R. Ambedkar Open University, Jubilee Hills, HyderabadANDHRA PRADESH
10Dr. N.T.R. University of Health Sciences (Formerly Andhra Pradesh University of Health Sciences), Vijayawada-520 008, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
11Dr. Y.S.R. Horticultural University, PO Box No. 7, Venkataramannagudem, West Godavari District – 536 101, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
12Dravidian University, KuppamANDHRA PRADESH
13Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Gandhi Nagar Campus, Rushikonda, Visakhapatman – 530 045, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
14ICSEANDHRA PRADESH
15International Institute of Information Technology, Gachibowli, HyderabadANDHRA PRADESH
16Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, HyderabadANDHRA PRADESH
17Jawaharlal Nehru Technological University, Pithapuram Road, Kakinada-533003, East Godvari District, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
18Kakatiya University, WarangalANDHRA PRADESH
19Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Greenfields, Kunchanapalli Post, Vaddeswaram, Guntur District-522002, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
20Krishna University, Andhra Jateeya Kalasala, Campus, Rajupeta, Machllipatanam – 521 001, Krishna District, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
21Maulana Azad National Urdu University, Gochibowli, HyderabadANDHRA PRADESH
22Nagarjuna University, Nagarjuna NagarANDHRA PRADESH
23National Academy of Legal Studies and Research University, HyderabadANDHRA PRADESH
24National Institute of Technology, WarangalANDHRA PRADESH
25Nizam’s Institute of Medical Sciences, Punjagutta, HyderabadANDHRA PRADESH
26Osmania University, HyderabadANDHRA PRADESH
27Potti Sreeramulu Telugu University, HyderabadANDHRA PRADESH
28Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, TirupatiANDHRA PRADESH
29Rayalaseema University, Pasupula Village, Nandyal Road, Kurnool – 518 002, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
30School of Planning and Architecture, VijayawadaANDHRA PRADESH
31Shri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prasanthi Nilayam, AnantapurANDHRA PRADESH
32Sri Krishnadevaraya University, AnantapurANDHRA PRADESH
33Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam, TirupatiANDHRA PRADESH
34Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prasanthinilayam, Anantapur-515 134, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
35Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, TirupatiANDHRA PRADESH
36Sri Venkateswara University, TirupatiANDHRA PRADESH
37Sri Venkateswara Vedic University, Alipiri-Chandragiri Bypass Road, Tirupati-517502, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
38SRI VENKATESWARA VETERINARY UNIVERSITY TIRUPATIANDHRA PRADESH
39The Institution Of Engineers(INDIA)ANDHRA PRADESH
40University of Hyderabad, HyderabadANDHRA PRADESH
41Vignans Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur District – 522213,, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
42Vikram Simhapuri University, Dargamitta, Nellore – 524 003, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
43Yogi Vemana University, Vemanapuram, Kadapa – 516 003, Andhra PradeshANDHRA PRADESH
44Apex Professional University, Pasighat, District East Siang, Arunachal Pradesh – 791102ARUNACHAL PRADESH
45Arunachal University of Studies, NH-52, Namsai, District Lohit, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
46Arunachal University, Rono Hills, ItanagarARUNACHAL PRADESH
47Arunodaya University, E-Sector, Nirjuli, Itanagar, Distt. Papum Pare, Arunachal Pradesh-791109.ARUNACHAL PRADESH
48Himalayan University, 401, Takar Complex, Naharlagun, Itanagar, Distt – Papumpare – 791110, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
49ICSEARUNACHAL PRADESH
50North East Frontier Technical University, Sibu-Puyi,  Aalo (PO), West Siang (Distt.), ArunachalARUNACHAL PRADESH
51North Eastern Regional Institute of Science & Technology, Nirjuli, ItanagarARUNACHAL PRADESH
52Rajiv Gandhi University, Rono Hills, PO Doimukh, Itanagar-791 112, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
53The Indira Gandhi Technological & Medical Sciences University, Ziro, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
54The Institution Of Engineers(INDIA)ARUNACHAL PRADESH
55Venkateshwara Open University, Itanagar, Arunachal PradeshARUNACHAL PRADESH
56Assam Agricultural University, JorhatASSAM
57Assam Don Bosco University, Azara, Guwahati-781017, AssamASSAM
58Assam Down Town University, Sankar Madhab Path, Gandhi Nagar, Panikhaiti, Guwahati – 781 036ASSAM
59Assam Rajiv Gandhi University of Co-operative Management, 2nd Floor, Baruah Complex, Above SBI, Sivasagar-785040, AssamASSAM
60Assam Science & Technology University, Kahilipara, Guwahati – 19, AssamASSAM
61Assam University, SilcharASSAM
62Assam Women’s University, Jorhat-785004, AssamASSAM
63Bodoland University, Debragaon, PO Rangalikhata, kokrajhar – 783 370, BTC, AssamASSAM
64Cotton College State University, Panbazar, Guwahati, AssamASSAM
65Dibrugarh University, DibrugarhASSAM
66Gauhati University, GuwahatiASSAM
67ICSEASSAM
68Indian Institute of Technology Guwahati, North Guwahati, GuwahatiASSAM
69Krishna Kanta Handique State Open University, Housefed Complex, Last Gate, Dispur, Guwahati – 781 006, AssamASSAM
70Kumar Bhaskar Varma Sanskrit & Ancient Studies University, Village – Namati, PO – Hati Namati, Dist. – Nalbari – 781 337, AssamASSAM
71Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya, Srimanta Sankaradeva Sangha Complex, Haladhar Bhuyan Path, Kalongpar, Nagaon-782001, AssamASSAM
72National Institute of Technoloty, SilcharASSAM
73National Law University and Judicial Academy, NEJOTI Building, B.K. Kakati Road, Bholanath Mandir Path, Ulubari, Guwahati – 781 007, AssamASSAM
74NIPER Guwahati,AssamASSAM
75Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences, Narakasur Hilltop, Bhangagarh, Guwahati, AssamASSAM
76Tezpur University, Napaam, TezpurASSAM
77The Assam Kaziranga University, Jorhat, AssamASSAM
78The Institution Of Engineers(INDIA)ASSAM
79Aryabhatta knowledge University, 8, Off Polo Road, Patna – 800 001, BiharBIHAR
80Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, MuzaffarpurBIHAR
81Bhupendra Narayan Mandal University, MadhepuraBIHAR
82Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur – 813210, BiharBIHAR
83Bihar Yoga Bharati, Munger, BiharBIHAR
84Central University of South Bihar, BIT Campus, PO-B.V. College, Patna-800014BIHAR
85Chanakya National Law University, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna-800 001, BiharBIHAR
86ICSEBIHAR
87Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, PatnaBIHAR
88Jai Prakash Vishwavidyalaya, ChapraBIHAR
89Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, DarbhangaBIHAR
90Lalit Narayan Mithila University, DarbhangaBIHAR
91Magadh University, Bodh GayaBIHAR
92Mahatma Gandhi Central University, BIT Campus, PO-B.V. College, Patna-800014BIHAR
93Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, 34, Ali Imam Path (Harding Road), Near Raj Bhawan, Patna-800 001, BiharBIHAR
94Nalanda Open University, Kidwaipuri, PatnaBIHAR
95Nalanda University, Rajgir, Dt. Nalanda, Bihar-803116BIHAR
96Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda – 803 111. (Bihar)BIHAR
97NIPER Hajipur,BiharBIHAR
98Patna University, PatnaBIHAR
99Rajendra Agricultural University, SamastipurBIHAR
100The Institution Of Engineers(INDIA)BIHAR
101Tilka Manjhi Bhagalpur University, BhagalpurBIHAR
102Veer Kunwar Singh University, ArrahBIHAR
103Vinoba Bhave University, HazaribaghBIHAR
104Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh, G.E. Road, Raipur-492 001, Chhattisgarh.CHANDIGARH
105ICSECHANDIGARH
106Panjab University, ChandigarhCHANDIGARH
107Postgraduate Insittute of Medical Education and Research, ChandigarhCHANDIGARH
108Punjab Engineering College, ChandigarhCHANDIGARH
109The Institution Of Engineers(INDIA)CHANDIGARH
110Amity University, Village-Manth, Tehsil-Tilda, Distt-Raipur, ChhattisgarhCHHATTISGARH
111Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur (Dharampura), Distt. – Bastar-494005, ChhattisgarhCHHATTISGARH
112Bilaspur Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Gandhi Chowk, Bilaspur – 495 001, ChhattisgarhCHHATTISGARH
113Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Raipur College of Dairy Technology Campus, G.E. Road, Raipur, ChhattisgarhCHHATTISGARH
114Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector-8, Bhilai.CHHATTISGARH
115Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, BilaspurCHHATTISGARH
116Guru Ghasidas University, BilaspurCHHATTISGARH
117Hidayatullah National Law University, RaipurCHHATTISGARH
118ICFAI University, NH-6, Raipur-Bhilai Road (Km Stone 20), Gram-Chorha, PO Kumhari, District Durg, Chhatttisgarh-490032CHHATTISGARH
119ICSECHHATTISGARH
120IIM RaipurCHHATTISGARH
121Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, RaipurCHHATTISGARH
122Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh, Dt. Rajnandgaon- 491 881, ChhattisgarhCHHATTISGARH
123ITM University, PH No. 137, Uparwara, Naya Raipur, Dt. Raipur – 493661, ChhattisgarhCHHATTISGARH
124Kalinga University, Raipur, ChhattisgarhCHHATTISGARH
125Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya, Raipur (Chhattisgarh)CHHATTISGARH
126Maharishi University of Management and Technology, Post: Mangla, Bilaspur – 495 001, ChhattisgarhCHHATTISGARH
127MATS UNIVERSITY ,ChattisgarhCHHATTISGARH
128National Institute of Technology, RaipurCHHATTISGARH
129ndira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Dist. Rajanandgaon, KhairagarhCHHATTISGARH
130O.P. Jindal University, Knowledge Park, Gharghoda Road, Punjipathra, Raigarh-496001, ChhattisgarhCHHATTISGARH
131Pandit Ravishankar Shukla University, RaipurCHHATTISGARH
132Pandit Sundarlal Sharma (Open) University, Bilaspur, ChhatisgarhCHHATTISGARH
133Sarguja University, Darripara, Ambikapur, Sarguja-497001, ChhattisgarhCHHATTISGARH
134The Institution Of Engineers(INDIA)CHHATTISGARH
135The Institution Of Engineers(INDIA)DADRA & NAGAR HAVELI
136The Institution Of Engineers(INDIA)DAMAN & DIU
137Goa University, Galeigao Plateau, GoaGOA
138ICSEGOA
139The Institution Of Engineers(INDIA)GOA
140Ahmadabad University, AES Bungalow # 2, Near Commerce Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009, GujaratGUJARAT
141Anand Agricultural University AnandGUJARAT
142AURO University of Hospitality and Management, Surat, GujaratGUJARAT
143Bhavnagar University, BhavnagarGUJARAT
144C.U. Shah University, Surendranagar-Ahmedabad State Highway, Near Kothariya Village, Wadhwan City – 363030, Dt. Surendranagar, GujaratGUJARAT
145Calorx Teachers University,GujratGUJARAT
146Central University of Gujarat, Sector-30, Gandhinagar-382030, GujaratGUJARAT
147Centre for Environmental Planning and Technology University AhemdabadGUJARAT
148Charotar University of Science & Technology, Akshar Dham, 12, Surya Valley, Bakrol Lambhavel Road, Bakrol, Anand – 388315, GujaratGUJARAT
149Children’s University, Subhash Chandra Bose Shikshan Sankul, Sector-20, Gandhinagar -382020, GujaratGUJARAT
150Dharmsinh Desai University, College Road, Nadiad(Gujarat)GUJARAT
151Dhirubhai Ambani Institute of Information & Communication Technology, Gandhinagar -382 007.GUJARAT
152Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, AhmedabadGUJARAT
153G.L.S. University, Gujarat Law Society Campus, Opp. Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad380006, GujaratGUJARAT
154Ganpat University, Ganpat Vidyanagar, Mehsana, Goazaria Highway, Tal & District Mehsana – 384012, GujaratGUJARAT
155GSFC University, Vigyan Bhavan, PO Fertilizernagar – 391750, Dist. Vadodara, GujaratGUJARAT
156Gujarat Agricultural University, Sardar Krushinagar, Dantiwada Campus, BanuskanthaGUJARAT
157Gujarat Ayurved University, JamnagarGUJARAT
158Gujarat Forensic Sciences UniversityGUJARAT
159Gujarat National Law University GandhinagarGUJARAT
160Gujarat Technological University AhmedabadGUJARAT
161Gujarat University of Transplantation Sciences, IKDRC-ITS Premises, Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad – 380016, GujaratGUJARAT
162Gujarat University, Navarangpura, AhmedabadGUJARAT
163Gujarat Vidyapeeth, P.O.Navjivan, Ashram Road, AhmedabadGUJARAT
164Hemchandracharya North Gujarat University, University Road, PatanGUJARAT
165ICSEGUJARAT
166Indian Institute of Public Health-Gandhinagar, Sardar Patel Institute of Economics and Social Research Campus, Drive-in-Road, Thaltej, Ahmedabad – 380054, Gujarat. GUJARAT
167Indian Institute of Teacher Education, Government College Campus, Near Mahatma Mandir, G-4, Sector-15, Gandhinagar – 382 016, GujaratGUJARAT
168Indus University, Indus Campus, Rancharda, Via-Thaltej, Ahmedabad – 382115, GujaratGUJARAT
169Institute of Advanced Research, Institutional Area, Koba, Gandhinagar – 382007, GujaratGUJARAT
170Institute of Infrastructure Technology Research and Management, Near Khokhra Circle, Maninagar (East), Ahmedabad-380026, GujaratGUJARAT
171ITM-Vocational University, Plot 6512, Ajwa Nimeta Road, Ravaal Taluka, Waghodia, Vadodara, GujaratGUJARAT
172Junagarh Agricultural University,University Bhavan,Motibaug,JunagarhGUJARAT
173Kadi Sarva Vishwavidyalaya, Sector-15, Gandhinagar-382015, Gujarat. GUJARAT
174Kamdhenu University, “Krushibhavan”, Sector 10 A, Block B, Podium Level, Gandhinagar – 382010, GujaratGUJARAT
175Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University BhujGUJARAT
176Lakulish Yoga University, “Lotus View” Opp. Nirma University, S.G. Highway, Chharodi, Ahmedabad-382481, GujaratGUJARAT
177Maharaja Krishnakumarsinji Bhavnagar University, S.V. Patel Campus, Gaurishanker Lake Road, Bhavnagar- 364 001, GujaratGUJARAT
178Maharaja Sayajirao University of Baroda, Fatehganj, VadodaraGUJARAT
179Navrachana University, Vasna-Bhayli Road, Vadodara – 391410, GujaratGUJARAT
180NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITYGUJARAT
181NIPER Ahmedabad, GujratGUJARAT
182Nirma University, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Village-Chharodi, Ahmedabad-382481, GujaratGUJARAT
183Pandit Deendayal Petroleum University, Knowledge Corridor, Raisan, Dist. Gandhinagar – 382007, GujaratGUJARAT
184Parul University, PO Limda, Tal – Waghodia, Dist. Vadodara-391760, GujaratGUJARAT
185R.K. University, Rajkot-Bhavnagar Highway, Kasturbadham, Rajkot, GujaratGUJARAT
186Rai University, Ahmedabad, GujaratGUJARAT
187Raksha Shakti University, New Mental Corner, Meghaninagar, Ahmedabad – 380 016, GujaratGUJARAT
188Sardar Patel University, Vallabh VidyanagarGUJARAT
189Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, SuratGUJARAT
190Saurashtra University, University Road, RajkotGUJARAT
191Shree Somnath Sanskrit University JunagarhGUJARAT
192South Gujarat University, SuratGUJARAT
193Sumandeep VidyapeethGUJARAT
194Swarnim Gujarat Sports University, PTC Building, Near Inquiry Office, Sector-19, Punit Van Road, Near – Suvidha Kendra, PTC Building Campus, Gandhinagar – 382 019, GujaratGUJARAT
195Team Lease Skills University, Tarsali-Vadodara Road, Tarsali Bypass, Vadodara – 390009, GujaratGUJARAT
196The Institution Of Engineers(INDIA)GUJARAT
197UKA Tarsadia University, Maliba Campus, Gopal vidyanagar, Baroli-Mahuva Road, Tal. Mahuva, Dist. Surat-394350, GujaratGUJARAT
198Veer Narmad South Gujarat University, University Campus, Udhna-Magdalla Road, Surat395007, GujaratGUJARAT
199Al-Falah University, Faridabad, HaryanaHARYANA
200Amity University, Amity Education Valley, Panchgaon, Manesar, Distt. – Gurgaon-122 413, HaryanaHARYANA
201Ansal University, Guraon, HaryanaHARYANA
202Apeejay Stya University, Sohna-Palwal Road, Sohna, Gurgaon – 122 103, HaryanaHARYANA
203Ashoka University, Plot No. 2, Rajiv Gandhi Education City, Kundli, NCR, Sonepat, HaryanaHARYANA
204Baba Mast Nath University, Rohtak, HaryanaHARYANA
205Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat-1313-5, Haryana. (StateHARYANA
206BML Munjal University, 67th KM Stone, NH-8, Sidhrawali, Dist. Gurgaon – 123 413, Haryana. HARYANA
207Central University of Haryana, Jant-Pali Villages, Mahendergarh, Haryana-123029HARYANA
208Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani – 127021, HaryanaHARYANA
209Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Haryana.HARYANA
210Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, HaryanaHARYANA
211Choudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, HisarHARYANA
212Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal, Sonepat-131039, HaryanaHARYANA
213G.D. Goenka University, G.D. Goenka Education City, Gurgaon sohna Road, Gurgaon, Haryana – 122 103HARYANA
214Guru Jambeshwar University, HisarHARYANA
215ICSEHARYANA
216Indira Gandhi University, Meerpur, Rewari – 122502, HaryanaHARYANA
217Jagan Nath University, State Highway 22, Bahadurgarh-Jhajjar Road,Jhajjar – 124 507, HaryanaHARYANA
218K.R. Mangalam University, Sohna Road, Gurgaon, Haryana – 122 103. HARYANA
219Kurukshetra University, KurukshetraHARYANA
220Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Sciences, Premises of CCS HAU, Hisar – 125 004 HaryanaHARYANA
221Lingaya’s University, Nachaull, Old Faridabad, Jasana Road, Faridabad – 121 002, HaryanaHARYANA
222M.V.N. University, Palwal, HaryanaHARYANA
223Maharishi Markandeshwar Education Trust, Mullana, Ambala – 133003, HaryanaHARYANA
224Maharishi Markandeshwar University, Sadopur-Ambala, VPO Sadopur, Chandigarh Road, Ambala-134007, HaryanaHARYANA
225Maharshi Dayanand University, RohtakHARYANA
226Manav Rachna International University, MRIU Aravali Campus, Sector 43, Surajkund-Delhi Road, Faridabad-121001, HaryanaHARYANA
227Manav Rachna University, Sector – 43, Delhi-Surajkund Road, Faridabad, HaryanaHARYANA
228National Brain Research Centre, GurgaonHARYANA
229National Dairy Research Institute, KarnalHARYANA
230National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM), HaryanaHARYANA
231National Institute of Technology, KurukshetraHARYANA
232NIILM University, 9 KM Milestone, NH-65, Kaithal – 136 027, HaryanaHARYANA
233O.P. Jindal Global University, Sonepat-Narela Road, Near Jagdishpur Village, Sonipat-131001, HaryanaHARYANA
234Pt. Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak, HaryanaHARYANA
235Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University, Farukh Nagar Road, Budhera, Distt. Gurgaon, HaryanaHARYANA
236SRM University, Plot No. 39, Rajiv Gandhi Education City, Delhi-NCR, Sonepat-Kundli Urban Complex, Haryana – 131 029. HARYANA
237State University of Performing and Visual Arts, Integrated Campus, Sector-6, Rohtak, HaryanaHARYANA
238The Institution Of Engineers(INDIA)HARYANA
239The Northcap University, HUDA Sector 23 A, Gurgoan-122107, HaryanaHARYANA
240YMCA University of Science & Technology, Delhi-Mathura Road, Sector 6, Faridabad – 121 006, HaryanaHARYANA
241A.P.G.(Alakh Prakash Goyal) University, Village – Pujarli, Shohgi Mehli Bypass Road, Near Panthaghati, Shimla-171009, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
242Abhilashi University, Chailchowk (Chachiot), Distt. Mandi, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
243Arni University, Kathgarh, Tehsil Indora, Distt. Kangra-176401, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
244Baddi University of Emerging Sciences & Technology, Makhnumajra, BADDI, District – Solan,HIMACHAL PRADESH
245Bahra University, VPO – Waknaghat, Tehsil – Kandaghat, Distt.- Solan, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
246Career Point University, Bhoranj (Tikker-Kharwarian), Hamirpur – 176 041, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
247Central University of Himachal Pradesh, PO Box No. 21, Dharamshala, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176215HIMACHAL PRADESH
248Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalaya, PalampurHIMACHAL PRADESH
249Chitkara University, HIMUDA Education Hub, Kallujhanda (Barotiwala), Distt. Solan – 174 103, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
250Dr. Y.S.Parmar University of Horticulture & Forestry, NauniHIMACHAL PRADESH
251Eternal University, Baru Sahib, Distt – Sirmour, Pin – 173101 HimachalHIMACHAL PRADESH
252Himachal Pradesh Technical University, Gandhi Chowk, Hamirpur – 177001, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
253Himachal Pradesh University, Summer Hills, ShimlaHIMACHAL PRADESH
254I.E.C. (India Education Centre) University, Plot No. 7 & 10, Atal Shiksha Kunj, Baddi, Dt. Solan, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
255ICFAI University, HIMUDA Education Hub, Kalujhinda, PO Mandhala, Via Barotiwala, Baddi, Solan Distt., Himachal Pradesh – 174 103HIMACHAL PRADESH
256ICSEHIMACHAL PRADESH
257Indus International University, V.P.O. Bathu, Tehsil Haroli, Distt. – Una, Himachal Pradesh – 174 301HIMACHAL PRADESH
258Jaypee University of Information Technology, Waknaghat, Dist – SolanHIMACHAL PRADESH
259Maharaja Agrasen University, Atal Shiksha Kunj, Distt – Solan – 174 103, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
260Maharishi Markandeshwar University, Sultanpur Road, Kumarhatti, Solan – 173 229, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
261Manav Bharti University, Solan. Himachal pradeshHIMACHAL PRADESH
262National Institute of Technology, HamirpurHIMACHAL PRADESH
263Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences, Solan. H.PHIMACHAL PRADESH
264Sri Sai University, Palampur, Himachal PradeshHIMACHAL PRADESH
265The Institution Of Engineers(INDIA)HIMACHAL PRADESH
266Baba Ghulam Shah Badshah University, Dhanour, Rajouri-185131, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
267Central University of Jammu, 8/8, Trikuta Nagar, Jammu-180012, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
268Central University of Kashmir, Transit Campus – Sonwar, Near GB Pant Hospital, Srinagar-190005, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
269ICSEJAMMU & KASHMIR
270Islamic University of Science & Technology University, 1, University Avenue, Awantipora, Pulwama – 192 122, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
271Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Shalimar Campus, SrinagarJAMMU & KASHMIR
272Shri Mata Vaishno Devi University, Sub-Post Office, Katra-182320, Jammu & KashmirJAMMU & KASHMIR
273The Institution Of Engineers(INDIA)JAMMU & KASHMIR
274University of Jammu, JammuJAMMU & KASHMIR
275University of Kashmir, Hazbartbal, SrinagarJAMMU & KASHMIR
276Birla Institute of Technology, Mesra, RanchiJHARKHAND
277Birsa Agricultural University, Kanka, RanchiJHARKHAND
278Central University of Jharkhand, Ratu-Lohardaga Road, Brambe, Ranchi-835205, JharkhandJHARKHAND
279ICSEJHARKHAND
280Indian School of Mines, DhanbadJHARKHAND
281Jharkhand Rai University, Kamre, Ratu Road, Ranchi- 835222, Jharkhand. JHARKHAND
282Kolhan University, Chaibasa, West Singhbhum, Jharkhand – 833 201JHARKHAND
283National Institute of Technology, JamshedpurJHARKHAND
284National University of Study & Research in Law, Polytechnic campus, BIT Mesra, Ranchi – 835 217 JharkhandJHARKHAND
285Nilamber-Pitamber University, Administrative Block, Nawatoli, Madininagar, Palamu – 822 101, JharkhandJHARKHAND
286Ranchi University, RanchiJHARKHAND
287Sai Nath University, Ranchi, Jharkhand. JHARKHAND
288Siddu Kanhu University, DumkaJHARKHAND
289The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Ashok Nagar, Between Road No. 1 & 2, Ranchi-834002, JharkhandJHARKHAND
290The Institution Of Engineers(INDIA)JHARKHAND
291 BLDE University BijapurKARNATAKA
292Alliance University, Bangalore (Karnataka)KARNATAKA
293Azim Premji University, 134, Doddakanneli, Next to Wipro Corporate Office, Sarjapur Road, Bangalore, KarnatakaKARNATAKA
294Bangalore University, BangaloreKARNATAKA
295Central University of Karnataka, Kadaganchi, Aland Road, Aland Taluk, Gulbarga-585311, KarnatakaKARNATAKA
296Christ College, Hosur Road, Bangalore – 560 029, KarnatakaKARNATAKA
297CMR University, 2,3rd, ‘C’, 6th Main Road, 2nd Block, BRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore – 560 043, KarnatakaKARNATAKA
298Davangere University, Shivagangothri, Davangere – 577 002, KarnatakaKARNATAKA
299Dayanand Sagar University, Devarakaggalahalli Village, Harohalli Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagara District, KarnatakaKARNATAKA
300Gulbarga University, GulbargaKARNATAKA
301ICSEKARNATAKA
302IIM, BangaloreKARNATAKA
303Indian Institute of Science, BangaloreKARNATAKA
304Institute of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology, 74/2, Jarakabande Kaval, Yelahanka, Via Attur Post, Bangalore-560064, Karnataka. KARNATAKA
305International Institute of Information Technology, Bangalore, KarnatakaKARNATAKA
306Jagadguru Sri Shivarathreeswara University, Sri Shivarathreeshwara Nagar, Mysore-570015, KarnatakaKARNATAKA
307Jain University, Jain Global Campus, 45th Km, NH-209, Jakkasandra Post, Kanakapura Taluk, Ramanagara District-562112, KarnatakaKARNATAKA
308Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Jakkur Campus, BangaloreKARNATAKA
309Kannada University, Hampi, Bellary District, KamalapuraKARNATAKA
310Karnataka Folklore University, 2/106, KASSIA Building, 3rd Floor, 17th Cross, Magadi Chord Road, Vijayanagar, Bangalore – 460 040, KarnatakaKARNATAKA
311Karnataka Sanskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarijpet, Bangalore-560018, KarnatakaKARNATAKA
312Karnataka State Law University, Navanagar, Hubli – 580 025, KarnatakaKARNATAKA
313Karnataka State Law University,Navanagar,Hubli–580 025,Karnataka.(State University)KARNATAKA
314Karnataka State Open University, Manasagangotri, MysoreKARNATAKA
315Karnataka State Women University, BijapurKARNATAKA
316Karnataka University, Pavat Nagar, DharwadKARNATAKA
317Karnataka Veterinary,Animal and Fisheries Science University BidarKARNATAKA
318KLE Technological University, B.V. Bhoomaraddi College Campus, Vidyanagar, Hubballi – 580031, KarnatakaKARNATAKA
319KLE University BelgaumKARNATAKA
320KSGH Music and Performing Arts University, LJB Road, Near Ashoka Circle, Lakshmipuram, Mysore – 570 004, KarnatakaKARNATAKA
321Kuvempu University, ShankaraghattaKARNATAKA
322M.S. Ramaiah University of Applied Sciences, Administrative Block, New BEL Road, MSRIT Post, Bangalore – 560 054, KarnatakaKARNATAKA
323Mangalore University, Mangalagangothri, MangaloreKARNATAKA
324Manipal Academy of Higher Education, ManipalKARNATAKA
325National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, BangaloreKARNATAKA
326National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, SrinivasnagarKARNATAKA
327National law School of India University, Nagarbhavi, BangaloreKARNATAKA
328NITTE University, University Enclave, Medical Sciences Complex, Deralkatte, Mangalore 575018, KarnatakaKARNATAKA
329PES University, 100 Feet Ring Road , BSK III Stage, Bangalore – 560 085 (Karnataka)KARNATAKA
330Presidency University (Karnataka), Dibbur & Igalpur Village, Hesaraghatta Hobli, Bangalore (Karnataka)KARNATAKA
331Rai Technology University, Doddaballapur Nelmangala Road, SH-74, Off Highway 207, Doddaballapur Taluk, Bangalore-561204 (Karnataka)KARNATAKA
332Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Jayanagar, BangaloreKARNATAKA
333Rani Channama University.Belgaum KarnatakaKARNATAKA
334Reva University, Kattigenhalli, Yelhanka, Bangalore – 560 064. KARNATAKA
335Sri Devraj Urs Academy of Higher Education and Research, Tamaka, Kolar, KarnatakaKARNATAKA
336Sri Siddhartha Academy of Higher Education, Tumkur district – 572 102, KarnatakaKARNATAKA
337Srinivas University, Srinivas Group of Colleges Campus, Srinivas Nagar, Mukka, Surathkal, Mangalore-574146, KarnatakaKARNATAKA
338Swami Vivekananda Yog Anusandhana Samsthana, BangaloreKARNATAKA
339The Institution Of Engineers(INDIA)KARNATAKA
340Tumkur University, M.G. Road, TumkurKARNATAKA
341University of Agricultural Sciences, BangaloreKARNATAKA
342University of Agricultural Sciences, DharwadKARNATAKA
343University of Horticultural Sciences, Bagalkot, Udayanagiri, Near Seemikeri Cross, Bagalkot-587104, KarnatakaKARNATAKA
344University of Maysore, Crawfird Hall, MysoreKARNATAKA
345Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Jnana Sagara Campus, Vinayaka Nagar, Contonment, Bellary – 583 104 KarnatakaKARNATAKA
346Visvesvaraya Technological University, Nehru Nagar, BelgaumKARNATAKA
347Visveswaraiah Technological University, “Jnana Sangama”, Belgaum-590 018, KarnatakaKARNATAKA
348Yenepoya University, Deralkatte, Mangalore-575018, KarnatakaKARNATAKA
349A.P.J. Abdul Kalam Technological University, CET Campus, Thiruvananthapuram – 695016, KeralaKERALA
350Central University of Kerala, BKM Towers, Nayanmar Moola, Vidyanagar PO, Kasargod-671123, KeralaKERALA
351Cochin University of Science & Technology, KochiKERALA
352ICSEKERALA
353Indian Institute of Space Science and Technology, Valiamala PO, Thiruvananthapuram – 695547, KeralaKERALA
354Kannur University, P.O. Kalliasseri, KannurKERALA
355Kerala Agricultural University, ThrissurKERALA
356Kerala Kalamandalam, Vallathol Nagar, Cheruthuruthy, ThrissurKERALA
357Kerala University of Fisheries & Ocean Studies, Panagad PO, Kochi-682506, KeralaKERALA
358Kerala University of Health Sciences, Medical College PO, M.G. Kavu, Thrissur-680 596, KeralaKERALA
359Kerala Veterinary & Animal Sciences University, Lakkidi Post, Pookode, Wayanad-673576, KeralaKERALA
360Mahatma Gandhi University, KottayamKERALA
361NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY CALICUT (NIT CALICUT)KERALA
362National University of Advanced Legal Studies (NUALS) NUALS Campus, HMT Colony, PO Kalamassery, Ernakulam-683503, KeralaKERALA
363Shree Sankaracharya University of Sanskrit, KaladyKERALA
364Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, ThiruvananathapuramKERALA
365The Institution Of Engineers(INDIA)KERALA
366Thunchath Ezhuthachan Malayalam University, Mohan Vilas, Pukayil PO, Tirur, Malappuram Distt., Kerala – 676 107KERALA
367University of Calicut, Malapuram District, KozhikodeKERALA
368University of Kerala, ThiruvananthapuramKERALA
369The Institution Of Engineers(INDIA)LAKSHADWEEP
370A.K.S. University, Satna, Madhya Pradesh. MADHYA PRADESH
371AISECT UniversityMADHYA PRADESH
372Amity University, Maharajpura Dang, Gwalior-474005, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
373Atal Bihari Vajpai Hindi Vishwavidyalaya, M.P. Bhoj (Open) University Campus, Kolar Road, Bhopal – 462016, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
374Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology & Management, NH 92, Morena Link Road, Gwalior-474015, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
375Awadesh Pratap Singh University, RewaMADHYA PRADESH
376Barkatullah Vishwavidyalaya, BhopalMADHYA PRADESH
377Devi Ahilya Vishwavidyalaya, IndoreMADHYA PRADESH
378Dr Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar-470 003, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
379Dr.Harishingh Gour Vishwavidyalaya, SagarMADHYA PRADESH
380ICSEMADHYA PRADESH
381Indian Institute of Information Technology and Management, GwaliorMADHYA PRADESH
382Indian Institute of Technology, IndoreMADHYA PRADESH
383ITM University, ITM Campus, Opp. Sithouli Rly. Station, NH – 75, Jhansi Road, Gwalior-475 001, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
384Jagran Lakecity University, Gram Panchayat Mugaliya Chhap, Tehsil Huzur, Bhopal – 462 044, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
385Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, JabalpurMADHYA PRADESH
386Jaypee University of Engineering & Technology, AB Road, Raghogarh, Distt. Guna – 473226 (M.P.)MADHYA PRADESH
387Jiwaji University, GwaliorMADHYA PRADESH
388Lakshmibai National Institute of Physical Education, GwaliorMADHYA PRADESH
389LNCT University, JK Town, Sarvadharam C Sector, Kolar Road, Bhopal – 462042, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
390Madhya Pradesh Bhoj Open University, BhopalMADHYA PRADESH
391Madhya Pradesh Medical Science University, NSCB Medical College Campus, Bhedaghat Road, Jabalpur, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
392Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya, Chhatarpur, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
393Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, JabalpurMADHYA PRADESH
394Maharishi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya, B.M. Birla Shodha Sansthan Parisar, Dewas Road, Ujjain-456010, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
395Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, ChitrakootMADHYA PRADESH
396Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya, BhopalMADHYA PRADESH
397Maulana Azad National Institute of Technology, BhopalMADHYA PRADESH
398Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Civil Lines, Jabalpur – 482 001 Madhya PradeshMADHYA PRADESH
399National Law Institute University, BhopalMADHYA PRADESH
400Oriental University, Opp. Rewati Range Gate No. 1, Sanwer Road, PO Box No. 311, Vijay Nagar Post Office, Indore – 452 010, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
401Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing, Dumna airport Road, PO Khamaria, Jabalpur-482005, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
402People’s University, Bhanpur, Bhopal – 462 037, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
403Raja Mansingh Tomar Music & Arts University, Needam Road, Chandravadni Naka Chouraha, Gwalior – 474 009, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
404Rajiv Gandhi Proudoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalMADHYA PRADESH
405Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Opp. Mela Ground, Race Cource Road, Gwalior – 474 002, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
406Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Saraswati Vihar, JabalpurMADHYA PRADESH
407RKDF University, By-Pass Road, Near RGPC Campus, Bhopal, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
408Sanchi University of Buddhist-Indic Studies, 2nd Floor, Institute of Good Governance & Poicy Analysys, Bhadbhada Square, Bhopal-462003, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
409Sarvepalli Radhakrishnan University, NH-12, Hoshangabad Road, Jatkhedi, Bhopal, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
410School of Planning and Architecture, BhopalMADHYA PRADESH
411Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences, Bhopal-Indore Road, Opposite Pachama Oil Fed Plant, Pachama, Sehore – 466001, Madhya Pradesh. MADHYA PRADESH
412Swami Vivekananda University, Sagar, Madhya Pradesh. MADHYA PRADESH
413Techno Global University, Lateri Road, Sironj (Near Gosala), Dist – Vidisha, Madhya Pradesh – 464 228MADHYA PRADESH
414The Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak – 484886, Madhya PradeshMADHYA PRADESH
415The Institution Of Engineers(INDIA)MADHYA PRADESH
416Vikram University, University Road, UjjainMADHYA PRADESH
417Ajeenkya D.Y. Patil University, Charholi Badruk, Via Lohegaon, Pune-412105, MaharashtraMAHARASHTRA
418AMAESIMAHARASHTRA
419AMIEMAHARASHTRA
420Amity University, Mumbai – Pune Expressway, Bhatan, Post – Somathne, Panvel, Mumbai. Maharashtra – 410206. MAHARASHTRA
421Amravati University /  Sant Gadge Baba Amravati University AmravatiMAHARASHTRA
422Bharati Vidyapeeth, PuneMAHARASHTRA
423Central Institute of Fisheries Education, Varsova, MumbaiMAHARASHTRA
424Cusrow Wadia Institue of Technology, PuneMAHARASHTRA
425D.Y.Patil Education Society, KolhapurMAHARASHTRA
426Datta Meghe Institute of Medical Sciences, NagpurMAHARASHTRA
427Deccan College Post Graduate and Research Institute, PuneMAHARASHTRA
428Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, AurangabadMAHARASHTRA
429Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, RaigadMAHARASHTRA
430Konkan Krishi Vidyapeeth / Dr.Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, DapoliMAHARASHTRA
431Dr. D.Y.Patil Vidyapeeth, Pimpri, PuneMAHARASHTRA
432Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Krishi Nagar, AkolaMAHARASHTRA
433Fellowship of College of Physicians and Surgeons MumbaiMAHARASHTRA
434Flame University, GAT No. 1270, Village Lavale, Taluka Mulshi, Pune-411042, MaharashtraMAHARASHTRA
435Gokhale Institute of Politics & Economics, Shivajinagar, PuneMAHARASHTRA
436Gondwana UniversityMAHARASHTRA
437Homi Bhabha National Institute, Bhabha Atomic Research Centre, MumbaiMAHARASHTRA
438ICSEMAHARASHTRA
439ICWAIMAHARASHTRA
440IIT ChennaiMAHARASHTRA
441IMEMAHARASHTRA
442Indian Institute of Industrial Engineering, Navi MumbaiMAHARASHTRA
443Indian Institute of Technology Mumbai, Powai, MumbaiMAHARASHTRA
444Indian Institution of industrial Engineering (IIIE), Mumbai MAHARASHTRA
445Indira Gandhi Institute of Development Research, MumbaiMAHARASHTRA
446Institute of Armament Technology, Girinagar, PuneMAHARASHTRA
447Institute of Chemical Technology, Nathalal Parekh Marg, Matunga, MumbaiMAHARASHTRA
448Institution of Mechanical Engineers (India)MAHARASHTRA
449International Institute for Population Sciences, Govandi Station Road, Deonar, MumbaiMAHARASHTRA
450North Maharashtra University / Kavayitri Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University, JalgaonMAHARASHTRA
451Kavikulguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya, Ramtek, NagpurMAHARASHTRA
452Krishna Institute of Medical Sciences, Karad, Satara.MAHARASHTRA
453Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, Seminary Hills, NagpurMAHARASHTRA
454Maharashtra State Board of Technical EducationMAHARASHTRA
455Maharashtra University of Health Sciences, Gangapur Road, Anandvali, NasikMAHARASHTRA
456Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, WardhaMAHARASHTRA
457Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri, AhmednagarMAHARASHTRA
458MGM INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES, NAVI MUMBAIMAHARASHTRA
459Narsee Monjee Institute of Management Studies, MumbaiMAHARASHTRA
460Padmashree Dr. D.Y.Patil Vidyapeeth, Navi MumbaiMAHARASHTRA
461Pravara Institute of Medical Sciences, AhmednagarMAHARASHTRA
462Nagpur University / Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University,NagpurMAHARASHTRA
463S.N.D.T. Womens University, MumbaiMAHARASHTRA
464Pune University / Savitribai Phule Pune University,Ganeshkhind,Pune, MaharashtraMAHARASHTRA
465Shivaji University, Vidyanagar, KolhapurMAHARASHTRA
466Solapur UniversityMAHARASHTRA
467Spicer Adventist University, Aundh Road, Gandshkhind Post, Pune-411004, MaharashtraMAHARASHTRA
468Swami Ramanand Teerth Marathwada University, NandedMAHARASHTRA
469Symbiosis International Education Centre, PuneMAHARASHTRA
470Tata Institute of Fundamental Research, Homi Bhabha Road, MumbaiMAHARASHTRA
471Tata Institute of Social Sciences, MumbaiMAHARASHTRA
472The Institution Of Engineers(INDIA)MAHARASHTRA
473Tilak Maharashtra Vidyapeeth, PuneMAHARASHTRA
474Town Planning Institute, LondonMAHARASHTRA
475UGCMAHARASHTRA
476University of Mumbai, MumbaiMAHARASHTRA
477University of Pune/Savitribai Phule Pune UniversityMAHARASHTRA
478VAMNICOMMAHARASHTRA
479Marathwada Krishi Vidyapeeth /Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth,ParbhaniMAHARASHTRA
480Visvesvaraya National Institute of Technology, NagpurMAHARASHTRA
481VJTIMAHARASHTRA
482Yashwant Rao Chavan Maharashtra Open University, Dyangangotri,NashikMAHARASHTRA
483Central Agricultural University, Iroisemba, ImphalMANIPUR
484ICSEMANIPUR
485Manipur University, Canchipur,ImphalMANIPUR
486Sangai International University, Churachandpur, ManipurMANIPUR
487The Institution Of Engineers(INDIA)MANIPUR
488CMJ University Shillong, MeghalayaMEGHALAYA
489ICSEMEGHALAYA
490Mahatma Gandhi University ( MGU )MEGHALAYA
491Martin Luther Christian University, KIPA Conference Centre, Central Ward, Shillong – 793 001MEGHALAYA
492Mizoram University, AizwalMEGHALAYA
493Nagaland University, NagalandMEGHALAYA
494North Eastern Hill University, ShillongMEGHALAYA
495Techno Global UniversityMEGHALAYA
496The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Dankagre (Near BSF Camp), PO araimile, Tura, West Garo Hills – 794101, MeghalayaMEGHALAYA
497The Institution Of Engineers(INDIA)MEGHALAYA
498University of Science & Technology, MeghalayaMEGHALAYA
499University of Technology & Management, Shillong, MeghalayaMEGHALAYA
500William Carey University, Zoram Villa, Bomfylde Road, Shillong – 793 001, MeghalayaMEGHALAYA
501The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Durtlong North, Aizawal – 796025, MizoramMIZORAM
502The Institution Of Engineers(INDIA)MIZORAM
503The Global Open University ( TGOU )NAGALAND
504The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, 6th Mile, Sovima Village, Kohima Road, Dimapur-797112, NagalandNAGALAND
505The Institution Of Engineers(INDIA)NAGALAND
506A.I.I.M.S.NCT OF DELHI
507All India Institute of Medical Sciences, New DelhiNCT OF DELHI
508AMIETE, Lodhi RoadNCT OF DELHI
509Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar University, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi – 110 006NCT OF DELHI
510Delhi Pharmaceutical Sciences & Research University, DIPSAR Campus, Sector-III, Pushp Vihar, New DelhiNCT OF DELHI
511Delhi Technological University, Shahbad Daultapur, Bawana Road, Delhi -110042NCT OF DELHI
512Guru Gobind Singh Indraprastha Vishwavidyalaya, Sector 16 C, Dwarka, Delhi-110 078NCT OF DELHI
513Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi-110 012NCT OF DELHI
514Indian Council of Agricultural ResearchNCT OF DELHI
515Indian Institute of Foreign Trade, IIFT Bhawan, Qutab Industrial Area, New Delhi-110 016NCT OF DELHI
516Indian Institute of TechnologyNCT OF DELHI
517Indian Law Institute, Bhagwandas Road, New Delhi-110 001NCT OF DELHI
518Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Kashmere Gate, Delhi – 110 006NCT OF DELHI
519Indira Gandhi National Open University( IGNOU )NCT OF DELHI
520Indraprastha Institute of Information Technology,  Near Govindpuri Metro Station, Okhla Industrial Estate, Phase –III, New Delhi-110020NCT OF DELHI
521Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS), D-1 Vasant Kunj, New Delhi-110 070. (Deemed NCT OF DELHI
522Jamia Hamdard, Hamdard Nagar, New Delhi-110 062NCT OF DELHI
523Jamia Millia IslamiaNCT OF DELHI
524Jawaharlal Nehru UniversityNCT OF DELHI
525National Institute of Educational Planning and Administration, 17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110 016NCT OF DELHI
526National Law University, Sector, 14, Dwarka, New Delhi-110078NCT OF DELHI
527National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, Janpath, New Delhi110 011NCT OF DELHI
528Rashtriya Sanskrit Sansthana, 56-57, Institutional Area, Janak Puri, New Delhi-110 058NCT OF DELHI
529School of Planning and Architecture, New Delhi.NCT OF DELHI
530Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapith, B-4, Qutub Institutiona Area, Katwaria Sarai, New Mehrauli Road, New Delhi-110 016NCT OF DELHI
531South Asian University, Akbar Bhawan Campus, Chanakyapuri, New Delhi – 110 021NCT OF DELHI
532TERI School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070NCT OF DELHI
533The Aeronautical Society of India, New DelhiNCT OF DELHI
534The Institution Of Engineers(INDIA)NCT OF DELHI
535The National Institute of Open Schooling (NIOS)NCT OF DELHI
536University of DelhiNCT OF DELHI
537University of WolverhamptonNCT OF DELHI
538Berhampur University, BerhampurORISSA
539Biju Patnaik University of Technology, RourkelaORISSA
540Central University of Orissa, Central Silk Board Building, Landiguda, Koraput-764020, OdishaORISSA
541Centurion University of Technology and Management, Village Alluri Nagar, PO R. Sitapur, Via-Uppalada, Paralakhemundi – 761 211, Dt. Gajapati, OdishaORISSA
542Fakir Mohan University, Vyas Vihar, BalasoreORISSA
543ICSEORISSA
544Kalinga Institute of Industrial Technology, BhubaneshwarORISSA
545National Institute of Technology, RourkelaORISSA
546National law University, P.O. Box-28, Cuttack – 753 001, OrissaORISSA
547North Orissa University, Baripada, MayurbhanjORISSA
548Orissa University of Agriculture & Technology, BhubaneswarORISSA
549Ravenshaw University, College Square, Cuttak – 753 003, OdishaORISSA
550Sambalpur University, Jyoti Vihar, SambalpurORISSA
551Shiksha ‘O’ Anusandhan, J-15, Khandagiri Square, Bhubaneswar-751030, OdishaORISSA
552Shiksha ‘O’ Anusandhan DharmaviharORISSA
553Shri Jagannath Sanskrit Vishvavidyalaya, PuriORISSA
554Sri Sri University, Bhubaneswar, Orissa. ORISSA
555The Institution Of Engineers(INDIA)ORISSA
556Utkal University of Culture, BhubaneswarORISSA
557Utkal University, Vani Vihar, BhubaneswarORISSA
558Veer Surendra Sai University of Technology, Burla-768018, Distt. Sambalpur, OdishaORISSA
559Xavier University, Xavier Square, Bhubaneswar, OdishaORISSA
560ICSEPUDUCHERRY
561Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry.PUDUCHERRY
562Pondicherry University, PondicherryPUDUCHERRY
563Sri Balaji Vidyapeeth, Mahatma Gandhi Medical College Campus, Pondy-Cuddalore Main Road, Pillaiyarkuppam, Pondicherry – 607 402PUDUCHERRY
564The Institution Of Engineers(INDIA)PUDUCHERRY
565Adesh University, NH-7, Barnala Road, Bathinda, PunjabPUNJAB
566Akal University, Talwandi Sabo – 151302, District Bathinda, PunjabPUNJAB
567Baba Farid University of Health Sciences, Kotakpura Road, FaridkotPUNJAB
568Central University of Punjab, City Campus, Mansa Road, Bathinda-151001, PunjabPUNJAB
569Chandigarh University, Gharuan, The.-Kharar, Dt. Mohali – 140301, PunjabPUNJAB
570Chitkara University, Chandigarh-Patiala National Highway (NH-64), Village Jhansla, Tehsil Rajpura,Distt – Patiala, Panjab – 140 401PUNJAB
571D.A.V. University, Jalandhar-Pathankot National Highway-44, Village-Sarmastpur, Jalandhar, PunjabPUNJAB
572Desh Bhagat University, Amloh Road, Mandi Gobindgarh, Punjab. PUNJAB
573Dr.B.R.Ambedkar National Institute of Technology, G.T.Road By Pass, JalandharPUNJAB
574GNA University, Village-Sri Hargobindgrh, Phagwara, Distt Kapurthala-144401, PunjabPUNJAB
575Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University LudhianaPUNJAB
576Guru Kashi University, Talwandi Sabo, Dt. Bhatinda, Punjab. PUNJAB
577Guru Nanak Dev University, Amritsar .PUNJAB
578Guru Ravidas Ayurved University, Jodhamal Road, Hoshiarpur-146001, PunjabPUNJAB
579ICSEPUNJAB
580Lovely Professional University ( LPU )PUNJAB
581Maharaja Ranjit Singh State Technical University, Dabwali Road, Bathinda-151001, PunjabPUNJAB
582National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Sector 67, SAS Nagar, MohaliPUNJAB
583Punjab Agricultural University, LudhianaPUNJAB
584Punjab Technical University, JalandharPUNJAB
585Punjabi University, PatialaPUNJAB
586Rayat Bahra University, VPO – Sahauran, Tehsil – Kharar, Distt. – Mohali, Punjab – 140105PUNJAB
587Sant Baba Bhag Singh University, Village-Khiala, PO-Padhiana, Dist-Jalandhar-144030, PunjabPUNJAB
588Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET), Village Longowal, District Sangrur-148106, PunjabPUNJAB
589Sri Guru Granth Sahib World University, Sri Lalgidhar Niwas, Plot No. 6, Madhya Marg, Sector – 27-B, Fatehgarh Sahib, ChandigarhPUNJAB
590Thapar Institute of Engineering and Technology, PatialaPUNJAB
591The Institution Of Engineers(INDIA)PUNJAB
592The Rajiv Gandhi National University of Law, Sidhuwal, Bhadson Road, Patiala – 147 001, PunjabPUNJAB
593Amity University, Rajasthan NH-11C, Kant Kalwar, Jaipur – 303 002, RajasthanRAJASTHAN
594Banasthali Vidyapith, BanasthaliRAJASTHAN
595Bhagwant University, Post Box No. 87, Sikar Road, Ajmer – 305 004, RajasthanRAJASTHAN
596Birla Institute of Technology & Science, Vidya Vihar, Pilani-333 031, RajasthanRAJASTHAN
597Birla Institute of Technology and Science, Vidya Vihar PilaniRAJASTHAN
598Career Point University, Kota, RajasthanRAJASTHAN
599Central University of Rajasthan, NH-8, Bandar Sindri, Dist – Ajmer-305801, RajasthanRAJASTHAN
600Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, 89, Royal House, Khwasji Ka Bagh, Durgapura, Tonk Road, Jaipur – 302018, RajasthanRAJASTHAN
601Dr. K.N. Modi University, INS-1, RIICO Industrial Area Ph-II, PO Newai, Distt. Tonk , Rajasthan – 304 021RAJASTHAN
602Geetanjali University, Udaipur, RajasthanRAJASTHAN
603Haridev Joshi University of Journalism & Mass Communication, Information Centre Complex, Sawai Ram Singh Road, Jaipur – 302 004, RajasthanRAJASTHAN
604Homoeopathy University, Saipura, Sanganer, Jaipur – 302 029, RajasthanRAJASTHAN
605ICFAI University, Khasra No. 505/1, Village-Jamdoli, Agra Road, Jaipur – 302 031, RajasthanRAJASTHAN
606ICSERAJASTHAN
607IIHMR University, 1, Prabhu Dayal Marg, Near Sanganer Airport, Jaipur -302 029, Rajasthan. RAJASTHAN
608IIS University, Gurukul Marg, SFS, Mansarovar, Jaipur-302020, RajasthanRAJASTHAN
609Institute of Advanced Studies in Education, Gandhi Vidya Mandir,sardarshahr, RajasthanRAJASTHAN
610J.E.C.R.C. University, Jaipur, RajasthanRAJASTHAN
611J.K. Lakshmipat University, Laliya Ka Vas, PO Mahapura, Ajmer Road, Jaipur – 302 026, RajasthanRAJASTHAN
612Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University, Village – Madau, Post – Bhankrota, Jaipur – 302026, RajasthanRAJASTHAN
613Jagan Nath University, NH-12, Chaksu Bypass, Tonk Road, Jaipur-303901,  RajasthanRAJASTHAN
614Jai Narain Vyas University, JodhpurRAJASTHAN
615Jain Vishva Bharati Institute, LadnunRAJASTHAN
616Jaipur National University, Jagatpura, Jaipur, RajasthanRAJASTHAN
617Janardan Rai Nagar Rajashthan Vidyapeeth, UdaipurRAJASTHAN
618Jayoti Vidyapeeth Women’s University, Vedant Gyan Valley,  Village- Jharna, Mahala- Jabner, Link Road, Jaipur-Ajmer Expressway (NH-8), Jaipur-303007, RajasthanRAJASTHAN
619Jodhpur National UniversityRAJASTHAN
620Kota Open University, Akhelgarh, KotaRAJASTHAN
621LNM Institute of Information Technology, LNM Institute of Information Technology, Gram – Rupa ki Nagal, Post – Sumel, Via Kanata, Dist. – Jaipur – 303 012 (Rajasthan)RAJASTHAN
622Madhav University, Madhav University, “Madhav Hills”, Opp. Banas Bridge Toll, NH-14, Village-Wada/Bhujela, Panchayat Samiti – Bharja, Tehsil – Pindwara, Abu Road, District-Sirohi, Rajasthan – 307026. RAJASTHAN
623Maharaj Vinayak Global University, Jaipur, Rajasthan. RAJASTHAN
624Maharaja Ganga Singh University, National Highway No. – 15, Jaisalmer Road, Bikaner- 334003, RajasthanRAJASTHAN
625Maharaja Surajmal Brij University, M.S.J. College Premises, Bharatpur-321001 (Rajasthan)RAJASTHAN
626Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, UdaipurRAJASTHAN
627Maharishi Arvind University, Mundiaramsar, Near Bindayaka Industrial Area, Jaipur-302012, RajasthanRAJASTHAN
628Maharshi Dayanand Saraswati University, AjmerRAJASTHAN
629Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology, RIICO Institutional Area, Sitapur, Tonk Road, Jaipur – 302 022,RAJASTHAN
630Mahatma Jyoti Rao Phule University, SP-2 &3, Kant Kalwar, RIICO Industrial Area, Tala Mod, NH-I, Achrol, JaipurRAJASTHAN
631Malviya National Institute of Technology, JaipurRAJASTHAN
632Manipal University, Vatika Infotech City, Near GVK Toll Plaza, Jaipur ajmer Experss Way, Post – Thikaria, Jaipur – 302 026, RajasthanRAJASTHAN
633Maulana Azad University, Village-Buzawad, Tehsil – Luni, Jodhpur – 342802, RajasthanRAJASTHAN
634Mewar University, NH 79, Gangrar, Chittorgarh-312901, RajasthanRAJASTHAN
635Mody Institute of Technology and Science, Lakshmangarh, SikarRAJASTHAN
636Mohan Lal Sukhadia University, Pratap Nagar, UdaipurRAJASTHAN
637National Law University, JodhpurRAJASTHAN
638NIIT University, Neemrana, RajasthanRAJASTHAN
639NIMS UNIVERSITYRAJASTHAN
640OPJS University, Rawatsar, Kunjila, Tehsil-Rajgarh, Distt. – Churu, RajasthanRAJASTHAN
641Pacific Academic of Higher Education & Research University, (PAHER), Pacific Hills, Airport Road, Pratap Nagar Extension, Debari, Udaipur – 313 024, RajasthanRAJASTHAN
642Pacific Medical University, Bhilo Ka Bedla, Bye Pass, National Highway 27, Udaipur, RajasthanRAJASTHAN
643Pacific University UdaipurRAJASTHAN
644Poornima University, Ramchandrapura, Sitapura Extension, Jaipur, RajasthanRAJASTHAN
645Pratap University, Sunderpura (Chandwaji), Amer, Delhi-Mumbai Highway, Jaipur, RajasthanRAJASTHAN
646R.N.B. Global University, RNB Global City, Ganganagar Road, Bikaner-334601, RajasthanRAJASTHAN
647Raffles University, Japanese Zone, National Highway 8, Neemrana-201 705, RajasthanRAJASTHAN
648Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Girls Hostel Building, Babu Shobharam Government Arts College Campus, Alwar, RajasthanRAJASTHAN
649Rajasthan Agricultural University, BikanerRAJASTHAN
650Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur.RAJASTHAN
651Rajasthan Sanskrit University, JaipurRAJASTHAN
652Rajasthan Technical University, Akelgarh, Rawat bhata Road, Kota – 324 010, RajasthanRAJASTHAN
653Rajasthan University of Health Sciences, B – 1, Swai Man Singh Road (Opp SMS Hospital), JaipurRAJASTHAN
654Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner, RajasthanRAJASTHAN
655Sangam University, Bhilwara, Rajasthan. RAJASTHAN
656Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Jodhpur, RajasthanRAJASTHAN
657Shekhawati University, Girls Hostel Building, Behind Shri Kalyan Government College, Sikar – 332001, RajasthanRAJASTHAN
658Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Chudela, District – Jhunjhunu,Rajasthan (Private University)RAJASTHAN
659Shridhar University, RajasthanRAJASTHAN
660Singhania UniversityRAJASTHAN
661Sir Padmapat Singhania University, Bhatewar Udaipur– 313 601, RajasthanRAJASTHAN
662Sunrise University , Alwar , RajsthanRAJASTHAN
663Suresh Gyan Vihar University Mahal,Jagatpura,JaipurRAJASTHAN
664Tantia University, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar – 335 002, RajasthanRAJASTHAN
665The Institution Of Engineers(INDIA)RAJASTHAN
666University of Bikaner, Bikaner.RAJASTHAN
667University of Engineering & Management, Jaipur, Rajasthan. RAJASTHAN
668University of Kota, Kota (Rajasthan)RAJASTHAN
669University of Rajasthan, JaipurRAJASTHAN
670Vardhman Mahaveer Open University, Rawat Bhata Road, Kota-324 010, RajasthanRAJASTHAN
671Vivekananda Global University, Sector-36, NRI Road, Sisyawas, Jagatpura, Jaipur – 303012, RajasthanRAJASTHAN
672EASTERN INSTITUTE FOR INTEGRATED LEARNING IN MANAGEMENT UNIVERSITY JORETHANGSIKKIM
673ICSESIKKIM
674Shri Ramasamy Memorial University, 5th Mile, Tadong, Ranipool PO, Gangtok, Sikkim – 737 102SIKKIM
675Sikkim Manipal UniversitySIKKIM
676Sikkim Manipal University of Health Medical and Technological Sciences, 5th Mile, TadongSIKKIM
677Sikkim University, 6th Mile, Samdur, PO Tadong, Gangtok, Sikkim – 737102SIKKIM
678test_unimcSIKKIM
679The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, (ICFAI) Ranka Road, Lower Sichey, Gangtok-737101, SikkimSIKKIM
680The Institution Of Engineers(INDIA)SIKKIM
681Vinayaka Missions Sikkim University, Plot No. 438, N-312 Sang Phatak Road, Middle Tadong, PO Daragaorn, Tadong, East Sikkim – 237 102SIKKIM
682Academy of Maritime Education and Training, 135, East Coast Road, Kanathur, Chennai-603112, Tamil NaduTAMIL NADU
683Algappa University, KaraikudiTAMIL NADU
684Amrita Vishwa Vidyapeetham, CoimbatoreTAMIL NADU
685Anna University, Sardar Patel Road, ChennaiTAMIL NADU
686Annamalai University, AnnamalainagarTAMIL NADU
687Avinashlingam Institute for Home Science & Higher Education for Women, CoimbatoreTAMIL NADU
688B.S. Abdur Rahman Institute of Science and Technology, Seethakathi Estate, GST Road, Vandalur, Chennai – 600 048, Tamil NaduTAMIL NADU
689Bharath Institute of Higher Education & Research, Selaiyur, ChennaiTAMIL NADU
690Bharathiar University, CoimbatoreTAMIL NADU
691Bharathidasan University, TiruchirappalliTAMIL NADU
692Central University of Tamil Nadu, C/o Collectorate Annexe, Tiruvarur – 610 001, Tamil NaduTAMIL NADU
693Chennai Mathematical Institute, Plot Nos. D-19 & D-20, SIPCOT IT Park, Padur Post, Siruseri – 603 103, Tamil NaduTAMIL NADU
694Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Rajiv Gandhi Salai, Padur, Kelambakkam, Kancheepuram District, Tamil NaduTAMIL NADU
695Dakshina Bharti Hindi Prachar Sabha, Thyagaraya Nagar, ChennaiTAMIL NADU
696Gandhigram Rural Institute, GandhigramTAMIL NADU
697Hindustan Institute of Technology and Science (HITS), No. 1, Gandhi Salai (Old Mahabalipuram Road), Padur, Kelamballam, Chennai-603103, Tamil NaduTAMIL NADU
698ICSETAMIL NADU
699Indian Maritime University, East Coast Road, Uthandi, Chennai – 600 119, Tamil NaduTAMIL NADU
700Kalasalingam Academy of Research and Higher Education, Anand Nagar, Krishnankoil, Virudhunagar – 626 190, via Srivilliputhrur, TamilnaduTAMIL NADU
701Karpagam Academy of Higher Education, Pollachi Main Road, CoimbatoreTAMIL NADU
702Karunya Institute of Technology and Sciences, Karunya Nagar, CoimbatoreTAMIL NADU
703Madurai Kamraj University, MaduraiTAMIL NADU
704Manonmaniam Sundarnar University, Abhiskekpatti, ThirunelveliTAMIL NADU
705Meenakshi Academy of Higher Education and Research, ChennaiTAMIL NADU
706MGR Educational and Research Institute, ChennaiTAMIL NADU
707Mother Teresa Women’s University, KodaikanalTAMIL NADU
708National Institute of Technology, TiruchirapalliTAMIL NADU
709ndian Institute of Technology Madras, ChennaiTAMIL NADU
710Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Thuckalay, Kanyakumari District, Tamil Nadu – 629 175TAMIL NADU
711Periyar Maniammai Institute of Science & Technology (PMIST), Periyar Nagar, Vallam, Thanjavur -613 403, Tamil NaduTAMIL NADU
712Periyar University, SalemTAMIL NADU
713Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Yagappa Chavadi, Thanjavur – 614 904, TamilnaduTAMIL NADU
714S.R.M. Institute of Sciences and Technology, ChennaiTAMIL NADU
715Satyabhama Institute of Science and Technology, ChennaiTAMIL NADU
716Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Velappanchavadi, ChennaiTAMIL NADU
717Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy, Tirumalaisamudram, ThanjavurTAMIL NADU
718Shri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya, Enathur, KanchipuramTAMIL NADU
719Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Ramchandra Nagar, Porur ChennaiTAMIL NADU
720St. Peter’s Institute of Higher Education and Research, ChennaiTAMIL NADU
721Tamil Nadu Teacher Education University, Lady Willingdon College Campus, Kamarajar Salai, Chennai – 600 005, Tamil NaduTAMIL NADU
722Tamil University, ThanjavurTAMIL NADU
723Tamilnadu Agricultural University, CoimbatoreTAMIL NADU
724Tamilnadu Dr. Ambedkar Law University, ChennaiTAMIL NADU
725Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Anna Salai, Guindy, ChennaiTAMIL NADU
726Tamilnadu Fisheries University, First Linebeach Road, Nagapattinam – 611001, TamilnaduTAMIL NADU
727Tamilnadu Music and Fine Arts University, Dr. D.G.S. Dinakaran Salai, Chennai – 600028TAMIL NADU
728Tamilnadu National Law School, Navalur Kuttapattu, Srirangam Taluk, Tiruchirapalli – 620 009, TamilnaduTAMIL NADU
729Tamilnadu Open University, No. 577, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600 015, Tamil NaduTAMIL NADU
730Tamilnadu Physical Education and Sports University, 8th Floor, EVA Sampat Maaligai, College Road, Chennai, Tamil NaduTAMIL NADU
731Tamilnadu Veterinary and Animal Sciences University, ChennaiTAMIL NADU
732The Institution Of Engineers(INDIA)TAMIL NADU
733Thiruvalluvar University, Fort,VelloreTAMIL NADU
734University of Madras, Chepauk, ChennaiTAMIL NADU
735Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, 42, Avade-Vel Tech Road, Avadi, Chennai-600062, TamilnaduTAMIL NADU
736Vel’s Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS), Velan Nagar, P.V. Vaithiyalingam Road, Pallavaram, Chennai-600117, TamilnaduTAMIL NADU
737Vellor Institute of Technology, VellorTAMIL NADU
738Vinayaka Missions Research Foundation, SalemTAMIL NADU
739ICFAI Foundation for Higher Education, Dontanapalli, Shankarapally Road, Hyderabad-501203, TelanganaTelangana
740Indian Institute of Technology, Yeddumailaram, HyderbadTelangana
741Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, Mahaveer Marg, Masab Tank, Hyderabad – 500 028, TelanganaTelangana
742Mahatma Gandhi University, Yellareddyugudem, Nalgonda – 508254, Andhra PradeshTelangana
743NALSAR University of Law, ‘Justice’, Shameerpet, R.R. Dist., Hyderabad-500101, TelanganaTelangana
744Palamuru University, Ayyappa Complex, Opp. Police Head Quarters, Mahabubnagar – 509 001 Andhra PradeshTelangana
745Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University, Rajendranagar, Hyderabad – 500030, TelanganaTelangana
746Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, HyderabadTelangana
747Satavahana University, Malkapur X Road, Chinthakunta, Karimnagar – 505 001, TelanganaTelangana
748Shipwright School VisakhapatnamTelangana
749Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University, Rajendranagar, Hyderabad-500030, TelanganaTelangana
750Telangana University, Dichpally, Nizamabad – 503 322, TelanganaTelangana
751The English and Foreign Languages University, Osmania University Campus, Hyderabad500007Telangana
752ICFAI TripuraTRIPURA
753ICSETRIPURA
754Institute of Chartered Financial Analysts of India, (ICFAI), PO Kamalghat, Agartala-Simna Road, Mohanpur-799210, TripuraTRIPURA
755The Institution Of Engineers(INDIA)TRIPURA
756Tripura University, Suryamaninagar, Tripura WestTRIPURA
757Aligarh Muslim University, AligarhUTTAR PRADESH
758Allahabad Agricultural Institute, AllahabadUTTAR PRADESH
759Amity University, Noida, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
760Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, LucknowUTTAR PRADESH
761Babu Banarasi Das University, 55, Babu Banarasi Das Nagar, Lucknow, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
762Banaras Hindu University, VaranasiUTTAR PRADESH
763Bhatkhande Music Institute, Kalserbag, LucknowUTTAR PRADESH
764Bundelkhand University, Kanpur Road, JhansiUTTAR PRADESH
765Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, VaranasiUTTAR PRADESH
766Ch. Charan Singh University, MeerutUTTAR PRADESH
767Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, KanpurUTTAR PRADESH
768Chatrapati Shahu Ji Maharaj University, KanpurUTTAR PRADESH
769Choudhary Charan Singh University, Meerut-250 004, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
770Dayalbagh Educational Institute, Dayalbagh, AgraUTTAR PRADESH
771Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, GorakhpurUTTAR PRADESH
772Dr. B.R. Ambedkar University, Paliwal Park, Agra-282 002, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
773Dr. Bhim Rao Ambedkar University, AgraUTTAR PRADESH
774Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, FaizabadUTTAR PRADESH
775Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Sector –D-1, L.D.’A’, Kanpur Road Scheme, Lucknow-226012, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
776G.L.A. University, 17 Km Stone, NH-2, Delhi-Mathura Road, PO Chaumuhan, Mathura-281406, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
777Galgotias University, Plot No. 2, Sector 17 A, Yamuna Expressway, Greater Noida-201203, Dt. Gautam Budh Nagar, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
778Gautam Buddha University, Greater Noida, District-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh – 201 308UTTAR PRADESH
779ICSEUTTAR PRADESH
780IFTM University, Lodhipur Rajput, Delhi Road, Moradabad – 244 102, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
781Indian Institute of Information Technology, AllahabadUTTAR PRADESH
782Indian Institute of Management (IIM), LucknowUTTAR PRADESH
783Indian Institute of Technology, KanpurUTTAR PRADESH
784Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, BareillyUTTAR PRADESH
785Integral University, LucknowUTTAR PRADESH
786Invertis University, Invertis Village, Bareilly-Lucknow National Highway-24, Bareilly-243123, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
787J.S. University, Shikohabad, Firozabad, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
788Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University, Chitrakoot DhamUTTAR PRADESH
789Jaypee Institute of Information Technology, Sector 62, Noida -201 307.UTTAR PRADESH
790Jaypee University, Aligarh Road, Anoopshahar, Dist. Bulandshahar – 203 390, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
791Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabihttps://www.mpsc.gov.in:443Farsi University,  619, Indira Bhavan, Lucknow, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
792King George’s Medical University, LucknowUTTAR PRADESH
793M.J.P.Rohilkhand University, BareillyUTTAR PRADESH
794Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur – 273010, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
795Maharishi University of Information Technology, Maharishi Bal Vidya Mandir & University Campus, Sitapur Road, Post-Diburia, Lucknow – 226 020, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
796Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, VaranasiUTTAR PRADESH
797Mangalayatan University, 33rd Milestone, Aligarh-Mathura Highway, PO Beaswan, Aligarh-202145, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
798Mohammad Ali Jauhar University, Rampur, UPUTTAR PRADESH
799Monad University, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
800Motilal Nehru National Institute of Technology, AllahabadUTTAR PRADESH
801Narendra Deo University of Agriculture & Technology, Narendra Nagar, Faizabad-224 229, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
802Narendra Deva University of Agriculture & Technology, FaizabadUTTAR PRADESH
803Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya, Kotwa – Jamunipur, Dubwali Distt., Allahabad – 221505,, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
804NIPER Raebareli,Uttar PradeshUTTAR PRADESH
805Noida International University, Plot No.1, Sector 17-A, Yamuna Expressway, Gautam Budh Nagar-201301, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
806Rajiv Gandhi National Aviation University, Fursatganj, Dt. Raebareli, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
807Rama University, Rama City, G.T. Road, Mandhana, Kanpur – 209217, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
808Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences (Formerly Allahabad Agricultural Institute), P.O. Agricultural Institute, Rewa Road, Allahabad – 211 007, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
809Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, VaranasiUTTAR PRADESH
810Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Raebareli, LucknowUTTAR PRADESH
811Santosh University, Santosh Nagar, Ghaziabad, U.PUTTAR PRADESH
812Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, MeerutUTTAR PRADESH
813Sharda University, Plot No. 32-34, Knowledge Park 3, Greater Noida-201306, Gautam Budh Nagar, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
814Shiv Nadar University, Dadri, Gautham Budh Nagar, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
815Shobhit University, Adarsh Institutional Area, Babu Vijendra Marg, Gangoh, Distt. – Saharanpur – 247 341, (Uttar Pradesh)UTTAR PRADESH
816Shobit Institute of Engineering & Technology,Roorkee Road,Meerut(U.P.)UTTAR PRADESH
817Shri Ramswaroop Memorial University, Hadauri, Deva-Lucknow Road, Dt. Barabanki, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
818Shri Venkateshwara University, NH-24, Rajabpur, Gajraula, J.P. Nagar, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
819Swami Vivekanand Subharti University, Subharti Puram, Delhi-Hridwar By Pass Road MeerutUTTAR PRADESH
820Teerthanker Mahaveer University, NH-24, Delhi Road, Moradabad-244001, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
821The Glocal University, Delhi-Yamunautri Marg, Akbarpur, Mizapur Pole, Tehsil – Behat, Saharanpur – 247001, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
822The Institution Of Engineers(INDIA)UTTAR PRADESH
823U.P. King George’s University of Dental Science, Lucknow-226 003, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
824U.P. Rajarshi Tandon Open University, 17, Maharshi Dayanand Marg, AllahabadUTTAR PRADESH
825University of Allahabad, Senate Hall, AllahabadUTTAR PRADESH
826University of Lucknow, LucknowUTTAR PRADESH
827uttar PradeshUTTAR PRADESH
828Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan, Mathura, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
829Uttar Pradesh Technical University, Sitapur Road, LucknowUTTAR PRADESH
830Uttar Pradesh Viklang Uddhar Dr. Shakuntala Misra University, Mohan Road, Lucknow-226017, Uttar PradeshUTTAR PRADESH
831V.B.S. Purvanchal University, JaunpurUTTAR PRADESH
832Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Gayatrikunj, Shantikunj, HardwarUTTARAKHAND
833DIT University, Mussoorie Diversion Road, Dehradun – 248 009, UttarakhandUTTARAKHAND
834Doon University, Mothrowala Road, Kedarpur, PO Ajabpur, Dehradun – 248001UTTARAKHAND
835Forest Research Institute, P.O.I.P.E. Kaulegarh Road, DehradunUTTARAKHAND
836Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, PantnagarUTTARAKHAND
837Graphic Era Parvatiya Vishwavidyalaya, 600, Bell Road, Clement Town, Dehradun – 248 002, UttarakhandUTTARAKHAND
838Graphic Era University, 566/6 Bell Road, Clement Town, Dehradun-248 002, UttarakhandUTTARAKHAND
839Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, HardwarUTTARAKHAND
840Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, SrinagarUTTARAKHAND
841Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University, 124, Ganga Vihar, OppositeUTTARAKHAND
842Himgiri Zee University, Sheeshambada, PO-Sherpur, Chakrata Road, Via-Sahaspur, Dehradun-248197, UttarakhandUTTARAKHAND
843ICSEUTTARAKHAND
844IMS Unison University, Makkawala Greens, Mussoorie Diversion Road, Dehradun – 248 009, UttarakhandUTTARAKHAND
845Indian Institute of Technology, RoorkeeUTTARAKHAND
846Kumaun University, NainitalUTTARAKHAND
847Motherhood University, Village – Karondi, Post – Bhagwanpur, Roorkee, Distt. Hardwar, UttarakhandUTTARAKHAND
848Roadways Workshop, Haridwar Road, Dehradun – 248 001, UttarakhandUTTARAKHAND
849Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidyalay, Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand249199UTTARAKHAND
850Swami Rama Himalayan University, Swami Ram Nagar, Jolly Grant, PO – Doiwala, Dehradun, UttarakhandUTTARAKHAND
851The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, India Nagar, DehradunUTTARAKHAND
852The Institution Of Engineers(INDIA)UTTARAKHAND
853University of Patanjali, Patanjali Yogpeeth, HaridwarUTTARAKHAND
854University of Petroleum and Energy Studies, Vasant Vihar Enclave, DehradunUTTARAKHAND
855Uttarakhand Ayurved University, Railway Station Road, Harrawala, Dehradun – 248 009, UttarakhandUTTARAKHAND
856Uttarakhand Open University, Teenpani Bypass Road, Behind Transport Nagar, PO Industrial Estate, Haldwani, District Nainital-263139, UttarakhandUTTARAKHAND
857Uttarakhand Sanskrit University, Delhi-Haridwar National Highway, PO Bahadrabad, Haridwar249 402, UttrakhandUTTARAKHAND
858Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar, Dt. Pauri Garhwal-246123, UttarakhandUTTARAKHAND
859Uttaranchal University, Arcadia Grant, PO Chandanwari, Premnagar, Dehradun – 248 007, UttarakhandUTTARAKHAND
860Uttrakhand Technical University, Post Office Chandavari, Suddhowala, Dehradun-248007, UttrakhandUTTARAKHAND
861Adamas University, Barasat, Barrackpore Road, Barberia, PO Jagannathpur, PS Barasat, Kolkata – 700126,  West BengalWEST BENGAL
862Aliah University, Salt Lake Campus, DN-41, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091, West BengalWEST BENGAL
863AMIEWEST BENGAL
864Amity University, Rajarhat, New Town, Dist. North 24 Parganas, West BengalWEST BENGAL
865Bankura University, Puabagan Camp Office, PO Bhagabandh, Dist. Bankura-722146, West BengalWEST BENGAL
866Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpur, NadiaWEST BENGAL
867Cooch Behar Panchanan Barma University, Vibekananda Road, Cooch Behar – 736101, West BengalWEST BENGAL
868Diamond Harbour Women’s University, c/o Fakir Chand College, Diamond Harbour, South 24 Parganas, West Bengal – 743331WEST BENGAL
869Gaur Banga University, Rabindra Avenue, Malda College Campus, P.O. & Dist- Malda – 732 101,WEST BENGAL
870ICSEWEST BENGAL
871Indian Institute of Technology Kharagpur, KharagpurWEST BENGAL
872Indian Statistical instituteWEST BENGAL
873Indian Statistical Institute, 203- Barrackpore Trunk Road, CalcuttaWEST BENGAL
874Jadavpur University, CalcuttaWEST BENGAL
875JIS University, Agarpara, District North 24 Parganas, West Bengal. WEST BENGAL
876Kazi Nazrul University, Old ADDA Office Building (behind Asansol Girls College), PO – Asansol713304, Dist – Burdwan, West BengalWEST BENGAL
877National Institute of Technology, Mahatma Gandhi Avenue, DurgapurWEST BENGAL
878Netaji Subhash Open University, KolkataWEST BENGAL
879NIPER Kolkata,West BengalWEST BENGAL
880Presidency University, 86/1 College Street, Kolkata – 700 073, West BengalWEST BENGAL
881Rabindra Bharati University, KolkataWEST BENGAL
882Raiganj University, PO-Raiganj, Dist. Uttar Dinajpur-733134, West BengalWEST BENGAL
883Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math, Howrah, West BengalWEST BENGAL
884Seacom Skills University, Village – Kendradanga, PO – Sattore, PS – Panrui, Dist. – Birbhum-731236, West BengalWEST BENGAL
885Sidho-Kanho-Birsha University, Administrative Building, Purulia Zilla Parishad, Jubilee Compound, Purulia – 723101, West BengalWEST BENGAL
886Techno India University, EM – 4, Sector-V, Salt Lake, Kolkata – 700 091, West BengalWEST BENGAL
887The Bengal Engineering & Science University, PO Botanic Garden, Shibpur, HowrahWEST BENGAL
888The Institution Of Engineers(INDIA)WEST BENGAL
889The Neotia University, Jhinga, Sarisa, D.H. Road, 24 Parganas (S), West Bengal-743368WEST BENGAL
890The University of Burdwan, Rajbati BurdwanWEST BENGAL
891The West Bengal National University of Juridical Science, NUJS Bhava, 12 LB Block, Sector-III, Salt Lake City, KolkataWEST BENGAL
892The West Bengal University of Health Sciences, DD-36, Secotor-1, Salt Lake, Kolkata-700 064WEST BENGAL
893The West Bengal University of Teachers’ Training, Education Planning and Administration, 25/2 & 25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata – 700019, West BengalWEST BENGAL
894University of Calcutta, KolkataWEST BENGAL
895University of Engineering and Management, University Area, Plot No. III-B/5, Main Arterial Road (East-West), New Town, Action Area-III, Kolkata-700156, West BengalWEST BENGAL
896University of Kalyani, KalyaniWEST BENGAL
897University of North Bengal, Raja RammohanpurWEST BENGAL
898Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya, PO Pundibari, Cooch BeharWEST BENGAL
899Vidyasagar University, MidnaporeWEST BENGAL
900Visva Bharati, SantiniketanWEST BENGAL
901West Bengal State University, Berunanpukuria, Malikapur Barasat, 24 Parganas (North), Kolkata – 700126, West BengalWEST BENGAL
902West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, Belgachia, KolkataWEST BENGAL
903West Bengal University of Technology, KolkataWEST BENGAL
Latest News

RTE प्रवेश प्रक्रिया 2020 ला अखेर सुरवात झाली

30/06/2020
RTE प्रवेश प्रक्रिया 2020 ला सुरवात झाली आहे. पहिल्या
लॉटरी मध्ये सिलेक्ट होऊन शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा मेसेज पालकापर्यंत पोहोचला नसल्यास लवकरात लवकर संपर्क साधावा.
प्रत्येक अर्जदाराला प्रवेशा करिता वेगवेगळ्या तारखा दिल्या आहेत.

Waiting list मधील विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया अजून सुरु झालेली नाही.

आपले RTE प्रवेश पत्र, ऍडमिट कार्ड घेण्यासाठी, अधिक माहिती करिता संपर्क.

डेल्टा सर्व्हिसेस,
चाकण बस स्थानकाजवळ, चाकण
मो. नं. 7841012584

Latest Post

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 रिजल्ट आज घोषित

11 जानेवारी 2020 रोजी झालेल्या इयत्ता 6 वी च्या तसेच फेब्रुवारी मध्ये झालेल्या इयत्ता 8 वी च्या जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेचा रिजल्ट घोषित झाला असून आपला रिजल्ट चेक करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे . रोल नंबर व जन्मतारीख टाकून आपला रिजल्ट चेक करावा.

नवोदय रिजल्ट 2020- इयत्ता 5 वी

नवोदय रिजल्ट 2020-इयत्ता 8 वी

Hindi Grammer

प्रमुख मुहावरे और उंनके अर्थ

 • आँख का तारा – बहुत प्यारा।
 • अंधे की लकड़ी होना – एक मात्र सहारा होना।
 • आँखों में धूल डालना – धोखा देना।
 • अपने पैरों पर खड़ा होना – स्वावलम्बी होना।
 • आग मे घी डालना – उत्तेजित करना।
 • काम तमाम करना – मार डालना।
 • चम्पत होना – भाग जाना।
 • छातीपर मूँग दलना – कष्ट देना।
 • लोहे के चने चबाना – बहुत मुश्किल काम होना।
 • नाकों चने चबवाना – बहुत तंग करना।
 • चार चाँद लगाना – शोभा बढ़ाना।
 • कीचड़ उछालना – दोष लगाना।
 • दाल में काला होना – रहस्य छिपा होना।
 • दाँत खट्टे करना – परेशान करना।
 • आग बबूला होना – अत्यधिक क्रोधित होना।
 • आँखे दो चार होना – प्रेम हो जाना।
 • गड़े मुर्दे उखाड़ना – पुरानी बातें खोलना।
 • नौ दो ग्यारह होना – भाग जाना।
 • एक और एक ग्यारह होना – एकता मे बल होना।
 • आसमान टूट पड़ना – भारी विपत्ति आना।
 • ईद का चाँद होना – बहुत समय बाद मिलना।
 • कोल्हू का बैल होना – एक जगह पड़े रहना।
 • खरी खोटी सुनाना – बुरा भला कहना।
 • घाव पर नमक छिड़कना – दु:खी को और दु:खी बनाना।
 • गुड़ गोबरा करना – काम बिगाड़ना।
 • लहू के घूँट पीना – अपमान का उत्तर तक न देना।
 • दाँतों तले उंगली दबाना – चकित रह जाना।
 • नाकों चने चबवाना – बहुत तंग करना।
 • अँगारे सिर पर धरना – विपत्ति मोल लेना।
 • अंगद का पैर होना – असम्भव कार्य होना।
 • अँगूठा दिखाना – इनकार करना।
 • अक्ल चरने जाना – बुद्धि भ्रष्ट होना।
 • अन्न जल उठना – मृत्यु के सन्निकट होना।
 • आँखे नीची होना – लज्जित होना।
 • ईंट से ईंट बजाना – खुलकर लड़ाई करना।
 • आधा तीतर आधा बटेर – अधूरा ज्ञान।
 • ईमान बेचना – विश्वास समाप्त करना।
 • आसमान पर दिमाग चढ़ना – अत्यधिक घमंड होना।
 • ऐसी तैसी करना – अपमानित करना।
 • उँगली पर नचाना – संकेत पर काम करवाना।
 • कलेजे पर पत्थर रखना – धैर्य धारण करना।
 • कान खाना – निरंतर बातें करके परेशान करना।
 • कान भरना- चुगली करना।
 • काला अक्षर भैंस बराबर – बिल्कुल अनपढ़
 • खटाई में डालना – उलझन पैदा करना।
 • खाक में मिलना – नष्ट होना।
 • घोड़े बेचकर सोना – निश्चिंत होना।
 • घी के दिये जलाना – खुशी मनाना।
 • चिकना घड़ा होना – निर्लज्ज होना।
Latest Post

मोबाईल ही काळाची गरज आहे, त्याला नाव ठेवणं आता तरी बंद करूया का?

लॉकडाऊन चा अनुभव ज्याचा त्याचा असेल तसा असेल, पण इतके दिवस ज्या मोबाईल ला जवळ जवळ सारेच जण शिव्या द्यायचे, त्याच मोबाईल ने या कठीण काळात साथ दिली ही गोष्ट सर्वाना मान्य करावीच लागेल. या काळात ज्याला मोबाईल आणि जोडीला इंटरनेट वापरता आलं नाही ती व्यक्ती फार दुखावली असेल यांत शंका नाही.

मोबाईल चा वापर कसा, किती, कुणी, कुठं करायचा हे प्रत्येकाने आपल्या परीने ठरवून घ्यावं.मला आता सांगायचं आहे ते शाळा, कॉलेज मध्ये शिकणाऱ्या मुलांना मोबाईल कसा वापरावा हे कुणीतरी समजून सांगण्याची गरज आहे. ही जबाबदारी कोणाची हे काय वेगळं सांगायला नको.
मुलांना मोबाईल हातात देताना, त्यांना त्या मोबाईल चा वापर करण माहिती असत, पण त्याचा वापर कोणत्या उद्देशाने करायचा याबद्दल थोडी सुद्दा कल्पना नसते. Tiktok, vigo, Vmate, Hello आणखी बरेच अशा प्रकारचे app आहेत.जे करमणूक म्हणून एका मर्यादेपर्यंत ठीक आहेत. पण त्याही पेक्षा learning आणि earning अशा उपयुक्त गोष्टी आपण मुलांना कधी समजून सांगितलंय का याचा विचार केला पाहिजे.

आता प्रश्न पडला असेल, मोबाईल मधून learning होतं हे ठीक, ऐकलं पण earning, सुद्धा होतं. हे आपण ऐकून वाऱ्यावर सोडून दिलेलं असत.
आजकाल शाळकरी मुलं सुद्धा tiktok सारख्या प्लॅटफॉर्म वरून खूप प्रसिद्धी मिळवून गेलीत.पण भविष्याच काय?
तर त्यांना सांगितलं पाहिजे ki tiktok सोडून ही बरंच काही मोबाईल द्वारे शिकता येत. काम करता येत. आणि विशेष म्हणजे त्या माध्यमातून शिकण्या बरोबर कमावता सुद्धा येत.

येत्या काही आर्टिक्लस मधून या विषयावर सविस्तर बोलता येईल. तत्पूर्वी अगदी थोडक्यात काही मुद्दे मांडता येतील, ज्यातून मुलांना मोबाईल वरून काय करू द्यावं यासंदर्भात कल्पना येईल.

1. YOUTUBE वर educational चॅनेल बद्दल त्यांना माहिती करून द्यावी.
2. Educationl ब्लॉग वाचायला, ऍनिमेशन science चे विडिओ पाहायला द्यावेत.
3. Play store वरून कित्येक प्रकारचे educational गेम, क्वीझ गेम डाउनलोड करून खेळायला द्यावेत.

4. अशा मुळे शिकण्यात इंटरेस्ट ही वाढेल आणि आपसूक आपला उद्देश ही सफल होईल.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोबाईल मुळ कोणाची चीडचीड होणार नाही.
5. शाळेत शिकणाऱ्या मुलांच्या हातात, tiktok सारखे नुसतेच करमणूक app मिळू नये. म्हणून app hider वापरवेत. ज्यामुळे काही लिमिटेड access मुलांकडे ठेवता येईल.

6. शक्य तेवढी मोबाईल security, privacy सेटिंग मधुन करून घ्यावी, म्हणजे महत्वाचे कामाचे file यांना धक्का लागणार नाही.

7. बँक, आर्थिक व्यवहार होणारे app मुलांच्या नजरेत येऊ नयेत म्हणून app hider, lock, पासवर्ड लावावेत.

अशी काळजी घेऊन मुलांच्या हाती मोबाईल द्यायला हरकत नाही.
शेवटी आज त्याच्या शिवाय जगता येईल, पण व्यवहारिक दृष्टया अशा मोबाईल शिवाय जगण्याला अर्थ नाही.
So good wishes. प्रयत्न करून पाहू. मोबाईल ला नाव ठेवणं बंद करून त्याचा फायदा करून घेऊ.
या आणि अशाच प्रकारचे शैक्षणिक लेख, शालेय अभ्यासासंदर्भातील उपयुक्त अभ्यास साहित्य मिळवन्यासाठी नियमित आपल्या वेबसाईट ला भेट द्यावी.
http://www.diyd2016.wordpress.com

“डेल्टा” च्या व्हाट्सप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://chat.whatsapp.com/JiINUrgz26kHEO18R9uKGN

*Like Share Subscribe*
_DELTA INSTITUTE FOR YOUTH DEVELOPMENT_
_Mo. No. 7841012584_

Uncategorized

Go Wild Inside – 17 Ways to Connect with Nature at Home

On her blog Kids of the Wild Lucy normally likes to talk about how to get your kids outside more. However, there are also ideas for lockdown activities — including ways for children to connect with nature while staying inside.

Go Wild Inside – 17 Ways to Connect with Nature at Home
Uncategorized

यंदा २०२० च्या नवोदय परीक्षेचा रिजल्ट कधी येणार ?

लॉकडाऊन मुले यंदा परीक्षा झाल्या नाहीत, आणि झालेल्या परीक्षांचे रिझल्ट सुद्धा लागलेले नाहीत. याला नवोदय चची परीक्षा सुद्धा अपवाद नाही. कोरोनाच्या सावटातून बाहेर पडल्याखेरीज या गोष्टी मार्गी लागणार नाहीत , इतकाच सांगता येईल.

या वर्षीचा रीजल्ट येईल तेव्हा येईल पण पुढच्या वर्गाच्या पुस्तकांचा अभ्यास करायला हरकत नाही. आणि २०२१ मध्ये नवोदय प्रवेश घेणार्यांनी सुद्धा आतापासून तयारी सुरु केली पाहिजे. कोरोना हे काय शश्वत संकट नाही.यात पुढच्या काळाचा विचार करून आतापासून तयारी करायला काय हरकत आहे ?

Latest Post

इन्साफ की डगर पे

इन्साफ की डगर पे
बच्चों दिखाओ चल के
ये देश है तुम्हारा
नेता तुम्ही हो कल के
इन्साफ की डगर पे
बच्चों दिखाओ चल के
ये देश है तुम्हारा
नेता तुम्ही हो कल के
दुनियां के रंज सहना
और कुछ ना मुह से कहना
दुनियां के रंज सहना
और कुछ ना मुह से कहना
सच्चाइयों के बल पे
आगे को बढ़ते रहना
सच्चाइयों के बल पे
आगे को बढ़ते रहना
रख दोगे एक दिन तुम
संसार को बदलके
रख दोगे एक दिन तुम
संसार को बदलके
इन्साफ की डगर पे
बच्चों दिखाओ चल के
ये देश है तुम्हारा
नेता तुम्ही हो कल के
अपने हो या पाराए
सब के लिए हो न्याय
अपने हो या पाराए
सब के लिए हो न्याय
देखो कदम तुम्हारा
हरगीज़ ना डगमगाए
देखो कदम तुम्हारा
हरगीज़ ना डगमगाए
रस्ते बड़े कठिन हैं
चलना संभल संभल के
रस्ते बड़े कठिन हैं
चलना संभल संभल के
इन्साफ की डगर पे
बच्चों दिखाओ चल के
ये देश है तुम्हारा
नेता तुम्ही हो कल के
आ आ आ आ…
आ आ आ आ…
आ आ आ आ आ…
इंसानियत के सर पे
इज्ज़त का ताज रखना
इंसानियत के सर पे
इज्ज़त का ताज रखना
तन मन की भेंट देकर
भारत की लाज रखना
तन मन की भेंट देकर
भारत की लाज रखना
जीवन नया मिलेगा
अंतिम चिता में जल के
जीवन नया मिलेगा
अंतिम चिता में जल के
इन्साफ की डगर पे
बच्चों दिखाओ चल के
ये देश है तुम्हारा
नेता तुम्ही हो कल के
इन्साफ की डगर पे
बच्चों दिखाओ चल के
ये देश है तुम्हारा
नेता तुम्ही हो कल के

Latest Post

क़दम-क़दम बढ़ाये जा

क़दम-क़दम बढ़ाये जा
खुशी के गीत गाये जा
यह ज़िन्दगी है कौम की
तू कौम पर लुटाये जा
क़दम-क़दम बढ़ाये जा…

तू शेर-ए-हिंद आगे बढ़
मरने से कभी न डर
उड़ाके दुश्मनों के सर
जोश-ए-वतन बढ़ाये जा
क़दम-क़दम बढ़ाये जा…

हिम्मत तेरी बढ़ी रहे
ख़ुदा तेरी सुनता रहे
जो सामने तेरे अड़े
वो ख़ाक मे मिटाये जा
क़दम-क़दम बढ़ाये जा…

चलो दिल्ली पुकारके
कौमी निशां सम्भाल के
लाल कीले पे गाढ़ के
लहराये जा लहराये जा
क़दम-क़दम बढ़ाये जा…

-वंशीधर शुक्ल

असंच काही वाचण्यासारख · Latest Post · Uncategorized

Maharani Ahilyabai Holkar

When I come to read about historical Indian women who had left an remarkable impression on the Indian society, Maharani Ahilyabai Holkar is the name that comes in mind at the first mark.

She was queen of Maratha Malwa Kingdom. She was born in village Chaundi in Ahmednagar district of Maharashtra on 31st May 1725.

She moved the capital, to Maheshwar,south of Indore on Narmada river.

She was well known for her social work and the contribution in building faith in humanity. Apart from her impressive administrative skills, she is good leader, visionary ruler and rare kind of humanity sense at the peek of sociaty.

Her life is inspiration to all she must be followed not only by her thoughts but also Ahilyabai is practical and legendary example of best admin to society.

Great salute to her life.

Anand Waghmare · असंच काही वाचण्यासारख

Blog making is fun

I have started this blog for the youths in India.  Considering the fact that, most of them need proper guidence, to establish their strong career. Making own decision ability powerful. They must think free minded. They must feel free to express. Expression of thoughts is the best key to lift the life to higher extent. Schooling, college studies make their life directionless. Though basic education is all time helpfull and necessary, it should not ruin the life of students, person. They must feel that, getting an formal education, they can withstand strongly against the odds and difficulties comming across journey of life.

Making blog is fun for me but also it will help lots of young friends and their life. Hopefully it is nice for me to have such great project, let me know your suggestions. And what you want to here from me?
~Er. Anand Waghmare

Hindi Shayari · Uncategorized

किसी को उनसे मिलकर

किसी को उनसे मिलकर
इश्क हुआ
किसी को उनको देखकर
इश्क हुआ
एक हम ही थे जो उनको
ना देखे
ना मिले
हमको तो उनसे हुई
बातों से
ही उनसे बेपनाह इश्क हुआ……

Hindi Shayari

अकेले सफ़र करना पड़ता हैं….. 

अकेले सफ़र करना पड़ता हैं इस जहां में कामयाबी के लिए…,

काफिला, दोस्त और दुश्मन अक्सर कामयाबी के बाद ही बनते हैं..!!

8th Standard · Science · Study Material · Uncategorized

Living World and Classification of Microbes: Std 8th Science

Exercise

1. Use Whittaker method to classify bacteria, protozoa, fungi, algae,
prokaryotic and eukaryotic microbes.

Ans: 

 

2. Complete the five kingdom method of classification using- living organism, prokaryotes, eukaryotes, multicellular,unicellular, protista, animals, plants,fungi.

Ans:

 

3. Find out my partner
Ans:
Fungi=  Bacteriophage      Protozoa= Amoeba     Virus = Candida
Algae =Chlorella     Bacteria=  Prokaryotic

4. State whether the following statements are true or false. Explain your statement.

a. Lactobacilli are harmful bacteria. = 
b. Cell wall of fungi is made up of chitin. =
c. Organ of locomotion in amoeba is pseudopodia. =
e. Tomato wilt is a viral disease. = TRUE

Latest Post

वूडलॅन्ड फुटविअर : जिद्दीच्या बळावर उभ्या राहिलेल्या १८०० कोटींच्या साम्राज्याची कहाणी

https://thepostman.co.in/story-of-woodland-company/

Read full article here.

3rd Standard · english · Study Material

Unit One- 1. A Pretty Game

Things to do.

2. How do you play hide and seek? Tell it in short.
Ans: We play hide and seek in our farm with our friends. We hide behind trees, tables, chairs, in the balcony.

3.Name any five other games that you play and enjoy.
Ans: Langadi, Kabbadi, Kho-Kho, Chess, Carrom.

4.Copy the names of the colours of the rainbow given below.
-Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red

5. Draw a picture of rainbow.
Ans:

6. Write other words related to –
a) weather b) sky
Ans:
a) temperature, humid, rainy, hot, cool

b) blue, birds, stars, moon, sun

Latest News · Latest Post

शौर्य के प्रतीक राजा महाराणा प्रताप कि जयंती कि शुभकामनाये…

Latest News · Latest Post · Uncategorized

How to get COVID-19 Pass during Lockdown

Statewise list of official links is provided below. Following the procedure as perr stated you can easily fill the form online and can get Corona pass ie. Emergency travel during Lockdown.

State  E- Pass Link
Andhra Pradesh Get E-Pass
Chhattisgarh Get E-Pass
Assam Get E-Pass
Delhi Get E-Pass
Bihar Get E-Pass
Goa Get E-Pass
Gujarat Get E-Pass
Chandigarh

 

Get E-Pass
Haryana Get E-Pass
Himachal Pradesh Get E-Pass
Jammu and Kashmir Get E-Pass
Jharkhand

 

Get E-Pass
Karnataka Get E-Pass
Kerala Get E-Pass
Kolkata Get E-Pass
Madhya Pradesh Get E-Pass
Maharashtra Get E-Pass
Manipur Get E-Pass
Meghalaya Get E-Pass
Odisha Get E-Pass
Pondicherry Get E-Pass
Punjab Get E-Pass
Rajasthan Get E-Pass
Uttar Pradesh Get E-Pass
Uttarakhand Get E-Pass
Telangana Get E-Pass
Tamilnadu Get E-Pass
शैक्षणिक जग · Educational News · Educational Topics · Latest Post · Uncategorized

UGC granted Universities in Maharshtra

 1. Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University: Offical Website
 2. Dr. Babasaheb AmbedkarTechnological University: Official Website
 3. Dr. Homi Bhabha State University
 4. Dr. Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth: Official Website
 5. Gondwana University: Official Website
 6. Kavayitri Bahinabai Chadhari North Maharashtra University: Official Website
 7. Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya: Official Website
 8. Konkan Krishi Vidyapeeth
 9. Maharahtra University of Health Sciences
 10. Maharashtra Animal & Fishery Sciences University
 11. Maharashtra National Law University
 12. Maharashtra National Law University,Nagpur
 13. Maharashtra National Law University,Aurangabad
 14. Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth
 15. Marathwada Agricultural University
 16. Mumbai University
 17. Sant Gadge Baba Amravati University
 18. Savitribai Phule Pune University
 19. Shivaji University
 20. Smt. Nathibai Damodar Thackersey Women’s University
 21. Solapur University
 22. Swami Ramanand Teerth Marathwada University
 23. The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University
 24. Yashwant Rao Chavan Maharashtra Open University
Latest Post · Uncategorized

रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक शिक्षणमहर्षी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना विनम्र अभिवादन

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा जन्म त्यांच्या आजोळी कोल्हापूर संस्थानातील कुंभोज गावी २२ सप्टेंबर १८८७ रोजी झाला. ते ऐतवडे बुद्रुक येथील पाटील घराण्यातील होते. हे घराणे धार्मिक प्रवृत्तीचे व सुसंकृत होते. त्यांचे दोघे पूर्वज दिंगबर जैन मुनी बनले होते. भाऊराव परंपरागत अर्थाने धार्मिक नसले तरी धर्माचे मर्म ते जानीत होते. मानवधर्म त्यांनी आचरणात आणला आणि इतरांना शिकविला.

भाऊरावांची राहणी अत्यंत साधी होती. खादीचे धोतर व नेहरू शर्ट हा त्यांचा वेष. सुरुवातीला खांद्यावर घोंगडी असे. नंतरच्या काळात ती गेली आणि हातात काठी आली. झुणका-भाकर आणि ताक कण्या हे त्यांचे नेहमीचे जेवण.

साधी राहणी, सार्वजनिक कार्याची आवड आणि कष्ट करून मालावर नंदनवन फुलविण्याची जिद्द त्यांनी स्वत:चे पणजोबा देवगौंडा यांचेपासून घेतली. स्वाभिमानाचा, करारी बाण्याचा आणि सेवाभावी वृतीचा वारसा त्यांना वडील पायगौंडा यांचेपासून मिळाला. कणखर शरीरयष्टी, सत्यनिष्ठा व अलौकिक धैर्य यांचा लाभ त्यांना मातोश्री गंगाबाई यांच्यापासून झाला.

भाऊरावांचे प्राथमिक शिक्षण सुरुवातील आजोळी कुंभोज येथे झाले. कुंभोज सुटल्यानंतर वडिलांच्या सतत होणा-या बदल्यामुळे त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाची हेळसांड झाली. दहिवडी, विटे इत्यादी ठिकाणी शाळेच्या पटावर त्यांचे नाव असे. पण शाळेचा व त्यांचा फारसा संबंध आला नाही. हूडपणा व बंडखोरी यांतच त्यांचा वेळ जात असे. समवयस्काचे ते नेते होते.

विटे येथे पाणी भरण्यास अस्पृश्यांना बंदी होती. हा अन्याय सहन न होऊन भाऊरावांनी रहाट मोडून विहिरीत टाकला. विद्यार्थीदशेपासूनच ते अन्याय व विषमता यांविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहिले.

सन १९०२ ते १९०९ या कालावधीत भाऊराव हायस्कूल शिक्षणासाठी कोल्हापूर येथे होते. ते जैन बोर्डिंगमध्ये राहून राजाराम हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेऊ लागले.

अस्पृश्य मुलांच्यासाठी निघालेल्या “मिस क्लार्क होस्टेल” च्या समारंभात हजर राहिल्याबद्दल पुन्हा आंघोळ करण्याचा जैन बोर्डिंगच्या सुपरिटेडेचा आदेश पाळण्याचे भाऊरावांनी नाकारल्यामुळे त्यांनी जैन बोर्डिंगमधून हकालपट्टी झाली. त्यानंतर ते राजवाड्यावर जाऊन राहिले.

राजवाड्यावर राहण्यास मिळाल्यामुळे भाऊरावांना छत्रपती शाहू महाराज यांचा सहवास लाभला. महाराजांचे विचार व कार्य यांचा खोल ठसा भाऊरावांच्या मनावर उमटला. त्यांची दुष्टी अधिक विशाल झाली. दलित व उपेक्षित समाजाबद्दल त्यांना अधिक करुणा वाटू लागली. त्यांच्या हक्कासाठी व उद्वारासाठी झगडण्याचे विचार भाऊरावांच्या मनात घोळू लागले.

सन १९०७ मध्ये इस्लामपूर येथे एक विद्यार्थी वर्गाबाहेर बसून शिकत असलेला भाऊरावांना दिसला. चौकशी केल्यानंतर तो अस्पृश्य असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांचे नाव ज्ञानदेव ध्रुवनाथ घोलप. त्याला भाऊरावांनी आपल्या घरी नेले व स्वत:च्या पंक्तीला बसवून जेवू घातले. त्याबद्दल त्यांनी आईचा मारही खाल्ला. ज्ञानदेव कोल्हापूर येथील मिस क्लार्क होस्टेलमध्ये भाऊरावांनी प्रवेश मिळवून दिला. त्याच्या शिक्षणासाठी मदतही दिली. स्वत:च्या विद्यार्थीदशेपासूनच भाऊरावांनी दलितांच्या व उपेक्षितांच्या शिक्षणाचे कार्य हाती घेतले.

भाऊरावाची अभ्यासात फारशी गती नव्हती. श्री.भार्गवराव कुलकर्णी या त्यांच्या वर्गशिक्षकांनी त्यांना इंग्रजी सहाव्या इयत्तेतून मॅट्रीकमध्ये न चढविल्यामुळे भाऊरावांनी महाराजांकडे वशिला लावला. कर्तव्यकठोर भार्गवरावांनी आपला निर्णय बदलण्याचे नाकारले. या कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकांबद्दल भाऊरावांच्या मनात निर्माण झालेला आदर आयुष्यभर त्यांच्या उदगारातून स्पष्ट होत असे.

कष्टाळू, धाडशी व प्रामाणिक भाऊरावांना मुंबई येथील जव्हेरी शेठ माणिकचंद पानचंद यांनी मोती पारखण्याची कला शिकविण्याचा प्रयत्न केला. भाऊरावांना त्यात रस वाटेना. निर्जिव मोती पारखण्यापेक्षा सजीव मोत्यांची पारख करण्यासाठी भाऊरावांचा जन्म झाला होता. बेकार भाऊरावांची त्यांच्या पत्नीदेखत त्यांच्या वडिलांनी कानउघाडणी केल्यामुळे त्यांनी गृहत्याग केला व ते सातारा येथे खाजगी शिकवण्या करू लागले. ‘पाटील मास्तर’ म्हणून ते प्रसिद्धीस आले.

सन १९०९ मध्ये दुधगाव येथे ग्रामस्थांच्या मदतीने भाऊरावांनी ‘दुधगाव विद्यार्थी आश्रम’ सुरु केला. हा शैक्षणिक प्रयोग चांगलाच यशस्वी झाला.

सन १९१३-१४ च्या सुमारास भाऊरावांनी कोरेगाव येथील शेतक-यांना संघटीत करून त्यांची सहकारी संघटना स्थापन केली होती. शेतक-यांच्या हिताकडे भाऊरावांचे सतत लक्ष असे.

भाऊरावांनी काही काळ विमा एजंट म्हणून काम केले. त्या काळात धनिकांचे मोठ्या रकमेचे विमे त्यांनी शैक्षणिक संस्थाच्या नावाने करून द्यायला लावले.

सन १९१४ मध्ये कोल्हापूर येथील डांबर प्रकरणात श्री.लठ्ठे यांचेविरुद्ध खोटी साक्ष द्यायचे भाऊरावांनी नाकारल्यामुळे त्यांच्यावर खोटे आरोप ठेऊन त्यांना तुरुंगात डांबले. त्यांचा अनन्वित छळ केला. छळास कंटाळून त्यांनी तुरुंगात तीन वेळा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. छळास कंटाळून त्यांनी तुरुंगात तीन वेळा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यातूनही ते जगले. त्यांचे हातून पुढे महान कार्य व्हायचे होते. भाऊराव निर्दोष सुटले. शेवटी सत्याचा विजय झाला.

सन १९१४ ते १९१६ या कालावधीत भाऊरावांनी ओगले ग्लास वर्क्सचे व १९१६ ते १९२१ या कालावधीत किर्लोस्कर ब्रदर्स यांच्या लोंखडी कारखान्याचे पहिले विक्रेते प्रतिनिधी म्हणून यशस्वी काम केले. कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासंबंधी दोन योजना त्यांनी किर्लोस्कर कारखान्याच्या मालकवर्गास सुचविल्या होत्या. त्यांनी त्यापैकी एकही योजना स्वीकारली नाही. त्यामुळे भाऊरावांनी राजीनामा दिला. सन १९२२ मध्ये त्यांनी धनजीशा कुपर यांच्या सहकार्याने सातारा रोड येथे नवा लोंखडी कारखाना उभा केला. कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी नफ्यातील काही हिस्सा खर्च करण्याचे दिलेले आश्वासन कूपरनी न पाळल्यामुळे भाऊराव याही कारखान्यातून सन १९२४ मध्ये बाहेर पडले. कामगारांचे हित व त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे प्रयत्न यांचा त्यांनी सतत पाठपुरावा केला. यानंतर त्यांनी स्वत:ला पूर्ण वेळ शिक्षणकार्यालाच वाहून घेण्याचे ठरविले.

भाऊराव यांच्यापुढे महात्मा फुले यांचा आदर्श होता. त्यांनी फुल्यांचे कार्यच पुढे चालविले. त्यांनी सत्यशोधक समाजाच्या चळवळीत सक्रीय भाग घेतला व प्रभावी कार्य केले. आपल्या ओजस्वी वकृत्वत्वाने भाऊरावांनी ग्रामीण महाराष्ट्र हलवून सोडला. प्रचारासाठी त्यांनी तमाशा व जलसे यांतहि भाग घेतला. अडचणीच्या प्रसंगी त्यांनी ढोलकेही वाजविले.

समाजप्रबोधनाची अशी एकही संस्था, सभा, परिषद, चळवळ किंवा व्याख्यानमाला आढळणार नाही कि ज्यामध्ये भाऊरावांचे श्रम खर्ची पडले नाहीत. समाजातील विषमता व अनिष्ट रूढी यांविरुद्ध बंड पुकारणे हा त्यांचा पिंड होता. अस्पृश्यतेविरुद्ध बंड, वर्णव्यवस्थेविरुद्ध बंड, अंधश्रध्येविरुद्ध बंड, पंक्तिप्रपंचाविरुद्ध बंड, जरठकुमारी विवाहाविरुद्ध बंड, कामगारांच्या पिळवणूकीविरुद्ध बंड, सामाजिक व आर्थिक विषमतेविरुद्ध व अन्यायाविरुद्ध बंड, बंडाचा झेंडा हाती घेणे भाऊरावांचा स्थायीभाव होता.

काले, ता.कराड, जि.सातारा येथील सत्यशोधक समाजाच्या परीषदेत ता.५-९-१९१९ रोजी भाऊरावांनी बहुजनसमाजाच्या शिक्ष्नास्ठी एक शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यासंबंधी ठराव मांडून तो संमत करून घेतला. त्यानुसार त्यांनी लोंकाच्या सहकार्याने काले येथे ता.४-१०-१९१९ रोजी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. या ठिकाणी संस्थेमार्फत एक वसतिगृह, एक प्राथमिक शाळा व एक रात्रशाळा काढून शैक्षणिक कार्याला प्रारंभ केला.

सन १९२४ मध्ये रयत शिक्षण संस्थेचे सातारा या जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्थलांतर करून तेथे सर्व जातीधर्माच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मिश्र वसतिगृह सुरु केले. या वसतिगृहाचे सन १९२७ मध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या शुभहस्ते ‘श्री छत्रपती शाहू बोर्डिंग हाऊस’ असे नामकरण झाले. सर्व जातीधर्माची मुले भावडांप्रमाणे एकत्र राहतात. एकत्र जेवतात व एकत्र काम करून स्वावलंबनाने शिक्षण घेतात हे पाहून गांधीजी म्हणाले, ‘भाऊराव, साबरमती आश्रमात जे मला जमले नाही ते तुम्ही येथे यशस्वी करून दाखविले आहे. तुमच्या कार्यास माझे आशीर्वाद आहेत.’ गांधीजीप्रणीत हरिजन-सेवक संघाकडून या वसतिगृहाला सन १९३३ पासून दरसाल पाचशे रुपये मदत मिळू लागली.

गांधी व आंबेडकर यांच्यामधील पुणे कराराच्या स्मृत्यर्थ भाऊरावांनी पुणे येथे सन १९३२ मध्ये युनियन बोर्डिंग हाऊस सुरु केले व बहुजनसमाजातील मुलांच्या उच्च शिक्षणाची सोय केली. वसतिगृहजीवनातून विद्यार्थ्यावर योग्य संस्कार करता येतात अस त्यांचा अनुभव होता. दलितांच्या व उपेक्षितांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी अशी अनेक वसतिगृहे उघडली. सध्या रयत शिक्षण संस्थेमार्फत शे-पाऊणशे ठिकाणी वसतिगृहे चालवली जात आहेत.

अनाथ मुले व बालगुन्हेगार यांना जुव्हेनाईल कोर्टामार्फत खास सुधारगृहात पाठविले जाई. या मुलांना इतर मुलांच्याबरोबर सर्वसाधारण वसतिगृहात ठेवावे. वेगळे ठेवू नये. असे भाऊरावांना वाटे. आपले विचार त्यांनी राज्यशासनाला पटवून दिले. कोर्टमिटेड मुलांना त्यांनी आपल्या वसतिगृहात ठेऊन घेण्यास सुरुवात केली. मुदत संपल्यानंतरही संस्थेमार्फत त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईल अशी व्यवस्था केली. त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले.

श्री.छत्रपती शाहू बोर्डिंगचा खर्च भागविण्यासाठी रोख व धान्यरूपाने भाऊराव मदत गोळा करीत. सुरुवातीला काही वर्षे पुरेशी मदत मिळत नसे. बराच खर्च भाऊरावांना स्वत:करावा लागे. भाऊरावांनी सर्व पुंजी यासाठी खर्च झाल्यानंतर त्यांनी नजरपत्नी लक्ष्मीबाई यांच्या दागिन्यांकडे वळली. या माऊलीने भाऊरावांच्या अनुपस्थितीत शेवटी मंगळसूत्रही स्वत:च्या हाताने काढून दिले. पती-पत्नीच्या या अलौकिक त्यागाच्या पायावर रयत शिक्षण संस्थेची इमारत उभी आहे. आपल्या वैयक्तिक संसाराची भाऊरावांनी कधीच चिंता केली नाही. कुंटूबासाठी त्यांनी काही केले नाही, काही ठेवले नाही.

देवाची ते खूण | आला ज्याच्या घरा |त्याच्या पडे चिरा | संसाराला ||शाळेविना एकही खेडे असू नये आणि प्रशिक्षित शिक्षकाविना एकही शाळा असू नये अशी भाऊरावांची विचारसरणी होती. सातारा जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करण्याची पूर्वतयारी म्हणून त्यांना योग्य असे शिक्षक घडविणे आवश्यक होते. सन १९२१ मध्ये अंगापूर, जि.सातारा येथे भरलेल्या बहुजनसमाजाच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या परिषदेत भाऊरावांनी सातारा येथे ट्रेनिंग कॉलेज सुरु करणार असल्याची घोषणा केली होती. या आश्वासनांची पूर्तता सन १९३५ साली झाली. त्या वर्षी रयत शिक्षण संस्था रजिस्टर केली. वटवृक्ष हे संस्थेचे बोधचिन्ह बनले. सातारा येथे ‘सिल्व्हर ज्युबिली रूरल ट्रेनिंग कॉलेज’ या नावाने एक ट्रेनिंग कॉलेज भाऊरावांनी सन १९३५ मध्ये सुरु केले. तेच आजचे महात्मा फुले अध्यापक विद्यालय होय. एतद्देशीय खाजगी शिक्षण संस्थेने सुरु केलेले हे राज्यातील पहिले ट्रेनिंग कॉलेज होते. स्त्री-शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांनी सन १९४२ मध्ये सातारा येथे ‘जिजामाता अध्यापिका विद्यालय’ सुरु केले. रयत शिक्षण संस्था सध्या आठ अध्यापक विद्यालये चालवीत आहे.

धोंडेवाडी (काले) या ठिकाणी रयत शिक्षण संस्थेमार्फत पहिली प्राथमिक शाळा सुरु झाली होती. सन १९३६ मध्ये सातारा येथे ‘रावबहादूर काळे प्रॅक्टिसिंग स्कूल’ सुरु केले. ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या हेतूने भाऊरावांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीमार्फत १९३८ पासून व्हाँलटरी प्राथमिक शाळा उघडण्यास सुरुवात केली. या शाळा प्रामुख्याने जिल्हाच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ भागात व पूर्वेकडील दुष्काळी भागात निघाल्या. या शाळांची संख्या ५७८ पर्यंत वाढली. ध्येयवादी, निष्ठावंत व त्यागी शिक्षकांच्या व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने या शाळा चालविल्या. स्वांतत्र्यप्राप्तीनंतर प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी राज्य शासनाने स्वीकारल्यामुळे त्यांनी या व्हाँलंटरी शाळा शिक्षकांसह शासनाकडे सुपूर्द केल्या. रयत शिक्षण संस्थेमार्फत सध्या २४ प्राथमिक शाळा सुरु आहेत. व्हाँलटरी प्राथमिक शाळांचे वैशिष्टय व महत्व राज्य व केंद्र शासनाच्या लक्षात आले होते. म्हणूनच त्यांनी ‘सार्वत्रिक शिक्षणाचा अभ्यास’ करण्यासाठी आलेल्या ब्रह्मी शिष्टमंडळाला या कार्याची पाहणी करण्याची शिफारस केली होती.

सन १९४० मध्ये सातारा येथे भाऊरावांनी ‘महाराजा सयाजीराव फ्री अँण्ड रेसिडेन्सियल हायस्कूल’ सुरु केले. सर्व शिक्षण मोफत असावे अशी त्यांची धारणा होती. स्वांतत्र्यप्राप्तीपूर्वीच त्यांना हे तत्व कार्यवाहित आणले, व निवासी शिक्षणाची माहितीही त्यांनी प्रत्यक्षात दाखवून दिली. विद्यार्थ्यांना रोज शारीरिक श्रम करावे लागत. गरीब व होतकरू मुले स्वावलंबनाने शिक्षण घेऊ लागली. श्रमाची प्रतिष्ठाही वाढली.

 

सातारा शहराबाहेर ग्रामीण महाराष्ट्रात ठीकठिकाणी हायस्कूल्सचे उघडून भाऊरावांनी माध्यमिक शिक्षण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या दारात नेले. आपल्या हयातीत त्यांनी १०१ हायस्कूलचे नियोजन केले. सध्या रयत शिक्षण संस्थेमार्फत सव्वाचारशेहून अधिक हायस्कूल्स चालविली जातात. यापैकी काही फक्त मुलींची आहेत. सुमारे शंभर विद्यालयांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षणाची व्यवस्था आहे. काहींमध्ये व्यावसायिक वा तांत्रिक शिक्षणाची सोय आहे.

सन १९४७ साली सातारा येथे भाऊरावांनी ‘छत्रपती शिवाजी कॉलेज’ उघडले. हे कॉलेजही मोफत व निवासी होते. गरीब विद्यार्थी स्वावलंबनाने उच्च शिक्षण घेऊ लागले. ‘कमवा व शिका’ योजना रुजू लागली. सन १९५४ मध्ये सैदापूर, ता.कराड येथे ‘सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज’ उघडून भाऊरावांनी उच्च शिक्षण ग्रामीण भागात नेले. सन १९५५ मध्ये सातारा येथे त्यांनी पदवीधर शिक्षकांच्यासाठी एक प्रशिक्षण महाविद्यालय उघडले. ‘आझाद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन’ असे याचे नंतर नामकरण झाले. सध्या रयत शिक्षण संस्था चाळीस महाविद्यालये चालविते. त्यांपैकी एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय, एक विधीमहाविद्यालय, व दोन प्रशिक्षण महाविद्यालये आहेत. अकरा महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय आहे.

बालसंगोपन व पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व भाऊराव जाणून होते, सन १९५४ मध्ये त्यांनी सातारा येथे एक बालवसतिगृह व एक बालकमंदिर सुरु केले होते. रयत शिक्षण संस्थेमार्फत संध्या अनेक ठिकाणी पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे वर्ग सुरु आहेत.

भाऊरावांनी स्त्री-शिक्षणाकडे, प्रौढ शिक्षणाकडे आणि व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाकडेही लक्ष दिलेले आढळते. एकविसाव्या शतकाला सामोरे जाताना ज्या शैक्षणिक तत्वांचा पुरस्कार भारत सरकार आज करीत आहे, ती तत्वे पन्नास-साठ वर्षापूर्वीच भाऊरावांनी प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणली होती, यातून भाऊरावांचा द्रष्टेपणा दिसून येत नाही का ?

सन १९४८ मध्ये गांधी वधानंतरच्या काळात, राज्य शासनाचा गैरसमज झाल्यामुळे (किंवा करून दिल्यामुळे) शासनाने रयत शिक्षण संस्थेच्या सर्व शाखांची ग्रँट तहकूब केली होती. मंत्राच्या खुनाचा कट केल्याचा आरोप करून कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि रयत शिक्षण संस्थेचे पाच आजीव सभासद यांच्या घरांची झडती घेण्यात आली होती. झडतीत आक्षेपार्ह असे, काही सापडले नाही. भाऊरावांनी आरोप सिद्ध करण्याचे जाहीर आव्हान दिले होते. या प्रकरणात राज्य शासनाचा निषेध करणारे व संस्थेची ग्रँट सुरु करण्याची मागणी करणारे ठराव महाराष्ट्रभर संभामधून समंत करण्यात आले. महाराष्ट्र प्रांतिक कॉग्रेस आमदारांच्या उपस्थितीत ठराव करून रयत शिक्षण संस्थेची ग्रँट सुरु करण्याची मागणी केली होती. लोकमताच्या दडपणामुळे अखेर राज्य शासनाला ग्रँट देणे भाग पडले. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रातील जनतेने नैतिक पाठिंबा दिला आणि सढळ हाताने संस्थेस आर्थिक मदतही दिली. मुद्दाम निर्माण केलेल्या संकटास कर्मवीरांनी धैर्याने तोंड दिले होते. संस्था वाचली होती. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणामुळे संस्था वाढली होती.

२७ नोव्हेंबर १९४८ रोजी सातारा जिल्हा विद्यार्थी कॉंग्रेसने कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना एक रुपयांची थैली अर्पण करून त्यांचा सत्कार केला होता. ग्रँट बंदीच्या काळातच हे घडले. त्यानंतरच्या काळात भाऊरावांना अनेक थैल्या मिळाल्या. अनेक सन्मान घडले. सन १९५९ मध्ये राष्ट्रपतींच्याकडून ‘पद्मभूषण’ हा किताब मिळाला, पुणे विद्यापीठाने ‘डी.लिट.’ ही सन्माननीय पदवी देऊन गौरव केला. जनतेने पूर्वीच त्यांना ‘कर्मवीर’ ही उपाधी बहाल केली होती.

भाऊरावांनी ग्रामोन्नतीच्या हेतूने जिल्हाभर फिरून लोकजागृती केली होतीच. सन १९५३ पासून दर दोराबजी टाटा ट्रस्टच्या रूरल वेल्फेअर बोर्डाच्या सहकार्याने माण तालुक्यात ग्रामोद्वाराचे कार्य केले. देवापूर परिसरातील नऊ खेंडयाचा कायापालट घडविला.

भाऊरावांनी अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशी पाठविले होते. त्यांमध्ये चार हरिजन विद्यार्थ्यांच्या समावेश आहे. लंडन येथे संस्थेचे वसतिगृह उघडले होते. त्या वसतिगृहातही विद्यार्थी स्वावलंबनाने राहत.

लोकजागृतीसाठी, शिक्षणप्रसारासाठी आणि संस्थेला मदत गोळा करण्यासाठी भाऊराव आयुष्यभर अनवाणी पायाने व उघड्या माथ्याने उन्हापावसातून हिंडत होते. त्यांच्या प्रकृतीवर याचा परिणाम जाणवू लागला. ते वरचेवर आजारी पडू लागले. संधिवात, रक्तदाब व हदयविकार यांच्या उपचारासाठी त्यांना अनेकदा हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट व्हावे लागले होते. हॉस्पीटलमधून बाहेर पडताना मिळालेला विश्रांतीचा सल्ला त्यांनी कधीच पाळला नाही. बाहेर पडले की कार्यरत होऊन जात. सन १९५९ मध्ये उपचारासाठी ते पुण्याच्या ससून हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट झाले. यापूर्वी हदयविकाराच्या अनेक झटक्यातून ते सावरले होते. डॉक्टरांच्या अपेक्षेपेक्षा किमान दहा वर्षे ते अधिक जगले होते. केवळ इच्छाशक्तीच्या बळावर. ता.९ मे १९५९ रोजी हदयविकाराचा तीव्र झटका येऊन भाऊरावांचे पुण्याच्या ससून हॉस्पिटलमध्ये निधन झाले. निधनसमयी त्यांच्या मृत्युशय्येजवळ त्यांचा एक हरिजन विद्यार्थी होते.

कर्मवीर भाऊराव पाटील एक झुंजार योद्धे होते. ते महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते होते. या आधुनिक भगीरथाने शिक्षणाची गंगा गोरगरिबांच्या झोपडीपर्यंत आणली. ज्या ध्येयासाठी ते राबले, खपले त्या ध्येयाचा सामाजिक व राष्ट्रीय वारसा आता केवळ त्यांचे विद्यार्थी, संस्थेतील सेवक, संस्थेचे हितचिंतक व कार्यकर्ते यांच्याकडेच नव्हे तर देशातील आम जनतेकडे आला आहे.

शिक्षणाचे जे कार्य शासनाने केले नव्हते, ते भाऊरावांनी केले. भाऊरावांनी स्वत:चे कार्यकर्ते घडविले होते म्हणून हे शक्य झाले. चिनी भाषेत एक म्हण आहे. ‘तुम्हाला काही महिन्यांसाठी तरतूद करावयाची असेल तर धान्य पेरा, काही वर्षांसाठी तरतूद करावयाची असेल तर फळझाडे लावा आणि पिढ्यानपिढ्यासाठी तरतूद करावयाची असेल तर फळझाडे लावा आणि पिढ्यानपिढ्यासाठी तरतूद करावयाची असेल तर माणसे पेरा.’ भाऊरावांनी माणसे पेरा.’ भाऊरावांनी माणसे पेरली होती. सामर्थ्यवान व गुणसंपन्न अशी माणसे तयार करणे व त्यासाठी तळमळीने प्रयत्न करणे हे भाऊरावांच्या कार्याचे रहस्य आहे.

कर्मवीर भाऊराव नेहमी म्हणत, ‘सर्व माणसे समान आहेत. सर्वांना समानतेची-बंधुत्वाची वागणूक दिली पाहिजे. जातीय, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक भेंदावर आधारित विषमतेला मुठमाती दिली पाहिजे.’ सामाजिक समता व एकता हे तर भाऊरावांच्या कार्याचे प्राणच होते.

गेल्या शंभर वर्षाच्या ओजस्वी महाराष्ट्रीय परंपरेतील भाऊराव ते एक तेजस्वी पुरुष होते. त्यानी सर्व समाजसेवकांच्या कार्यावर एक प्रकारे कळसच चढविला आहे. सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी व व्यापक कार्य करणारे भाऊराव हे महापुरुष होते. त्यांचे जीवित कार्य दीपस्तंभाप्रमाणे भावी पिढ्यांना समाज जीवनातील शाश्वत मुल्यांबाबत सदैव मार्गदर्शन करीत राहील.

– आ.भा.मगदूम